Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Fakultet

fakultet


Prateći razvoj saobraćajne struke i nauke kao i potrebe privrede za diplomiranim saobraćajnim inženjerima, Saobraćajni fakultet je u proteklih šezdeset šest godina dvanaest puta vršio inovaciju nastavnih planova i programa. Svaki od njih odražavao je sve bogatije iskustvo nastavnika i saradnika u nauci i obrazovanju, i koristio povratne informacije od saobraćajnih inženjera iz prakse kao i velikog broja korisnika usluga iz privrede, raznih državnih i društvenih organizacija i ustanova.

Takođe, u ove planove i programe ugrađivana su i iskustva sličnih škola u inostranstvu. Na osnovu ovog rada, Saobraćajni fakultet je matičan za sledeće naučne oblasti u saobraćaju i transportu: planiranje, tehnologija, upravljanje-menadžment, organizacija, projektovanje, eksploatacija, bezbednost, održavanje, ekonomija i logistika.

Fakultet kao obrazovno-naučna ustanova u okviru svoje matičnosti obavlja osnovne, master i doktorske akademske studije, kao i druge oblike stalnog stručnog obrazovanja i usavršavanja, osnovna primenjena i razvojna istraživanja u oblasti saobraćaja i transporta, logistike i komunikacija.

Na Fakultetu je organizovano devet modula na kojima se obrazuju diplomirani saobraćajni inženjeri i to:
• Modul za železnički saobraćaj i transport;
• Modul za Drumski i gradski saobraćaj;
• Modul za Drumski i gradski transport;
• Modul za Bezbednost drumskog saobraćaja;
• Modul za Vodni saobraćaj i transport;
• Modul za Vazdušni saobraćaj i transport;
• Modul za Logistiku;
• Modul za Poštanski saobraćaj i mreže ; i
• Modul za Telekomunikacioni saobraćaj i mreže.

Nastavno naučna delatnost Fakulteta ostvaruje se u okviru katedri, tj. nastavno-naučnih jedinica koje se osnivaju za više srodnih predmeta i koje objedinjuju rad nastavnika i saradnika iz određene grupe predmeta radi razmatranja i rešavanja nastavno-naučnih i stručnih pitanja.

Na Fakultetu ima 17. katedri. U okviru katedri postoje laboratorije koje se koriste za praktičan rad sa studentima kao i za ostvarivanje programa naučno-istraživačkog rada. Osnovni organ upravljanja radom i razvojem Fakultet je Savet Fakulteta koga čine delegati nastavnika, saradnika i drugih zaposlenih, delegati studenata i predstavnici društveno-političke zajednice - Republike.

Dekan Fakulteta predstavlja i zastupa Fakultet i rukovodi njegovim radom i poslovanjem. Dekanu pomažu u radu tri prodekana: prodekan za studije, prodekan za materijalno-finansijska pitanja, , prodekan za naučno-istraživački rad.

Stručna tela Fakulteta nadležna za organizaciju i razvoj nastave, naučno-istraživačkog rada i razvoj naučnih i nastavno-naučnih kadrova su:

  1. Nastavno-naučno veće,
  2. Izborno veće (nadležno za izbore u nastavno zvanje).

Članovi Nastavno-naučnog veća i Izbornog veća su svi nastavnici i saradnici Fakulteta.

Fakultet ima 214 zaposlenih. Od toga je 97 nastavnika, 2 nastavnika stranog jezika, 38 asistenata i jedan saradnik u nastavi.

Na fakultetu studira 2184 studenata. Prvi student je diplomirao 21. novembra 1953.g. Do sada je na fakultetu (od 1953.g. do 2015.) diplomiralo preko 6000 studenata. U poslednjoj akademskoj godini diplomiralo je preko 220 studenata, titulu mastera steklo njih 139, a doktorsku disertaciju odbranilo 5 kandidata.

U biblioteci Saobraćajnog fakulteta od književnog fonda i ostale bibliotečke građe nalazi se: 21.008 monografskih publikacija (knjiga) ili 12.497 naslova, od kojih je 65 naslova u elektronskom obliku, a 366 bibliotečkih jedinica u okviru četiri legata, 671 naslov časopisa, tj. 4692 inventarisana godišta, 5374 diplomska rada, 1313 završnih radova, 682 master rada, 268 magistarskih radova i 177 doktorskih disertacija.

Fakultet ima razvijenu izdavačku delatnost. Služba za izdavačku delatnost štampala je do sada 664 udžbenika i skripti čiji su autori nastavnici i saradnici Saobraćajnog fakulteta. Naučno-istraživački rad na Fakultetu organizovan je u okviru Instituta Saobraćajnog fakulteta sa ciljem objedinjavanja naučno-istraži-vačke delatnosti na Fakultetu i realizovanja saradnje Fakulteta sa privrednim i drugim organizacijama kod nas i u svetu. U Institutu su udružene sve katedre Fakulteta. Do jula 2005. godine je u Institutu urađeno 1.035 studija, projekata i ekspertiza iz oblasti saobraćaja i transporta.

Ukazom Predsedništva SFRJ br. 41 od 02. jula 1980., povodom 30 godina postojanja "Za naročite zasluge i uspehe postignute na obrazovanju stručnog i naučnog kadra čime je učinjen značajan doprinos privrednom razvitku ze-mlje" Saobraćajni fakultet je odlikovan Ordenom rada sa crvenom zastavom.

Danas je Saobraćajni fakultet izrastao u snažnu naučnu i obrazovnu instituciju koja svojom nastavnom delatnošću i brojnim naučno-istraživačkim radovima predstavlja najugledniju ustanovu ove vrste u nas. Priznat je i cenjen i van granica naše zemlje. Nastavni kadar kojim sada raspolaže Saobraćajni fakultet, stečeno obrazovanje i naučno iskustvo, izuzetno povoljni uslovi u kojima radi, uspostavljene mnogobrojne veze sa saobraćajnom privrednom i drugim naučnim i obrazovnim centrima u zemlji i inostranstvu, predstavljaju čvrst osnov za dalji uspešan razvoj Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.