Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 
1 Одабрана поглавља из Операционих истраживања: математичко програмирање, стохастички модели и њихова примена у саобраћају и транспорту
2 Дискретна математика (Логика, графови и алгоритми)
3 Управљање токовима на транспортним мрежама
4 Фази системи са применама у саобраћају и транспорту
5 Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту
6 Analiza vremenskih serija
7 Теорија управљања системима
8 Симулационо моделирање
9 Савремене физичке методе за контролу и детекцију загађења човекове околине за саобраћајне инжењере
10 Увод у теорију хаоса
11 Рутирање саобраћаја у комникационим мрежама
12 Специјална поглавља из технике управљања возила са електричном вучом
13 Управљање системима јавног транспорта путника
14 Саобраћајно пројектовање - сложени градски системи
15 Транспортна економика
16 Теорија саобраћајног тока - модели
17 Физичке основе савремених технологија у саобраћајном инжењерству
18 Одабрана поглавља из саобраћајног инжињерства
19 Информационе технологије у саобраћају
20 Менаџмент у саобраћају и комуникацијама
21 Глобални позициони системи
22 Сензори за праћење и регулисање саобраћаја
23 Odabrana poglavlja u savremenim merno-upravljačkim sistemima
24 Мултисервисне телекомуникационе мреже са технологијом Интернет протокола
25 Мултимедијални комуникациони системи
26 Стратегије развоја логистичких провајдера
27 Перформансе транспортних средстава
28 Управљање безбедношћу ваздухоплова
29 Управљање подацима
30 Транспортна политика у оквиру стратегије одрживог развоја
31 Ланци снабдевања
32 Информациони системи у логистици
33 Перформансе логистичких система
34 Логистика опасних материја
35 Системи руковања материјалом
36 Управљање паркирањем
37 Информатизација рада и одржавања транспортних средстава
38 Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање инфраструктурних постројења на железници
39 Управљање одржавањем возних паркова
40 Управљање железничким саобраћајем и транспортом
41 Планирање саобраћаја
42 Интелигентни саобраћајни системи
43 Техника возова великих брзина
44 Ваздухопловна превозна средства
45 Перформансе транспортних ваздухоплова
46 Ваздухопловна пристаништа 4
47 Планирање превожења и екплоатација ваздухоплова 4
48 Контрола летења 4
49 Експерименталне методе за одређивање параметара рада бродова
50 Методе експлоатационих прорачуна пропулзионо-енергетских учинака бродова у експлоатацији флоте
51 Модели за пројектовање и управљање речном и морском флотом
52 Модели за технолошко пројектовање и управљање речним и морским лукама
53 Примена система електронске навигације и комуникација у организацији водног саобраћаја
54 Методе вишекритеријумског вредновања у водном саобраћају
55 Примена напредних технологија ГИС-а у водном саобраћају
56 Теорија телекомуникационог саобраћаја
57 Комуникационе мреже
58 Прогнозирање и планирање у комуникационом саобраћају
59 Тарифирање у телекомуникационим мрежама
60 Планирање и управљање развојем у поштанском и телекомуникационом саобраћају
61 Планирање и управљање пословним процесима у телеком сектору
62 Интермодални транспорт и логистички центри
63 CITY logistika
64 Стабилност кретања копнених возила
65 Modeli upravljanja kvalitetom u logistici
66 Ефективност транспортних ваздухоплова
67 Карактеристике безбедности транспортних средстава
68 Upravljanje rizikom u transportu opasne robe
69 Управљање радом возних паркова
70 Бежичне мултимедијалне комуникације
71 Транспортна средства за превоз опасних материја
72 Базе података у безбедности саобраћаја
73 Форензика саобраћајних незгода
74 Квантитативне анализе безбедности саобраћаја (мерење безбедности саобраћаја)
75 Маркетинг безбедности саобраћаја
76 Основе и методологија безбедности саобраћаја
77 Саобраћајно васпитање и образовање у безбедности саобраћаја
78 Савремене методе унапређења безбедности путева
79 Управљање безбедношћу саобраћаја
80 системи јавног друмског транспорта
81 Interkonekcija telekomunikacionih mreža
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.