Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Cenovnik 2014/15

Na osnovu člana  60.  Zakona o visokom obrazovanju (Sl. glasnik RS br. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10 , 93/12, 89/13 i 99/14), člana 32. Statuta Saobraćajnog fakulteta,  dekan Fakulteta  doneo je


O  D  L  U  K  U

o visini školarine za studije na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu i naknadama za pružanje usluga iz obrazovne delatnosti fakulteta

za školsku 2014/2015.

Član 1.

Ovom odlukom utvrđuje se školarina i osnovi i visina naknada u dinarima koje plaća student i zainteresovano lice državljanin Republike Srbije i školarina i visina naknada u eurima,  koje plaća student strani državljanin za usluge iz obrazovne delatnosti Saobraćajnog fakulteta u Beogradu.

 

 

I OSNOVNE STUDIJE

Član 2.

Zainteresovano lice za upis u prvu godinu osnovnih studija plaća naknadu za prijavu i polaganje prijemnog ispita po odluci nadležnog organa.

 

Član 3.

Školarina

1. Samofinansirajući student pri  prvom upisu I, II, III, i IV godine plaća školarinu u iznosu  90.000,00 din.

2. Samofinansirajući student koji ponovi godinu studija plaća za obnovu godine  1.000,00 din. (po kreditu)

3. Student čije se studiranje finansira iz budžeta Republike Srbije koji ponovi godinu studija plaća za obnovu godine 1.000,00 din.  (po kreditu)

4. Student koji se prilagođava novom nastavnom planu po isteku zakonskog roka plaća nadoknadu u iznosu   45.000,00 din.

5. Školarinu za samofinansirajuće studente iz tačke 1. ovog člana moguće je platiti u mesečnim ratama prema sledećem modelu:

 

Varijanta

Broj rata

1

2

3

4

5

6

1.

90.000

-

-

-

-

-

2.

45.000

45.000

-

-

-

-

3.

30.000

30.000

30.000

-

-

-

4.

25.000

25.000

10.000

10.000

10.000

10.000

 

Samofinansirajući student koji odluči da školarinu prilikom upisa plati u ratama u obavezi je da pri upisu semestra da izjavu o broju rata za uplatu školarine, s tim da uplata poslednje rate mora da se izvrši do overe prvog semestra školske 2012/2013. (februar 2013.) godine.

 

6. Nadoknadu za obnovu godine iz tačke 2. ovog člana  svi studenti mogu platiti u dve jednake rate.

 

7. Sve nadoknade koje nisu posebno definisane moguće je platiti drugačije na osnovu odobrenog zahteva/molbe koja se podnosi Dekanu preko studentske službe Fakulteta.

 

 

Član 4.

Ostale nadoknade

1.

Prijavljivanje za polaganje ispita pred komisijom (posle tri neuspela polaganja)

5.000,00 din.

2.

Četvrto i svako dalje prijavljivanje ispita

(za sve kategorije studenata)

500,00 din.

3.

Izdavanje uverenja o položenim ispitima

800,00 din.

4.

Izdavanje duplikata indeksa

1.000+200 din.

po godini

5.

Prijavljivanje za prelazak sa drugog fakulteta

4.000,00 din.

6.

Priznavanje ispita sa drugih domaćih fakulteta

(po ispitu)

1.000,00 din.

7.

Prijavljivanje ispita posle utvrđenog roka

(po ispitu)

500,00 din.


8.

Prijavljivanje ispita u vanrednim rokovima

(po ispitu) za sve studente

1.000,00 din.

9.

Naknadni upis i naknadna obnova godine

5.000,00 din.

Ispis sa Fakulteta

1.000,00 din.

Izdavanje dokumenata uz revers

500,00 din.

Promena modula na osnovu odobrenog zahteva

(bez komisijskog rešenja)

4.000,00 din.

Promena modula na osnovu komisijski odobrenog zahteva

10.000,00 din

Odobren zahtev za mirovanje prava i obaveza studenata podnet u toku školske godine do 30.09., osim mirovanja po osnovu  člana 92. Zakona o visokom obrazovanju  slučaj teže bolesti, upućivanje na stručnu praksu najmanje od 6 meseci, odsluženje i dosluženje vojnog roka, nega deteta do godinu dana života, održavanje trudnoće

2.000,00 din.

Izdavanje drugih nestandardnih potvrda/uverenja i sl, po posebnom zahtevu (iz elektronske baze podataka)

2.000,00 din.

po potvrdi/uverenju

Izdavanje nestandardnih potvrda/uverenja i sl, po posebnom zahtevu (iz opšte arhive Službe)

4.000,00 din.

po potvrdi/uverenju

 

 

Član 5.

Nadoknade za studente apsolvente

 

1.

Četvrto i svako dalje prijavljivanje ispita

1.000,00 din.

2.

Prijava ispita posle apsolventskog staža

800,00 din.

3.

Prijava i odbrana diplomskog rada po isteku apsolventskog staža

5.000,00 din.

 

 

Član 6.

Nadoknade za diplomirane studente

 

1.

Izrada diplome

5.000,00 din.

2.

Izrada duplikata diplome

5.000,00 din.

3.

Izdavanje uverenja o položenim ispitima

2.000,00 din.

4.

Izdavanje i overa važećih nastavnih planova i programa

3.000,00 din.

5.

Izdavanje i overa nastavnih planova i programa koji su važili po statutima do 1996. godine

5.000,00 din.

 

 

Član 7.

Nadoknade za studente strane državljane

 

1.

Upis godine

1700 EUR-a

2.

Obnova godine

900 EUR-a

 

Opšte odredbe:

 

  1. Ne naplaćuje se izdavanje uverenja o statusu studenta koji služi za ostvarivanje prava na: zdravstvenu zaštitu, odsluženje vojnog roka, smeštaja i studentske domove, korišćenje ishrane u studentskoj menzi, kredit, stipendiju, porodičnu penziju i slično.

 

  1. Samofinansirajućem studentu osnovnih studija koji se ispiše sa Fakulteta uplaćena školarina se ne vraća.

 

 

II MAGISTARSKE STUDIJE

 

Član 8.

Student magistarskih studija plaća školarinu u iznosu od  40.000,00 dinara po semestru.

 

Školarinu za upis godine student može da uplati u četiri jednake rate.

Član 9.

Zainteresovano lice i student magistarskih studija plaća naknadu za:

 

-   prijavu ispita po isteku 12 meseci od završetka IV semestra                                             10.000,00 dinara

-   prelazak na novi program po ispitu nepoloženom ili nepriznatom                                 10.000,00 dinara

-   prijavu, ocenu i odbranu magistarske teze                                                                               60.000,00 dinara

 

Naknadu iz alineje 3. student uplaćuje pri predaji magistarskog rada na ocenu.

 

 

III DOKTORSKA DISERTACIJA

 

Član 10.

Zainteresovano lice i student doktorskih studija plaća naknadu za:

 

-          prijavu doktorske disertacije                                                                                    100.000,00 dinara

-          ocenu i usmenu odbranu doktorske disertacije                                                         200.000,00 dinara

-          izdavanje uverenja o odbranjenoj doktorskoj disertaciji                                         5.000,00 dinara

-          promociju                                                                                     (cenu određuje Univerzitet)

 

Naknada iz prethodnog stava ovog člana plaća po fazama.

 

Asistent zaposlen na Fakultetu ne plaća naknadu iz prethodnog stava ovog člana.

 

Član 11.

Zainteresovano lice i student doktorskih studija, strani državljanin plaća naknadu za:

 

-          prijavu doktorske disertacije                                                             1.500 EUR-a

-          ocenu i usmenu odbranu doktorske disertacije                                 4.300 EUR-a

-          uverenje o odbranjenoj doktorskoj disertaciji                                  200 EUR-a

-          promociju                                                                                    (cenu određuje Univerzitet)

 

 

Priznavanje strane visokoškolske isprave (radi zapošljavanja)

Član 12.

Zainteresovano lice državljanin Republike Srbije i pripadnik srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja i zemalja sa teritorije bivše SFRJ, plaća za priznavanje strane visokoškolske  isprave naknadu za:

 

- osnovne studije                                                                                          24.000,00 dinara

- specijalističke i magistarske studije                                                  36.000,00 dinara

- doktorske disertacije                                                                               54.000,00 dinara

 

Zainteresovano lice strani državljanin plaća za priznavanje strane visokoškolske isprave naknadu za:

- osnovne studije                                                                                          51.000,00 dinara

- specijalističke i magistarske studije                                                  72.000,00 dinara

- doktorske disertacije                                                                               111.000,00 dinara

 

Član 13.

Navedene iznose zainteresovano lice dužno je da uplati na račun Fakulteta i Univerziteta i to: 2/3 od ukupnog iznosa na račun Fakulteta a 1/3 na račun Univerziteta.

 

Član 14.

Prijavljivanje polaganje dodatnih ispita radi priznavanja strane visokoškolske isprave zainteresovano lice plaća 5.000,00 dinara po ispitu.

 

Istraživačka i naučna zvanja

Član 15.

Zainteresovano lice plaća naknadu za prijavu i sticanje:

 

- zvanja istraživač saradnik                                                                     50.000,00 dinara

- zvanja naučni saradnik                                                                              60.000,00 dinara

- zvanja viši naučni saradnik                                                                   80.000,00 dinara

- zvanja  naučni savetnik                                                                           100.000,00 dinara.

 

Saradnici Fakulteta angažovani na projektima koje finansira Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja plaćaju 40% od utvrđene cene iz stava 1. ovog člana.

 

IV MASTER AKADEMSKE STUDIJE

Član 16.

Studenti koji se sami finansiraju plaćaju školarinu u iznosu od 150.000,00 dinara . Polaganje diferencijalnih ispita, ukoliko je Komisija takve propisala, student plaća 4.000 dinara po ispitu.

 

Student koji ponovi godinu studija plaća za obnovu godine 1.660,00 dinara po zaostalom kreditu.

 

Školarina za upis stranih državljana iznosi 2500 EUR-a.

 

Školarinu iz stava 1 ovog člana moguće je platiti u dve jednake rate.

 

V DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE

Član 17.

  1. Samofinansirajući student pri prvom upisu I godine plaća školarinu u iznosu od 150.000,00 din.;
  2. Samofinansirajući student pri prvom upisu II, III godine plaća školarinu u iznosu od 200.000,00 din.;
  3. Samofinansirajući student koji ponovi godinu plaća po nepoloženom ispitu 20.000,00 din.

 

Član 18.

Asistenti i asistenti pripravnici Saobraćajnog fakulteta ne plaćaju školarinu.

 

Član 19.

1. Student strani državljanin pri prvom upisu I, II, III godine plaća školarinu u iznosu od 3.000,00 EUR-a;

2. Student strani državljanin koji ponovi godinu plaća po nepoloženom ispitu 300,00 EUR-a.

 

Član 20.

Školarinu za upis godine student može uplatiti u četiri rate i to  prvu ratu prilikom upisa godine, a preostale tri rate najkasnije do kraja školske godine.

 

Član 21.

Student doktorskih studija plaća naknadu za:

- prijavu po konkursu                                                                                  po odluci nadležnog organa

- izdavanje potvrda i uverenja o položenim ispitima                           1.500,00 din.

- promena izbornog predmeta po zahtevu studenta                                   1.500,00 din.

- troškovi prelaska sa magistarskih na doktorske studije                   1.000,00 din.

- priznavanje ispita sa magistarskih studija Saobraćajnog

ili drugih fakulteta po ispitu                                                             2.000,00 din.

 

- student doktorskih studija koji na osnovu svog pismenog zahteva i odobrenja Komisije za  doktorske studije sluša i polaže ispit  na drugom fakultetu  plaća eventualnu razliku u ceni po predmetu (na Saobraćajnom fakultetu cena polaganja jednog predmeta je 25.000,00 dinara, a za strane studente 375 EUR-a)".

 

Član 22.

Uplata školarine i naknada vrši se na tekući račun Fakulteta.

 

Prelazne i završne odredbe

 

Član 23.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se za školsku 2014/2015. godinu.

 

 

 

DEKAN SAOBRAĆAJNOG FAKULTETA

Prof. dr Branimir Stanić, dipl. inž.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.