Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Конкурс за упис на докторске студије у школској 2011/12

К О Н К У Р С
ЗА УПИС СТУДЕНАТА  НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ НА ФАКУЛТЕТИМА
УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ У ШКОЛСКОЈ 2011/2012. ГОДИНИ

НАПОМЕНА: Влада Републике Србије још увек није одобрила предложене квоте за упис студената на терет буџета.  Уколико места на буџету не буду одобрена,  додаће се броју самофинсирајућих студената. Постоји могућност измене квота за упис у складу са новим одлукама Комисије за акредитацију и контролу квалитета по захтевима факултета.

Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм:
САОБРАЋАЈ
Број студената: 11
Висина школарине:
  • за држављане Републике Србије је 200.000 динара
  • за стране држављане је 3.000 евра

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

Студијски програми докторских академских студија садрже обавезне и изборне предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова. Студенти Школе докторских студија,  уз сагласност ментора бирају предмете са листе предмета изабраног студијског програма и других студијских програма Школе докторских студија Универзитета у Београду.


ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

На студијске програме докторских академских студија могу се уписати:
- лица која имају завршене дипломске академске студије,  односно интегрисане студије из чл. 80.  ст. 5.  и 6. Статута Универзитета у Београду,  са најмање 300  ЕСПБ бодова и
општом просечном    оценом од најмање 8  на основним академским и дипломским академским студијама;  
- лица која имају завршене дипломске академске студије,  односно интегрисане студије из чл. 80.  ст. 5.  и 6. Статута Универзитета у Београду,  са најмање 300  ЕСПБ бодова и
остварене научне радове, на начин уређен општим актом факултета;
- лице које има академски степен магистра наука,  ако не пријави докторску дисертацију, у складу с одредбом члана 128. Закона о високом образовању; и  
- лица која су стекла, или стекну VII-1 степен према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању,  уколико су завршили основне студије са просечном оценом најмање 8 (осам) и уколико није другачије утврђено посебним условима уписа на одређени студијски програм.

Студент последипломских магистарских студија, уписан по порописима који су важили до ступања на снагу Закона, може у току студија прећи на студијски програм докторских студија,  у оквиру истих или сродних области студија, под условима које прописује наставно научно веће факултет, односно Веће за мултидисциплинарне студије.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Посебни услови за упис на студијске програме су саставни део односних студијских  програма.


УПИС СТРАНИХ СТУДЕНАТА

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин.  
Страни држављанин плаћа школарину.
Кандидат -  страни држављанин,  приликом пријављивања на конкурс,  подноси нострификовану диплому о завршеним студијама и оствареном броју ЕСПБ бодова.
Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
-да влада српским језиком, што доказује уверењем овлашћене комисије.


 

КОНКУРСНИ РОКОВИ

Кандидати могу поднети пријаве на конкурс у периоду од 26. до 30. септембра 2011. године преко студентскe службе Саобраћајног факултета.

Упис ће се обавити од 05. октобра до 12. октобра 2011. године.


РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЖАЛБИ


Факултет објављује прелиминарну ранг листу пријављених кандидата, на огласној табли и интернет страници факултета.  
Кандидат може поднети жалбу на регуларност поступка утврђеног конкурсом, регуларност претходне провере способности,  регуларност пријемног испита или своје место на ранг листи у року од 36 сати од објављивања прелиминарне ранг листе на факултету.  
Жалба се подноси надлежној комисији факултета, на чији предлог декан доноси решење по жалби у року од 24 сата од пријема жалбе.
Након одлучивања о жалби факултет утврђује и објављује коначну ранг листу свих кандидата са укупним бројем бодова стеченим по свим критеријумима.
Коначна ранг листа је основ за упис кандидата и доставља се Универзитету.


ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ


1.  Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају фотокопије ових докумената, и то:
- диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
- доказе који се односе на остварене научне радове
- доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
- сагласност ментора
- доказ о уплати од 7.000 динара.

2. Кандидати који стекну право на упис подносе:
- оригинална документа,
- извод из матичне књиге рођених,
- два обрасца ШВ-20,
- индекс,
- две фотографије формата 4,5х3,5 см,
- доказ о уплати школарине
- листу изабраних предмета за 1 семестар са сагласношћу ментора.

Настава на докторским академским студијама почиње 17. октобра 2011 године.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.