Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

8.6. Пројектовање и сродне услуге

- холдинг послови,                
- архитектонске и инжењерске активности и технички савети,                
- просторно планирање,                
- пројектовање грађевинских и других објеката,                
- инжењеринг,                
- и остали послови из домена саобраћаја и транспорта.                

У оквиру пројектовања и сродних услуга Факултет обавља:
- рад у оквиру просторних и урбанистичких планова и пројеката, генералних, де-таљних и регионалних планова и пројеката, припрему урбанистичких услова и друго из области саобраћајног планирања, пројектовања, студија и експертиза, права, социологије, заштите човекове околине и економије развоја,
израду техничке и инвестиционе документације, консалтинг услуге на свим ни-воима од студија, генералних решења, пројеката до нивоа детаљних и главних – извођачких пројеката,

- истраживање, оптимизације и пројектовање транспортних система, технологије транспорта и опреме,

- економско планирање, програмирање и пројектовање у саобраћају и транспорту,

- пројектовање и израду информационе техничке документације о саобраћајној и транспортној инфраструктури,

- пројектовање организација,

- израду студија и пројеката из управљања и менаџмента саобраћајних и тран-спортних система,

- израду студија и пројеката из организације и безбедности саобраћајних система,

- израду студија и пројеката, укључујући процену реалне вредности капитала, власничке, организационе и управљачке трансформације предузећа,

- израду студија и пројеката из области логистике,

- израду студија и пројеката заштитних мера животне средине од саобраћаја и транспорта,

- истраживање, оптимизације, планирање и пројектовање саобраћајних и транспортних система,

- пројектовање информационих система у саобраћају и транспорту,

- истраживање и пројектовање база података у саобраћају и транспорту,

- израду рачунарских програма у области саобраћаја и транспорта,

- израду студија изводљивости пројеката саобраћајне инфраструктуре,

- израду експертиза, вештачења и атеста у саобраћају и транспорту,

- израду студија и пројеката из области саобраћајно транспортног права,

- израду студија и пројеката из области социологије саобраћаја и транспорта,

- израду студија и пројеката из области саобраћајно транспортне терминологије,

- прегледе, даје стручна мишљења, рецензије и ревизије пројеката у саобраћају и транспорту,

- израду студија и пројеката из области маркетинга у саобраћају и транспорту,

- пројектовање и увођење система квалитета у саобраћајним и транспортним системима.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.