Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Факултет

fakultet


Пратећи развој саобраћајне струке и науке као и потребе привреде за дипломираним саобраћајним инжењерима, Саобраћајни факултет је у протеклих шездесет шест година дванаест пута вршио иновацију наставних планова и програма. Сваки од њих одражавао је све богатије искуство наставника и сарадника у науци и образовању, и користио повратне информације од саобраћајних инжењера из праксе као и великог броја корисника услуга из привреде, разних државних и друштвених организација и установа.

Такође, у ове планове и програме уграђивана су и искуства сличних школа у иностранству. На основу овог рада, Саобраћајни факултет је матичан за следеће научне области у саобраћају и транспорту: планирање, технологија, управљање-менаџмент, организација, пројектовање, експлоатација, безбедност, одржавање, економија и логистика.

Факултет као образовно-научна установа у оквиру своје матичности обавља основне, мастер и докторске академске студије, као и друге облике сталног стручног образовања и усавршавања, основна примењена и развојна истраживања у области саобраћаја и транспорта, логистике и комуникација.

На Факултету је организовано девет модула на којима се образују дипломирани саобраћајни инжењери и то:
• Модул за железнички саобраћај и транспорт;
• Модул за Друмски и градски саобраћај;
• Модул за Друмски и градски транспорт;
• Модул за Безбедност друмског саобраћаја;
• Модул за Водни саобраћај и транспорт;
• Модул за Ваздушни саобраћај и транспорт;
• Модул за Логистику;
• Модул за Поштански саобраћај и мреже ; и
• Модул за Телекомуникациони саобраћај и мреже.

Наставно научна делатност Факултета остварује се у оквиру катедри, тј. наставно-научних јединица које се оснивају за више сродних предмета и које обједињују рад наставника и сарадника из одређене групе предмета ради разматрања и решавања наставно-научних и стручних питања.

На Факултету има 17. катедри. У оквиру катедри постоје лабораторије које се користе за практичан рад са студентима као и за остваривање програма научно-истраживачког рада. Основни орган управљања радом и развојем Факултет је Савет Факултета кога чине делегати наставника, сарадника и других запослених, делегати студената и представници друштвено-политичке заједнице - Републике.

Декан Факултета представља и заступа Факултет и руководи његовим радом и пословањем. Декану помажу у раду три продекана: продекан за студије, продекан за материјално-финансијска питања, , продекан за научно-истраживачки рад.

Стручна тела Факултета надлежна за организацију и развој наставе, научно-истраживачког рада и развој научних и наставно-научних кадрова су:

  1. Наставно-научно веће,
  2. Изборно веће (надлежно за изборе у наставно звање).

Чланови Наставно-научног већа и Изборног већа су сви наставници и сарадници Факултета.

Факултет има 214 запослених. Од тога је 97 наставника, 2 наставника страног језика, 38 асистената и један сарадник у настави.

На факултету студира 2184 студената. Први студент је дипломирао 21. новембра 1953.г. До сада је на факултету (oд 1953.г. до 2015.) дипломирало преко 6000 студената. У последњој академској години дипломирало је преко 220 студената, титулу мастера стекло њих 139, а докторску дисертацију одбранило 5 кандидата.

У библиотеци Саобраћајног факултета од књижевног фонда и остале библиотечке грађе налази се: 21.008 монографских публикација (књига) или 12.497 наслова, од којих је 65 наслова у електронском облику, а 366 библиотечких јединица у оквиру четири легата, 671 наслов часописа, тј. 4692 инвентарисана годишта, 5374 дипломска рада, 1313 завршних радова, 682 мастер рада, 268 магистарских радова и 177 докторских дисертација.

Факултет има развијену издавачку делатност. Служба за издавачку делатност штампала је до сада 664 уџбеника и скрипти чији су аутори наставници и сарадници Саобраћајног факултета. Научно-истраживачки рад на Факултету организован је у оквиру Института Саобраћајног факултета са циљем обједињавања научно-истражи-вачке делатности на Факултету и реализовања сарадње Факултета са привредним и другим организацијама код нас и у свету. У Институту су удружене све катедре Факултета. До јула 2005. године је у Институту урађено 1.035 студија, пројеката и експертиза из области саобраћаја и транспорта.

Указом Председништва СФРЈ бр. 41 од 02. јула 1980., поводом 30 година постојања "За нарочите заслуге и успехе постигнуте на образовању стручног и научног кадра чиме је учињен значајан допринос привредном развитку зе-мље" Саобраћајни факултет је одликован Орденом рада са црвеном заставом.

Данас је Саобраћајни факултет израстао у снажну научну и образовну институцију која својом наставном делатношћу и бројним научно-истраживачким радовима представља најугледнију установу ове врсте у нас. Признат је и цењен и ван граница наше земље. Наставни кадар којим сада располаже Саобраћајни факултет, стечено образовање и научно искуство, изузетно повољни услови у којима ради, успостављене многобројне везе са саобраћајном привредном и другим научним и образовним центрима у земљи и иностранству, представљају чврст основ за даљи успешан развој Саобраћајног факултета Универзитета у Београду.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.