Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Raspored ispita

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA MASTER AKADEMSKE STUDIJE
U MARTOVSKOM 2  ISPITNOM ROKU 2014/2015
REDNI
BROJ
PREDMET DATUMPOLAGANJA VREMEPOLAGANJA UČIONICA PRIJAVLJENOSTUDENATA
1 ANALIZA RIZIKA PO DOGOVORU     6
2 BAZE PODATAKA USAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     2
3 BEŽIČNE MREŽE PO DOGOVORU     4
4
DIGITALNA EKONOMIJAU POŠTI
I USLUŽNIMDELATNOSTIMA
PO DOGOVORU     5
5 DINAMIKA VOZILA-ODABRANA POGLAVLJA PO DOGOVORU     1
6
DETERMINISTIČKI MODELI
OPERACIONIH ISTRAŽIVANJA
PO DOGOVORU     1
7
DIGITALNE PERFORMANSE
TRANSPORTNIHVAZDUHOPLOVA
PO DOGOVORU     2
8 EKONOMIKA AERODROMA IKONTROLE LETENJA 27.03.2015. 10Č 217 4
9 EKSPERTIZE U DRUMSKOMSAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     6
10 ELEKTRONSKO BANKARSTVO PO DOGOVORU     1
11 EKONOMIKATELEKOMUNIKACIONIHMREŽA PO DOGOVORU     3
12
FINANSIJSKI MENADŽMENT 
U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA
24.03.2015. 10Č   1
13 GEOGRAFIJA TRANSPORTNIH SISTEMA 28.03.2015. 125 22
14
INŽENJERSKA EKONOMIJA
U TRANSPORTU I KOMUNIKACI
24.03.2015. 10Č   1
15
INTEGRISANE MARKETING KOMUNIKACIJE
I ODNOSI SA JAVNOŠĆU
PO DOGOVORU     10
16
INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 
U TRANSPORTU PUTNIKA
PO DOGOVORU     9
17 INTERNET PROTOKOL SAOBRAĆAJA PO DOGOVORU     5
18
INTELIGENTNI SAOBRAĆAJNI SISTEMI
U UPRAVLJANJU SAOBRAĆAJEM
PO DOGOVORU     21
19
KOMERCIJALNA EKSPLOATACIJA
I FINANSIRANJE PUTEVA
27.03.2015. 10Č 016 12
20
KVANTITATIVNE MENADŽMENT METODE 
U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA
PO DOGOVORU     2
21
KVALITET USLUGA 
U KOMUNIKACIONOM SAOBRAĆAJU
PO DOGOVORU     7
22 LOGISTIKA OPASNIH MATERIJA PO DOGOVORU     13
23 LOGISTIČKI PROVAJDERI PO DOGOVORU     14
24
METAHEURISTIČKI ALGORITAMIINSPIRISANI
PRIRODOM I PRIMENA U SAOBRAĆAJU
PO DOGOVORU     1
25 MARKETING MENADŽMENT NA ŽELEZICI PO DOGOVORU     2
26 METODE ISTRAŽIVANJA I MERENJA UTRANSPORTU 27.03.2015. 417 20
27 METODE ISTRAŽIVANJA U SAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     8
28 MENADŽMENT KOMUNIKACIONIH MREŽA ISERVISA PO DOGOVORU     5
29 MATEMATIČKO MODELIRANJETRANSPORTNIH MREŽA PO DOGOVORU     1
30
METODI OCENE BEZBEDNOSTI 
VAZDUHOPLOVNE PLOVIDBE
PO DOGOVORU     3
31 MOTORNA VOZILA-ODABRANA POGLAVLJA PO DOGOVORU     1
32 MODELIRANJE U ŽELEZNIČKOMSAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     3
33 MODELIRANJE PERFORMANSILOGISTIČKIH SISTEMA PO DOGOVORU     2
34 MEKI RAČUN I PRIMENE U SAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     4
35 MODELIRANJE SIMULACIJA I ANIMACIJA PO DOGOVORU     6
36
MENADŽMENT KVALITETA 
U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA
PO DOGOVORU     8
37 METODE UPRAVLJANJA KVALITOM ULOGISTICI PO DOGOVORU     1
38 MREŽE ZASNOVANE NA INTERNETPROTOKOLU PO DOGOVORU     9
39 OPTIČKE MREŽE PO DOGOVORU     3
40 OPERATIVNO PLANIRANJE PRETOVARNIHPROCESA PO DOGOVORU     7
41
ODABRANA POGLAVLJA IZ TEHNOLOGIJE
I EKSPLOATACIJE  ŽELEZNIČKOGSAOBRAĆAJA
PO DOGOVORU     3
42
ODABRANA POGLAVLJA IZ 
TRANSPORTA ROBE ŽELEZNICOM
PO DOGOVORU     1
43 PAKETSKA TELEFONIJA PO DOGOVORU     2
44
PLANIRANJE I SAOBRAĆAJNOPROJEKTOVANJE
ŽELEZNIČKIH STANICA I ČVOROVA
PO DOGOVORU     1
45 PROGNOZIRANJE NOVIH SERVISA PO DOGOVORU     17
46 POSLOVNA LOGISTIKA PO DOGOVORU     14
47 POŠTANSKA TEHNOLOGIJA PO DOGOVORU     1
48
PLANIRANJE PREVOŽENJA I 
EKSPLOATACIJA VAZDUHOPLOVA 3
PO DOGOVORU     1
49
POSEBNA POGLAVLJA INTRALOGISTIKE 
I SKLADIŠNIH SISTEMA
PO DOGOVORU     1
50 PLANIRANJE I PROJEKTOVANJELOGISTIČKIH CENTARA PO DOGOVORU     2
51 PROGNOZE U SAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     9
52 PSHIHOLOGIJA U SAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     2
53
PLANIRANJE SAOBRAĆAJA
-SAOBRAĆAJNA INFRASTRUKTURA
PO DOGOVORU     21
54 PERFORMANSE TRANSPORTNIH VAZDUHOPLOVA 3 PO DOGOVORU     2
55 REINŽENJERING PROCESA U E-KOMUNIKACIJAMA PO DOGOVORU     4
56 REGULATORNI SISTEM DRUMSKOGTRANSPORTA PO DOGOVORU     3
57 RUTIRANJE U KOMUNIKACIONIMMREŽAMA PO DOGOVORU     7
58 SAOBRAĆAJNO PROJEKTOVANJE 26.03.2015. 10Č 015 20
59
SAOBRAĆAJNO I TRANSPORTNO PRAVO
-SVETSKA ISKUSTVA
PO DOGOVORU     9
60 SOFTVERSKI ALATI U LOGISTICI PO DOGOVORU     4
61 SISTEMI TRANSPORTA PUTNIKA PO DOGOVORU     21
62 SISTEMI TRANSPORTA ROBE PO DOGOVORU     8
63 SISTEM KVALITETA I METODE SISTEMAKVALITETA 28.03.2015. 125 10
64
STRATEŠKI MENADŽMENT 
U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA
PO DOGOVORU     19
65
SAOBRAĆAJNO PROJEKTOVANJE
-HUMANI INŽENJERING U NASELJIMA
30.03.2015. 12Č 213 17
66 STRATEGIJSKO PLANIRANJE UPOŠTANSKOM SAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     8
67 SIMULACIJA SAOBRAĆAJNIH NEZGODA NARAČUNARU PO DOGOVORU     2
68 SISTEMI VOZOVA VELIKIH BRZINA PO DOGOVORU     4
69 TEHNOLOGIJA INTERMODALNOGTRANSPORTA PO DOGOVORU     13
70 TRANSPORTNA EKONOMIKA 24.03.2015. 10Č   6
71 TERMINALI I PARKIRANJE 27.03.2015. 417 17
72 TELEKOMUNIKACIONI PROTOKOLI PO DOGOVORU     3
73 TEHNIČKA LOGISTIKA VOZNIH PARKOVA PO DOGOVORU     17
74 TRANPORTNA POLITIKA PO DOGOVORU     1
75
TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI 
U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU
PO DOGOVORU     1
76 TELEKOMUNIKACIONI SISTEMI USAOBRAĆAJU PO DOGOVORU     4
77 TEORIJA SAOBRAĆAJNOG TOKA-SIMULACIJE 27.03.2015. 12Č 015 21
78 UPRAVLJANJE MARKETINGOM U LOGISTICI PO DOGOVORU     1
79 UPRAVLJANJE ODRŽAVANJEM VOZNIHPARKOVA PO DOGOVORU     9
80
UPRAVLJANJE PROJEKTIMA IINVESTICIJAMA 
U TRANSPORTU I KOMUNIKACIJAMA
PO DOGOVORU     6
81
UPRAVLJANJE RADOM VOZNIH PARKOVA 
U TRANSPORTU ROBE
PO DOGOVORU     7
82
UPRAVLJANJE SISTEMIMA 
JAVNOG GRADSKOG TRANSPORTA PUTNIKA
PO DOGOVORU     1
83 VAZDUHOLOVNA PRISTANIŠTA 3 PO DOGOVORU     4
84 VIŠEKRITERIJUMSKO ODLUČIVANJE PO DOGOVORU     11
85 VIŠI KURS ŠINSKIH URBANIH SISTEMA PO DOGOVORU     1
86
VREDNOVANJE U SAOBRAĆAJU -
OPTIMIZACIJA INVESTICIJA
25.03.2015. 10Č 015 12
87
VREDNOVANJE I UPRAVLJANJEPROJEKTIMA 
U ŽELEZNIČKOM SAOBRAĆAJU
PO DOGOVORU     2


 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.