Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Акредитација 2014

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број 612-00-02552/2013-04, Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет добио је Одлуку о акредитацији високошколске установе и студијских програма за сва три нивоа студија:
  • Основне академске студије - студијски програм: Саобраћај
  • Мастер академске студије - студијски програм: Саобраћај
  • Докторске академске студије - студијски програм: Саобраћај

Комисија за акредитацију и проверу квалитета Републике Србије, број 612-00-01919/2013-04, разматрала је и усвојила Извештај о спољашњој провери осигурања квалитета високошколске установе академских студија: Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет.

Извод из Извештаја:

“…Саобраћајни факултет Универзитета у Београду је квалитетно израдио извештај о самовредновању и SWOT анализе за све стандарде, чиме су Одбор за квалитет са руководством и учешћем наставног и ненаставног особља и студената показали да су стално опредељени ка унапређењу квалитета наставног и научног процеса. Посебно истичемо одлично уређен простор, савремено опремљене лабораторије, учионице и амфитеатре за квалитетно извођење наставе на свим нивоима образовања саобраћајнох инжењера.

Факултет је одлично органозован, има квалитетне наставнике, сараднике и ненаставно особље и створио је одличне услове за школовање висококвалитетних квадрова саобраћајног инжењерства за понос Републике Србије.

На крају Комисија за акредитацију и проверу квалитета (КАПК) се захваљује особљу и студентима Саобраћајног факултета из Београда на примереној сарадњи током спољашње провере квалитета њихове установе.

Истовремено КАПК се нада да ће Саобраћајни факултет у Београду, дате коменатре, препоруке и сугестије искористити за унапређење квалитета рада високошколске установе у свим областима рада, наставном и научном процесу”.


Институција


Факултет обезбеђује простор и опрему неопходне за квалитетно извођење свих облика наставе. Укупан простор Факултета износи 13750m2 , у оквиру чега је 3807m2 простор намењен за извођење наставе, што обухвата 5 амфитеатара, 17 учионицa, 10 рачунарских учионица, 11 лабораторија чија намена и опрема је прилагођена различитим студијским програмима. Факултет има библиотечки простор и читаоницу. Такође, постоји одговарајући радни простор за наставнике и сараднике, као и за административно особље. План акредитације Факултета предвиђа 1680 студената на свим студијским програмима Факултета. 

У настави је тренутно ангажовано 103 наставника од тога је 92 са пуним радним временом запослено на Саобраћајном факултету у Београду. У звању доцента, ангажовано је 34 наставника са пуним радним временом. Доценти учествују паралелно у реализацији предавања и вежби. Поред њих, у реализацији аудиторних и лабораторијских вежби ангажованo je и 57 сарадника. Из наведеног произилази да стално запослени наставници и сарадници реализују 95,70% наставе на Факултету.

Основне академске студије

Савладавањем студијског програма Саобраћај студенти стичу компетенције да анализирају и прогнозирају захтеве на транспортном тржишту, планирају и пројектују, управљају, експлоатишу и контролишу процесе и системе који омогућавају проток људи, робе, терета и информација у различитим видовима модалног (друмског, железничког, водног, ваздушног) и мутимодалног саобраћаја и транспорта, комуникација и логистике.

По завршетку студијског програма студенти стичу следеће опште способности
:
- анализе, синтезе и предвиђања решења и последица;
- овладавања методама, поступцима и процесима истраживања;
- развоја критичког и самокритичког мишљења и приступа;
- примене знања у пракси;
- праћења развоја технологије и унапређења својих знања;
- рада у тиму који је састављен од стручњака различитих профила;
- развоја комуникационих способности и спретности, као и сарадње са ужим социјалним и међународним окружењем;
- разумевања професионалне и етичке одговорности инжењера саобраћаја.

Студент који успешно заврши студијски програм САОБРАЋАЈ, у зависности од одабраног модула студијског програма, стиче предметно-специфичне способности да:
- дефинише перформансе постојећих система и процеса у саобраћају, транспорту, логистици и комуникацијама;
- анализира карактеристике саобраћајних захтева;
- анализира и планира транспортне, логистичке и телекомуникационе мреже;
- анализира и планира путничке и робне терминале;
- описује и анализира узроке и последице саобраћајних незгода;
- реализује вештачење саобраћајне незгоде;
- дефинише мере за управљање саобраћајем и квантификује ефекте мера;
- дефинише перформансе квалитета саобраћајно-транспортних, комуникационих и логистичких услуга;
- решава проблеме локације, рутирања и диспечирања на мрежама;
- дефинише идејна решења и ефекте увођења интелигентних транспортних система;
- дефинише пројектне задатке;
- формира базу података и изврши квантитативно-квалитативна анализу стања транспортног система;
- дефинише алгоритме за оптимизацију процеса и система у саобраћају;
- примени методе операционих истраживања у саобраћају;
- вреднује идејно-технолошка решења;
- примењује међународне и националне стандарде, препоруке и регулативе мере у различитим областима саобраћаја и транспорта;
- користи симулационе рачунарске програме;
- примени знања из маркетинга, менаџмента и логистичког контролинга у различитим видовима саобраћаја и транспорта;
- примени софтверске пакете у области саобраћаја;
- примени ГИС технологију у саобраћају;
- имплементира нове технологије саобраћаја које су у складу са захтевима и принципима одрживог развоја и др.

Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија Саобраћај
Изборна настава студијског програма првог нивоа студија Саобраћај


Мастер академске студије

Савладавањем студијског програма студент стиче опште и предметно-специфичне способности које су у функцији квалитетног обављања стручне и научне делатности.
Савладавањем програма дипломских академских студија - Саобраћај студенти ће бити компетентни за планирање, пројектовање, управљање и експлоатацију савремених система и процеса који омогућавају кретање људи, робе и информација. Такође, студенти ће бити оспособљени за наставак школовања на докторским студијама.

Студенти који успешно заврше студијски програм у оквиру општих компетенција биће у стању да:
-    разумеју и примене фундаментална знања из саобраћаја, транспорта, логистике и комуникација;
-    пројектују системе, подсистеме и процесе на основу задатих спецификација;
-    користе инжењерски приступ и савремене софтверске алате у инжењерској пракси;
-    пројектују и изводе инжењерске експерименте, анализирају и интерпретирају добијене податке;
-    уочавају, формулишу и решавају инжењерске проблеме;
-    унапређују своје знање и прате развој технологије;
-    раде у мултидисциплинарном тиму;
-    разумеју професионалну и етичку одговорност инжењера саобраћаја;
-    ефикасно комуницирају;
-    разумеју утицај инжењерских решења на друштво и околину;
-    прихвате потребу и активно се укључе у образовање током целог живота.

Неке од предметно-специфичних способности дипломираних студената су:
-    пројектовање и израда техничке документације саобраћајних, транспортних, логистичких и телекомуникационих система;
-    анализа, поређење и креирање метода истраживања у саобраћају;
-    темељно познавање софтверских пакета за планирање и пројектовање;
-    примена стечених теоријских знања у решавању практичних проблема из области интегрисаних саобраћајних система;
-    темељно познавање метода операционих истраживања и њихова примена у решавању комплексних проблема у саобраћају;
-    темељно разумевање основних принципа и структуре процеса и подсистема у различитим технологијама транспорта;
-    креирање и вредновање нових решења, перформанси саобраћајних путева (друмског, железничког, водног и ваздушног саобраћаја, индустријског транспорта);
-    темељна знања везана за дефинисање жељених перформанси транспортних средстава друмског, железничког, водног, ваздушног и индустријског саобраћаја;
-    анализа и креирање стратегија безбедности саобраћаја;
-    дефинисање алгоритама оптимизације интегрисаних саобраћајно-транспортних система;
-    оптимизација интермодалних транспортних ланаца;
-    планирање и пројектовање транспортних, логистичких, комуникационих мрежа;
-    планирање и пројектовање путничких и робних терминала, лука, ваздухопловних пристаништа, логистичких центара, терминала интермодалног транспорта;
-    пројектовање, анализа и оптимизација саобраћајно-транспортних и логистичких процеса;
-    примена савремених софтверских алата у креирању саобраћајно-транспортних, логистичких и телекомуникационих мрежа;
-    примена напредних метода оптимизације саобраћајно-транспортних, логистичких процеса у решавању реалних проблема;
-    употреба информационо-комуникационих технологија за потребе е-пословања и географско информационих система.

 Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија Саобраћај
Изборна настава студијског програма другог нивоа студија Саобраћај

 


Докторске академске студије

Савладавањем  студијског програма  докторских студија студент  стиче  опште  и  специфичне способности које су подређене квалитетном обављању стручне, научне и уметничке делатности.

Исход докторских студија треба да буде оспособљеност младих истраживача за самосталан научни рад, истраживање и развој у области саобраћаја, транспорта, комуникација и логистике. Савладавањем овог студијског програма студенти стичу знања, вештине и компетенције за самосталан научно-истраживачки рад који обухвата планирање и пројектовање, управљање, економију, менаџмент, експлоатацију и одржавање, информационе технологије, маркетинг, безбедност, заштиту животне средине, експертизе, операциона истраживања и моделирање у саобраћају, транспорту, комуникацијама и логистици. Програм докторских студија треба да омогући студентима да након завршених студија поседују знања, развијене способности и компетенције да критички мисле и делују креативно и независно, комуницирају на професионалном нивоу у саопштавању научно-истраживачких резултата и оспособљени су да те резултате саопштавају на научним конференцијама и објављују у релевантним научним часописима, доприносе развоју научне дисциплине и науке уопште, и поштују принципе етичког кодекса добре научне праксе.Спецификација предмета на студијском програму докторских студија


 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.