Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.3.1. Наставно-научно веће

Састав Наставно научног већа Факултета

Наставно научно веће Факултета чине наставници и асистенти Факултета који су у радном односу на Факултету са најмање 70% радног времена.
Декан и продекани су чланови Наставно научног већа по функцији.
Декан је председник Наставно научног већа по функцији.
При расправљању односно одлучивању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, 20% чланова Већа чине представници студената које бира студентски парламент Факултета.
Мандат представника студената траје једну годину.

Надлежност Наставно научног већа Факултета

Наставно научно веће Факултета:
 1. утврђује предлог Статута Факултета;
 2. бира представнике Факултета у Савету Факултета;
 3. предлаже кандидата за члана Савета Универзитета из реда наставника;
 4. бира представника у Већу групације техничко технолошких наука из реда на-ставника;
 5. разматра и припрема предлоге о питањима о којима одлучује Савет Факултета;
 6. доноси план извођења наставе;
 7. утврђује предлог студијских програма који се изводе на Факултету;
 8. предлаже Универзитету матичност Факултета у оквиру које се изводе високо-школски студијски програми;
 9. предлаже Универзитету списак ужих научних области;
 10. предлаже Универзитету број студената за упис у I годину студијских програма који се организују на Факултету;
 11. предлаже Универзитету расписивање конкурса за упис на студије за наредну школску годину;
 12. предлаже Универзитету садржај и начин полагања пријемног испита за упис у I годину основних академских и струковних студија;
 13. доноси програм сталног усавршавања ван оквира студијских програма за које Факултет има дозволу за рад;
 14. доноси одлуке о оснивању, укидању, здруживању и раздруживању катедри;
 15. одлучује којој катедри и ужој научног области припадају наставни предмети на предлог одсека или општеобразовних катедри;
 16. утврђује предлоге за оснивање, спајање или укидање организационих јединица на Факултету;
 17. доноси правилнике о раду организационих јединица;
 18. одобрава теме специјалистичких радова, завршних радова и докторских дисер-тација на Факултету;
 19. именује комисије у поступку стицања академског назива дипломирани – ма-стер, стручног назива специјалисте и научног назива доктора наука;
 20. разматра и усваја извештаје комисија у поступку стицања академског назива дипломирани – мастер, стручног назива специјалисте и научног назива доктора наука;
 21. утврђује предлог за стицање научног звања;
 22. одлучује о стицању истраживачког звања;
 23. доноси програм научних истраживања и најмање једанпут годишње разматра извештај о остваривању овог програма;
 24. доноси предлог одлуке о признавању јавних високошколских исправа стечених у иностранству;
 25. предлаже доделу почасног доктората;
 26. предлаже кандидате за додељивање звања professor emeritus на предлог одсека, односно катедри;
 27. утврђује предлог за продужетак радног односа наставника који је навршио 65 година живота на основу позитивног предлога катедре;
 28. даје сагласност за ангажовање наставника Факултета на другој високошколској установи;
 29. обавља и друге послове утврђене Законом и Статутом Факултета.

Рад Наставно научног већа

Наставно научно веће Факултета обавља послове из свог делокруга на седницама.
Седницу Наставно научног већа сазива декан најкасније 3 радна дана пре одржавања седнице.
Наставно научно веће о питањима из своје надлежности одлучује јавним гласањем већином гласова од укупног броја чланова, осим ако Статутом Факултета није прописано тајно гласање.
Рад Наставно научног већа и начин доношења одлука ближе се уређују Пословником о раду.


Изборно веће Факултета

Надлежност Изборног већа

Изборно веће Факултета:

 1. евидентира и предлаже кандидата за ректора;
 2. на предлог Већа Катедре предлаже декану расписивање конкурса за избор наставника и сарадника;
 3. одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звања наставника и сарад-ника;
 4. утврђује предлог за избор у звање наставника;
 5. врши избор у звање сарадника;
 6. обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета.

Рад Изборног већа

Изборно веће Факултета чине наставници и асистенти који су у радном односу са најмање 70% рад-ног времена на Факултету, при чему када утврђује предлог за избор у звање наставника Изборно веће чине наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.
Изборно веће пуноважно одлучује на седницама на којима је присутно најмање 2/3 укупног броја чланова.
Изборно веће доноси одлуке јавним гласањем већином гласова укупног броја чланова који имају пра-во да одлучују.
Декан је председник Изборног већа по функцији и сазива седницу најкасније 3 радна дана пре одржа-вања седнице.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.