Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 
1 Одабрана поглавља из Операционих истраживања: математичко програмирање, стохастички модели и њихова примена у саобраћају и транспорту
2 Дискретна математика (Логика, графови и алгоритми)
3 Управљање токовима на транспортним мрежама
4 Фази системи са применама у саобраћају и транспорту
5 Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту
6 Aнализа временских серија
7 Теорија управљања системима
8 Симулационо моделирање
9 Савремене физичке методе за контролу и детекцију загађења човекове околине за саобраћајне инжењере
10 Увод у теорију хаоса
11 Рутирање саобраћаја у комникационим мрежама
12 Специјална поглавља из технике управљања возила са електричном вучом
13 Управљање системима јавног транспорта путника
14 Саобраћајно пројектовање - сложени градски системи
15 Транспортна економика
16 Теорија саобраћајног тока - модели
17 Физичке основе савремених технологија у саобраћајном инжењерству
18 Одабрана поглавља из саобраћајног инжињерства
19 Информационе технологије у саобраћају
20 Менаџмент у саобраћају и комуникацијама
21 Глобални позициони системи
22 Сензори за праћење и регулисање саобраћаја
23 Oдабрана поглавља у савременим мерно-управљачким системима
24 Мултисервисне телекомуникационе мреже са технологијом Интернет протокола
25 Мултимедијални комуникациони системи
26 Стратегије развоја логистичких провајдера
27 Перформансе транспортних средстава
28 Управљање безбедношћу ваздухоплова
29 Управљање подацима
30 Транспортна политика у оквиру стратегије одрживог развоја
31 Ланци снабдевања
32 Информациони системи у логистици
33 Перформансе логистичких система
34 Логистика опасних материја
35 Системи руковања материјалом
36 Управљање паркирањем
37 Информатизација рада и одржавања транспортних средстава
38 Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање инфраструктурних постројења на железници
39 Управљање одржавањем возних паркова
40 Управљање железничким саобраћајем и транспортом
41 Планирање саобраћаја
42 Интелигентни саобраћајни системи
43 Техника возова великих брзина
44 Ваздухопловна превозна средства
45 Перформансе транспортних ваздухоплова
46 Ваздухопловна пристаништа 4
47 Планирање превожења и екплоатација ваздухоплова 4
48 Контрола летења 4
49 Експерименталне методе за одређивање параметара рада бродова
50 Методе експлоатационих прорачуна пропулзионо-енергетских учинака бродова у експлоатацији флоте
51 Модели за пројектовање и управљање речном и морском флотом
52 Модели за технолошко пројектовање и управљање речним и морским лукама
53 Примена система електронске навигације и комуникација у организацији водног саобраћаја
54 Методе вишекритеријумског вредновања у водном саобраћају
55 Примена напредних технологија ГИС-а у водном саобраћају
56 Теорија телекомуникационог саобраћаја
57 Комуникационе мреже
58 Прогнозирање и планирање у комуникационом саобраћају
59 Тарифирање у телекомуникационим мрежама
60 Планирање и управљање развојем у поштанском и телекомуникационом саобраћају
61 Планирање и управљање пословним процесима у телеком сектору
62 Интермодални транспорт и логистички центри
63 CITY логистика
64 Стабилност кретања копнених возила
65 Mодели управљања квалитетом у логистици
66 Ефективност транспортних ваздухоплова
67 Карактеристике безбедности транспортних средстава
68 Управљање ризиком у транспорту опасне робе
69 Управљање радом возних паркова
70 Бежичне мултимедијалне комуникације
71 Транспортна средства за превоз опасних материја
72 Базе података у безбедности саобраћаја
73 Форензика саобраћајних незгода
74 Квантитативне анализе безбедности саобраћаја (мерење безбедности саобраћаја)
75 Маркетинг безбедности саобраћаја
76 Основе и методологија безбедности саобраћаја
77 Саобраћајно васпитање и образовање у безбедности саобраћаја
78 Савремене методе унапређења безбедности путева
79 Управљање безбедношћу саобраћаја
80 системи јавног друмског транспорта
81 Интерконекција телекомуникационих мрежа
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.