Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

21. ИНФОРМАЦИЈЕ О ПОДНОШЕЊУ ЗАХТЕВА ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА

21.1.  Подношење захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Факултета организационих наука, може да поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја. Захтев се подноси  у писаној форми  преко  поште или предајом захтева на Писарници Факултета.

Факултет  је  дужан  да  омогући  приступ  информацијама  и  на  основу  усменог  захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено.

Захтев  мора  да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације (име,  презиме,  адреса  и  евентуално  други  подаци  за  контакт),  што  прецизнији  опис информације која се тражи и начин достављања инфорамције. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Ако  захтев  не  садржи  наведене  податке,  односно  ако  захтев  није  уредан,  овлашћено лице Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостатци су  такви  да  се  по  захтеву  не  може  поступити  Факултет  ће  донети  закључак  о  одбацивању захтева као неуредног.

У прилогу је дат образац за подношење захтева. Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том образцу.

21.2. Одлучивање по захтеву

У  складу  са  чланом  16.  Закона  о  слободном  приступу  информацијама  од  јавног значаја, Факултет је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од дана пријема захтева тражиоца обавести:

-        О поседовању информације

-        Стави му на увид документ који садржи информацију

-        Изда  му  или  упути  копију  тог  документа.  Копија  документа  је  упућена тражиоцу даном напуштања писарнице Факултета

Изузетно, ако се захтев односи на информацију за коју се може претпоставити да је од значаја  за  заштиту  живота  или  слободе  неког  лица,  односно  за  угрожавање  или  заштиту здравља  становништва  и  животне  средине,  Факултет  ће  поступити  по  захтеву  најкасније  у року од 48 сати од пријема захтева.

Ако Факултет није у могућности, из оправданих разлога, да у року од 15 дана од дана пријема  захтева  поступи  по  истом,  о  томе  ће  у  року  од  7  дана  од  дана  пријема  захтева, обавести  тражиоца  и  одреди  накнадни  рок,  који  не  може  бити  дужи  од  40  дана  од  дана пријема захтева, у коме ће поступити по поднетом захтеву тражиоца информације од јавног значаја.

Факултет ће, заједно са обавештењем о томе да ће тражиоцу ставити на увид документ који  садржи  тражену  инфомацију,  односно  издати  му  копију  тог  документа,  саопштити тражиоцу  време,  место  и  начин  на  који  ће  му  информација  бити  стављена  на  увид,  износ нужних трошкова израде копије документа.

Увид  у  документ  који  садржи  тражену  информацију  врши  се  у  службеним просторијама Факултета. Тражилац може из оправданих разлога тражити да увид у документ изврши у друго време од времена које му је одредио Факултет. Лицу које није у стању да без пратиоца  изврши  увид  у  документ  који  садржи  тражену  информацију,  омогућиће  се  да  то учини уз помоћ пратиоца. Ако удовољи захтеву, Факултет неће издати посебно решење, него ће о томе сачинити службену белешку.

Ако  Факултет  одбије  да  у  целини  или  делимично  обавести  тражиоца  о  поседовању информације, да му стави на увид документ који садржи тражену информацију, да му изда, односно упути копију тог документа, дужан је да без одлагања, а најкасније у року од 15 дана од пријема захтева донесе решење о одбијању  захтева  и да то решење писмено образложи, као  и  да  у  решењу  упути  тражиоца  на  правна  средства  која  може  изјавити  против  таквог решења.

Када Факултет не поседује документ који садржи тражену информацију, проследиће захтев  Поверенику  и  обавестиће  Повереника  и  тражиоца  о  томе  у  чијем  се  поседу,  по његовом знању, документ налази.

Тражилац  информација  од  јавног  значаја  може  изјавити  жалбу  Поверенику  за информације  од  јавног  значаја,    и  то  у  складу  са  чланом  22.  Закона  о  слободном  приступу информацијима од јавног значаја.

Накнада трошкова се,  у складу са чланом 17. Закона за увид у документ који садржи тражену  инфорамцију,  не  наплаћује.  Међутим,  копија  дoкумента  који  садржи  тражену информацију  издаје  се  уз  обавезу  тражиоца  да  плати  накнаду  нужних  трошкова  израде  те копије, а у случају упућивања, и трошкове упућивања. Висина накнаде нужних трошкова које плаћа тражилац информације за израду копије и упућивање копије документа на коме се налази информација од јавног значаја утврђују се на  основу  Уредбе  о  висини  накнаде  нужних  трошкова  за  издавање  копије  документа  на којима се налазе информације од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 8/06).

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.