Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Назив предмета: Системи руковања материјалом

Наставник или наставници: Видовић Б. Милорад

Статус предмета: изборни

Број ЕСПБ: 7

Услов: Неки од курсева из операционих истраживања и логистике

Циљ предмета

Курс је усмерен системском приступу, квантитативној анализи и моделирању система руковања материјалом у различитим класама логистичких и индустријских процеса. Тежишни део курса усмерен је решавању проблема оптималног уобличавања, планирања и управљања системима руковања материјалом, распоређивању ресурса на задатке, методама утврђивања производности и перформанси ових система, као и избору технологија. Основни циљ курса је да студенти савладају вештине и методе у области оптималног уобличавања, планирања и управљања системима руковања материјалом, као и да се оспособе за конципирање самосталних истраживања и пројеката из ове области.

Исход предмета

·   Биће оспособљени да идентификују проблеме у области система руковања материјалом, да самостално формулишу циљеве истраживања, као и да у решавању тих проблема примене одговарајуће методе.

·   Биће оспособљени да уобличавању решења приђу са системске тачке гледишта како би сагледали све релевантне захтеве, као и да у процесу формулације проблема примене одговарајући ниво апстракције како би се димензије проблема свеле на ниво прилагођен расположивим техникама решавања

·   Оспособљеност за критичку анализу, процену и синтезу расположивих знања, како у ужој области истраживања тако и у другим тангентним областима али и могућност преношења тих знања широј стручној и научној јавности

Стећи ће способност да идентификују и на одговарајући начин употребе изворе релевантних информација и да их примене у истраживању и уобличавању пројеката везаних за системе руковања материјалом, као и да резултате на сажет и систематизован начин интерпретирају и презентују.

Садржај предмета

Теоријска настава:

Основне поставке системског приступа у развоју технолошких решења система руковања материјалом Одабране типичне технологије реализације претоварних процеса Аутоматизација и интелигентни системи управљања  Моделирање и методе оптимизације система руковања материјалом Проблеми димензионисања Оптимизациони алгоритми и њихова примена у различитим класама логистичких процеса. Перформансе система. Квалитет реализације процеса. Избор система. Примери уобличавања система руковања материјалом.

Практична настава:

Студијски истраживачки рад, семинари, дебате и интерактивне радионице о појединим темама везаним за неке од проблема оптималног димензионисања, уобличавања, планирања и управљања система руковања материјалом.


Препоручена литература

Kulwiec, R.A., Materials Handling Handbook, John Wiley & Sons, 1985

Heragu S. Facilities design, PWS Publishing Co. Int, 1997
Bode W., Preuß R.W Comprehensive introduction to Intralogistics, Wirtschafts Verlag W.V.Tuhl/Thüringen, 2004
Günther H-O, K.H. Kim, Logistics control issues of container terminals and automated transportation systems, Springer, 2006
Langevin A. Riopel D., Logistics Systems Design and Optimization, Springer, 2005


Број часова  активне наставе

предавања:

3

Студијски истраживачки рад:

3

Методе извођења наставе

предавања ex-катедра, студијски истраживачки рад, студије случаја, тимске презентације

Оцена  знања (максимални број поена 100)

активност у току наставе - 20, семинарски радови - 30, презентација пројеката - 20, усмени испит - 30

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.