Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Основне информације за упис на докторске академске студије у школској 2015/2016. години

На основу обједињеног Конкурса  http://www.bg.ac.rs/files/sr/upis/doktorske-akademske/Doktorske-akademske-opsti-uslovi-2015.pdf за упис студената на докторске академске студије на факултетима Универзитета у Београду у школској 2015/2016. години, Саобраћајни факултет расписује конкурс за студијски програм: САОБРАЋАЈ


Број студената: 20 (10 на терет буџета и 10 самофинансирајућих).


Висина школарине:
• за држављане Републике Србије је 150.000,00 динара
• за стране држављане је 3.000,00 евра

 

Пријављивање кандидата за упис на прву годину докторских академских студија ће бити одржано од 19. октобра до 23.октобра 2015. године.

Кандидати приликом пријаве на конкурс подносе на увид ОРИГИНАЛНА ДОКУМЕНТА, а уз пријавни лист предају оверене фотокопије ових докумената, и то:
- диплому о завршеним студијама или стеченом академском степену магистра наука,
- доказе који се односе на остварене научне радове
- доказ о знању једног светског језика (уколико га има)
- сагласност ментора
- доказ о уплати од 7.100 динара.

 

Комисија за докторске студије ће обавити прелиминарно рангирање кандидата 2.новембра 2015. године.

Примедбе на прелиминарну ранг листу студенти могу доставити комисији за докторске студије у периоду од 03. до 05.новембра. 2015. године до 12ч .

Коначна ранг листа ће се објавити 06.новембар у 13ч.

Упис примљених кандидата је од 09. до 12. новембра од 09 ч (Студентска служба)

Кандидати који стекну право на упис подносе следећа документа:

- оверене фотокопије докумената и оригинална документа на увид

- извод из матичне књиге рођених

- електронски попуњен и одштампан пријавни лист - ШВ-20, http://sv20.sf.bg.ac.rs/

- индекс

- две фотографије формата 4,5х3,5 сm,

- доказ о уплати школарине за самофинансирајуће студенте, (50.000,00 дин прва рата)

- доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере,

- по потреби и друге доказе

- листу изабраних предмета за 1 семестар са сагласношћу ментора

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.