Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Информатор о раду

1. УВОД
Информатор о раду Универзитета у Београду- Саобраћајног факултета сачињен је у складу са чланом 39. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја ("Службени гласник РС", бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/2010) и Упутства за израду и објављивање информатора о раду државног органа ("Службени гласник РС", бр. 68/2010).

Информатор садржи податке који су од значаја за садржину, обим и начин остваривања права заинтересованих лица на приступ информацијама од јавног значаја.

2.  ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ФАКУЛТЕТУ И ИНФОРМАТОРУ
2.1. Подаци о информатору
2.2. Подаци о факултету

3.  ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ФАКУЛТЕТА
3.1. Одсеци
3.2. Катедре
3.3. Лабораторије
3.4. Институти
3.5. Центри
3.6. Служба заједничких послова
3.6.1. Служба за подршку образовању и научно истраживачком раду
3.6.2. Служба за студентске послове
3.6.3. Служба за опште послове
3.6.4. Служба за материјално-финасијске послове
3.6.5. Служба за техничке послове
3.6.6. Фондације и фондови чији је оснивач Факултет

4. ФАКУЛТЕТСКИ ОРГАНИ
4.1. Орган пословођења
4.2. Орган управљања
4.3. Стручни органи
4.3.1. Наставно-научно веће факултета
4.3.2. Веће одсека
4.3.3. Веће катедре
4.3.4. Остала помоћна стручна и саветодавна тела
4.3.5. Радно тело за анализу квалитета
4.3.6. Студентски парламент

5. ОПИС ФУНКЦИЈА

6. ПРАВИЛА У ВЕЗИ СА ЈАВНОШЋУ РАДА

7. НАЈЧЕШЋЕ ТРАЖЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

8. НАДЛЕЖНОСТИ, ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗЕ ФАКУЛТЕТА
8.1. Високо образовање
8.2. Образовање одраслих и остало образовање
8.3. Научно истраживачка делатност
8.4. Издавачка делатност
8.5. Библиотека
8.6. Пројектовање и сродне услуге
8.7. Истраживачко развојни рад и истраживачко развојне услуге
8.8. Пословне услуге
8.9. Услуге обраде података

9. ОПИС ПОСТУПАЊА У ОКВИРУ НАДЛЕЖНОСТИ ОВЛАШЋЕЊА И ОБАВЕЗА

10. НАВОЂЕЊЕ ПРОПИСА
10.1. Акти Републике Србије
10.2. Правни акти Универзитета у Београду
10.3. Правни акти Факултета

11.  ПОСТУПАК РАДИ ПРУЖАЊА УСЛУГА

12.  ПРЕГЛЕД ПОДАТАКА О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА

13.  ПОДАЦИ О ПРИХОДИМА И РАСХОДИМА
13.1. Финансијски извештај за 2011 и 2012. годину
13.2. Финансијски план за 2013. годину

14.  ПОДАЦИ О ЈАВНИМ НАБАВКАМА
14.2.  План јавних набавки за 2013. годину
14.3.  План јавних набавки за 2012. годину
14.3.  Извештаји о додељеним јавним набавкама по кварталима за 2012. и 2011. годину

15. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОЈ ПОМОЋИ

16. ПОДАЦИ О ИСПЛАЋЕНИМ ПЛАТАМА, ЗАРАДАМА И ДРУГИМ ПРИМАЊИМА

17. ПОДАЦИ О СРЕДСТВИМА РАДА

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

19. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА У ПОСЕДУ

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ  ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

21.  ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА
21.1.  Подношење захтева
21.2. Одлучивање по захтеву
21.3. Образац Захтева за слободан приступ информацијама од јавног значаја
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.