Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студијски програм: Саобраћај

Врста и ниво студија: Докторске студије

Назив предмета: Бежичне мултимедијалне комуникације

Наставник: Андреја Б.Самчовић

Сарадник у настави: нема

Број кредита: 7 ЕСПБ

Статус предмета: изборни

Услов: нема


Циљ предмета

Циљ предмета је да упозна студенте са основним технологијама савремених мултимедијалних комуникација, као и ефикасним представљањем, обрадом и испоруком мултимедијалних сигнала.

Исход предмета

Студенти треба да добију техничка знања тако да могу самостално да пројектују мултимедијални комуникациони систем.
Познавање основних техника за обраду мултимедијалних сигнала, разумевање стандарда за компресију сигнала, усвајање вештина пројектовања мултимедијалних система, професионално познавање и вештине избора, испитивања и одржавања мултимедијалних система. Осим теоријских основа, студенти ће упознати бројне примере конкретних мултимедијалних решења.

Садржај предмета

Теоријска настава:
Уводна разматрања. Конвергентне технологије. Бежичне комуникационе мреже следеће генерације. Конвергентне технологије за мреже треће и четврте генерације. Бежични мултимедијални сервиси. Стандарди у области бежичних мултимедијалних комуникација. OSI референтни модел за бежичне мултимедијалне комуникације. Кодовање извора и канално кодовање. Компресија звука, говора, мирних и покретних слика. Бежични широкопојасни мултимедијални системи. Системи за пренос. Сателитски системи. Бежични интернет.  Дистрибуција мултимедијалног садржаја бежичним путем. Квалитет сервиса у бежичним мултимедијалним мрежама. Сигурност у бежичним мултимедијалним мрежама.


Практична настава:
Семинари; рачунске вежбе се изводе кроз нумеричке примере који илуструју рад појединих блокова мултимедијалних система и мрежа; вежбе у рачунарској учионици, где се користи неки од расположивих пакета за симулацију одговарајућих система.

Литература

K.R.Rao, Z.S.Bojković, Wireless multimedia communications: convergence, DSP, QoS and security, CRC Press, 2008.
K.R.Rao, Z.S.Bojković, D.A.Milovanović, Multimedia communication systems: techniques, standards and networks, Prentice Hall, 2002.
K.R.Rao, Z.S.Bojković, D.A.Milovanović, Introduction to multimedia communications: applications, middleware, networking, Wiley-Interscience, 2006.
M.K.Mendal, Multimedia signals and systems, Kluwer, 2003.
IEEE Transactions on Multimedia

Број часова активне наставе

Остали часови

Предавања:

3

Вежбе:

2

Други облици наставе:

2

Студијски истраживачки рад:

2

5

Методе извођења наставе

Предавања ex-катедра, коришћење презентација, семинари, вежбе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе

Поена:

Завршни испит

Поена:

активност у току наставе

10

писмени испит

20

семинарски радови

20

усмени испит

20

колоквијуми

30

   

домаћи задаци

     
       
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.