Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Акредитација 2009

Одлуком Комисије за акредитацију и проверу квалитета број 612-00-739/01/2009-04 Саобраћајни факултет Универзитета у Београду добио је Уверење о акредитацији студијских програма:

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - САОБРАЋАЈ

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - САОБРАЋАЈ

ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ - САОБРАЋАЈИнформатор
Текст Информатора


Kвалитет наставног процеса
Правилник докторских академских студија
Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду


Обезбеђење квалитета
Извештај о самовредновању
Одлука о усвајању Стратегије обезбеђења квалитета
Стратегија обезбеђења квалитета


Наставници
Критеријуми за стицање звања наставника на универзитету у Београду
Књига наставника


Основне студије
Правилник о полагању испита
Додатак дипломи - образац
Додатак дипломи - пример
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм првог нивоа студија САОБРАЋАЈ
Изборна настава студијског програмa првог нивоа студија САОБРАЋАЈ
Правилник о завршном раду
Пријава теме завршног рада
Упутство за писање завршног рада
Извештај о завршном раду
Прилог - Интернет адресе (.zip download)


Мастер студије
Распоред предмета по семестрима и годинама студија за студијски програм другог нивоа студија САОБРАЋАЈ
Изборна настава студијског програм другог нивоа студија САОБРАЋАЈ
Правилник о мастер раду
Пријава теме мастер рада
Упутство за израду мастер рада
Извештај о изради, оцени и одбрани мастер рада
Књига предмета
Прилог - Интернет адресе (.zip download)


Научноистраживачки рад
Програм научноистраживачког рада за наредних пет година
Програм развоја научноистраживачког подмлатка за наредних пет година
Статут Факултета
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.