Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Ценовник 2015/16

На основу члана  60.  Закона о високом образовању (Сл. гласник РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 , 93/12, 89/13 и 99/14), члана 32. Статута Саобраћајног факултета,  декан Факултета  донео је


О  Д  Л  У  К  У

о висини школарине за студије на Саобраћајном факултету у Београду и накнадама за пружање услуга из образовне делатности факултета

за школску 2015/2016.
 

 
Члан 1.

Овом одлуком утврђује се школарина и основи и висина накнада у динарима које плаћа студент и заинтересовано лице држављанин Републике Србије и школарина и висина накнада у еурима,  које плаћа студент страни држављанин за услуге из образовне делатности Саобраћајног факултета у Београду.

 

I ОСНОВНЕ СТУДИЈЕ

Члан 2.

Заинтересовано лице за упис у прву годину основних студија плаћа накнаду за пријаву и полагање пријемног испита по одлуци надлежног органа.

 

Члан 3.

Школарина

1. Самофинансирајући студент при  првом упису I, II, III, и IV године плаћа школарину у износу  90.000,00 дин.

2. Самофинансирајући студент који понови годину студија плаћа за обнову године  1.000,00 дин. (по кредиту)

3. Студент чије се студирање финансира из буџета Републике Србије који понови годину студија плаћа за обнову године 1.000,00 дин.  (по кредиту)

4. Студент који се прилагођава новом наставном плану по истеку законског рока плаћа надокнаду у износу 45.000,00 дин.

5. Школарину за самофинансирајуће студенте из тачке 1. овог члана могуће је платити у месечним ратама према следећем моделу:

 

Варијанта

Број рата

1

2

3

4

5

6

1.

90.000

-

-

-

-

-

2.

45.000

45.000

-

-

-

-

3.

30.000

30.000

30.000

-

-

-

4.

25.000

25.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Самофинансирајући студент који одлучи да школарину приликом уписа плати у ратама у обавези је да при упису семестра да изјаву о броју рата за уплату школарине, с тим да уплата последње рате мора да се изврши до овере првог семестра школске 2015/2016. (фебруар 2016.) године.

 

6. Трошкови за обнову године из тачке 2. овог члана сви студенти могу платити у 4 рате и то по следећој динамици: 25% приликом уписа, 35% најкасније до 15. јануара, 20% најкасније до 15. марта и 20% најкасније до 15. маја обновљене школске године.


7. Све трошкове и надокнаде који нису посебно дефинисани могуће је платити другачије и на основу одобреног захтева/молбе која се подноси Декану преко студентске службе Факултета.

 

Члан 4.

Остале надокнаде

1.

Пријављивање за полагање испита пред комисијом (после три неуспела полагања)

5.000,00 дин.

2.

Четврто и свако даље пријављивање испита

(за све категорије студената)

500,00 дин.

3.

Издавање уверења о положеним испитима

800,00 дин.

4.

Издавање дупликата индекса

1.000+200 дин.

по години

5.

Пријављивање за прелазак са другог факултета

4.000,00 дин.

6.

Признавање испита са других домаћих факултета

(по испиту)

1.000,00 дин.

7.

Пријављивање испита после утврђеног рока

(по испиту)

500,00 дин.


8.

Пријављивање испита у ванредним роковима

(по испиту) за све студенте

1.000,00 дин.

9.

Накнадни упис и накнадна обнова године

5.000,00 дин.

  10.

Испис са Факултета

1.000,00 дин.

  11.

Издавање докумената уз реверс

500,00 дин.

  12.

Промена модула на основу одобреног захтева

(без комисијског решења)

4.000,00 дин.

  13.

Промена модула на основу комисијски одобреног захтева

10.000,00 дин

  14.

Одобрен захтев за мировање права и обавеза студената поднет у току школске године до 30.09., осим мировања по основу  члана 92. Закона о високом образовању  случај теже болести, упућивање на стручну праксу најмање од 6 месеци, нега детета до годину дана живота, одржавање трудноће

2.000,00 дин.

  15.

Издавање других нестандардних потврда/уверења и сл, по посебном захтеву (из електронске базе података)

2.000,00 дин.

по потврди/уверењу

  16.

Издавање нестандардних потврда/уверења и сл, по посебном захтеву (из опште архиве Службе)

4.000,00 дин.

по потврди/уверењу

 

 

Члан 5.

Надокнаде за студенте апсолвенте

 

1.

Четврто и свако даље пријављивање испита

1.000,00 дин.

2.

Пријава испита после апсолвентског стажа

800,00 дин.

3.

Пријава и одбрана дипломског рада по истеку апсолвентског стажа

5.000,00 дин.

 

 

Члан 6.

Надокнаде за дипломиране студенте

 

1.

Израда дипломе

5.000,00 дин.

2.

Израда дупликата дипломе

5.000,00 дин.

3.

Издавање уверења о положеним испитима

2.000,00 дин.

4.

Издавање и овера важећих наставних планова и програма

3.000,00 дин.

5.

Издавање и овера наставних планова и програма који су важили по статутима до 1996. године

5.000,00 дин.

 

 

Члан 7.

Надокнаде за студенте стране држављане

 

1.

Упис године

1700 ЕУР-а

2.

Обнова године

900 ЕУР-а

 

Опште одредбе:

 

 1. Не наплаћује се издавање уверења о статусу студента који служи за остваривање права на: здравствену заштиту, смештаја и студентске домове, коришћење исхране у студентској мензи, кредит, стипендију, породичну пензију и слично.

 

 1. Самофинансирајућем студенту основних студија који се испише са Факултета уплаћена школарина се не враћа.

 

 

II МАГИСТАРСКЕ СТУДИЈЕ

 

Члан 8.

Студент магистарских студија плаћа школарину у износу од  40.000,00 динара по семестру.

 

Школарину за упис године студент може да уплати у четири једнаке рате.

Члан 9.

Заинтересовано лице и студент магистарских студија плаћа накнаду за:

 

-   пријаву испита по истеку 12 месеци од завршетка IV семестра                                            10.000,00 динара

-   прелазак на нови програм по испиту неположеном или непризнатом                                 10.000,00 динара

-   пријаву, оцену и одбрану магистарске тезе                                                                          60.000,00 динара

 

Накнаду из алинеје 3. студент уплаћује при предаји магистарског рада на оцену.

 

 

III ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

 

Члан 10.

Заинтересовано лице и студент докторских студија плаћа накнаду за:

 

-          пријаву докторске дисертације                                                                                  100.000,00 динара

-          оцену и усмену одбрану докторске дисертације                                                         200.000,00 динара

-          издавање уверења о одбрањеној докторској дисертацији                                            5.000,00 динара

-          промоцију                                                                                                                (цену одређује Универзитет)

 

Накнада из претходног става овог члана плаћа по фазама.

 

Асистент запослен на Факултету не плаћа накнаду из претходног става овог члана.

 

Члан 11.

Заинтересовано лице и студент докторских студија, страни држављанин плаћа накнаду за:

 

-          пријаву докторске дисертације                                                           1.500 ЕУР-а

-          оцену и усмену одбрану докторске дисертације                                  4.300 ЕУР-а

-          уверење о одбрањеној докторској дисертацији                                    200 ЕУР-а

-          промоцију                                                                                          (цену одређује Универзитет)

 

 

Признавање стране високошколске исправе (ради запошљавања)

Члан 12.

Заинтересовано лице држављанин Републике Србије и припадник српске националне мањине из суседних земаља и земаља са територије бивше СФРЈ, плаћа за признавање стране високошколске исправе накнаду за:

 

- основне студије                                                                                     24.000,00 динара

- специјалистичке и магистарске студије                                                  36.000,00 динара

- докторске дисертације                                                                            54.000,00 динара

 

Заинтересовано лице страни држављанин плаћа за признавање стране високошколске исправе накнаду за:

- основне студије                                                                                       51.000,00 динара

- специјалистичке и магистарске студије                                                    72.000,00 динара

- докторске дисертације                                                                              111.000,00 динара

 

Члан 13.

Наведене износе заинтересовано лице дужно је да уплати на рачун Факултета и Универзитета и то: 2/3 од укупног износа на рачун Факултета а 1/3 на рачун Универзитета.

 

Члан 14.

Пријављивање полагања додатних испита ради признавања стране високошколске исправе заинтересовано лице плаћа 5.000,00 динара по испиту.

 

Истраживачка и научна звања

Члан 15.

Заинтересовано лице плаћа накнаду за пријаву и стицање:

 

- звања истраживач сарадник                                                                     50.000,00 динара

- звања научни сарадник                                                                            60.000,00 динара

- звања виши научни сарадник                                                                   80.000,00 динара

- звања  научни саветник                                                                           100.000,00 динара.

 

Сарадници Факултета ангажовани на пројектима које финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја плаћају 40% од утврђене цене из става 1. овог члана.

 

IV МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Члан 16.

Студенти који се сами финансирају плаћају школарину у износу од 150.000,00 динара . Полагање диференцијалних испита, уколико је Комисија такве прописала, студент плаћа 4.000 динара по испиту.

 

Студент који понови годину студија плаћа за обнову године 1.660,00 динара по заосталом кредиту.

 

Школарина за упис страних држављана износи 2500 ЕУР-а.

 

Школарину из става 1 овог члана могуће је платити у две једнаке рате.


Трошкови за обнову године из тачке 2. овог члана сви студенти могу платити у 4 рате и то по следећој динамици: 25% приликом уписа, 35% најкасније до 15. јануара, 20% најкасније до 15. марта и 20% најкасније до 15. маја обновљене школске године. 


Све трошкове и надокнаде који нису посебно дефинисани могуће је платити другачије на основу одобреног захтева/молбе који се подноси Декану преко студентске службе Факултета. 

 

V ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Члан 17.

 1. Самофинансирајући студент при првом упису I године плаћа школарину у износу од 150.000,00 дин.;
 2. Самофинансирајући студент при првом упису II, III године плаћа школарину у износу од 200.000,00 дин.;
 3. Самофинансирајући студент који понови годину плаћа по неположеном испиту 20.000,00 дин.

 

Члан 18.

Асистенти и сарадници у настави Саобраћајног факултета не плаћају школарину.

 

Члан 19.

1. Студент страни држављанин при првом упису I, II, III године плаћа школарину у износу од 3.000,00 ЕУР-а;

2. Студент страни држављанин који понови годину плаћа по неположеном испиту 300,00 ЕУР-а.

 

Члан 20.

Школарину за упис године студент може уплатити у четири рате и то по следећој динамици: 25% приликом уписа, 35% најкасније до 15. јануара, 20% најкасније до 15. марта и 20% најкасније до 15. маја текуће школске године.


Члан 21.

Студент докторских студија плаћа накнаду за:

- пријаву по конкурсу                                                                            по одлуци надлeжног органа

- издавање потврда и уверења о положеним испитима                           1.500,00 дин.

- промена изборног предмета по захтеву студента                                  1.500,00 дин.

- трошкови преласка са магистарских на докторске студије                     1.000,00 дин.

- признавање испита са магистарских студија Саобраћајног

или других факултета по испиту                                                             2.000,00 дин.

 

- студент докторских студија који на основу свог писменог захтева и одобрења Комисије за  докторске студије слуша и полаже испит  на другом факултету  плаћа евентуалну разлику у цени по предмету (на Саобраћајном факултету цена полагања једног предмета је 25.000,00 динара, а за стране студенте 375 ЕУР-а)".

 

Члан 22.

Уплата школарине и накнада врши се на текући рачун Факултета.

 

Прелазне и завршне одредбе

 

Члан 23.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и примењује се за школску 2015/2016. годину.

 

 

 

ДЕКАН САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Бојовић
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.