Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Studentski parlament Saobraćajnog fakulteta

Studentski parlament Saobraćajnog fakultetaparlament
U duhu Bolonjskog procesa, a prema Zakonu o visokom obrazovanju, predviđeno je formiranje Studentskog parlamenta. Studentski parlament je organ fakulteta preko kojeg studenti ostvaruju svoja prava i štite svoje interese na fakultetu.

Studentski parlament je zvanični organ fakulteta koji se bavi studentskim pitanjima i rešavanjem svih studentskih problema, zaštitom prava studenata, unapređenjem studentskog standarda, organizuje i sprovodi programe vannastavnih aktivnosti, ostvaruje studentsku međufakultetsku i međunarodnu saradnju itd.

Prvi Studenstski parlament Saobraćajnog fakulteta konstituisan je u decembru 2006. godine. Studentski parlament Saobraćajnog fakulteta broji 15 članova iz reda studenata. Mandat članova Studentskog parlamenta je godinu dana, a izbori se održavaju u aprilu mesecu. Studentski parlament predlaže studenta prodekana i delegira predstavnike studenata u Savetu fakulteta, Naučno nastavnom veću i različitim komisijama koje se bave studentskim pitanjima. Sedište Studentskog parlamenta Saobraćajnog fakulteta je u kabinetu 227 na drugom spratu zgrade Fakulteta.

Studentski parlament svoj rad sprovodi u okviru sledećih resora:
1. Resor za nastavu i studentska pitanja
2. Resor za međunarodnu i međufakultetsku saradnju
3. Resor za saradnju sa privredom
4. Resor za promociju i odnose sa javnošću
5. Resor za sport
6. Resor za studentski standard i vannastvane aktivnosti
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.