Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.3.2. Веће одсека

Веће одсека чине сви запослени наставници и сарадници одсека.
Већем одсека председава шеф одсека.

  • Веће одсека на предлог катедри обавља следеће послове:
  • разматра и решава заједничка питања обављања научно образовног рада везаног за одређени одсек,
  • разматра и предлаже Наставно научном већу студијске програме које се односе на одређени одсек,
  • предлаже уже научне области и наставне предмете у оквиру истих,
  • предлаже Наставно научном већу чланове комисија у поступку стицања академског назива дипломирани – мастер, научног назива доктора наука и стручног назива специјалисте,
  • предлаже формирање катедри и здружених катедри,
  • доноси програм стручне праксе и екскурзија студената у земљи и иностранству,
  • обавља и друге послове у складу са Статутом Факултета.

Веће одсека сазива шеф одсека.
Веће одсека пуноважно одлучује ако је присутно више од половине укупног броја чланова одсека, а одлуке се доносе већином гласова присутних чланова одсека, уколико Статутом Факултета није про-писан другачији начин одлучивања.
Већу Одсека могу присуствовати и представници Студентског парламента када су на дневном реду питања која су непосредно везана за наставу.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.