Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

10.1. Акти Републике Србије

1. Устав РС („Службени гласник РС“ бр. 98/06),
2. Закон о јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 42/91, 71/94, 79/05, 81/05 и 83/05),  
    - подзаконска акта којима се уређује делатност јавних служби,  
3. Закон о високом образовању („Службени гласник РС“ бр. 76/05, 97/08 и 100/07 –    аутентично тумачење, 44/10, 93/2012),
4. Закон о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05 и 50/06, 18/10),
5. Закон о иновационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 110/05, 18/10),
6. Закон о уџбеницима и другим наставним средствима („Службени гласник РС“ бр. 72/09),
7. Закон о библиотечко-информационој делатности („Службени гласник РС“ бр. 52/11)
8. Закон о печату државних и других органа („Службени гласник РС“ бр. 101/07),
9. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 33/97, 31/01, 30/10)
10. Закон о изгледу и употреби грба, заставе и химне Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 36/09)
11. Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС“ бр. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05, 30/10),
12. Закон о облигационим односима („Службени лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", брr. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља),
13. Закон о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13),
14. Закон о државним и другим празницима у Републици Србији („Службени гласник РС“ бр. 43/01, 101/07, 92/2011),
15. Закон о ауторском и сродним правима („Службени гласник РС“ бр. 104/09, 99/11),
16. Закон о културним добрима („Службени гласник РС“ бр. 71/94, 52/2011, 99/2011),
17. Закон о здравственој заштити („Службени гласник РС“ бр. 107/05, 72/09, 88/10, 99/10, 57/11),
18. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Службени гласник РС“ бр. 36/09),
19. Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“ бр. 101/05
     - подзаконска акта којима се ближе уређује рад и безбедност и здравље на раду),
20. Закон о спречавању злостављања на раду („Службени гласник РС“ бр. 36/10),
21. Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Службени гласник РС“ бр. 30/10),
22. Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Службени гласник РС“ бр. 34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон и 63/06 – одлука УСРС – даље: Закон о ПИО, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12),
23. Закон о здравственом осигурању („Службени гласник РС“ бр. 107/05 и 109/05 – испр., 57/11),
24. Закон о заштити од пожара („Службени гласник РС“ бр. 111/09),
25. Закон о платама у државним органима и јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 34/01, 62/06 – др. Закон и 63/06 и 116/08 – испр. др. Закона, 92/11, 99/11),
26. Уредба о нормативима и стандардима услова рада Универзитета и Факултета за делатности које се финансирају из буџета („Службени гласник РС“ бр. 15/02, 100/04, 26/05, 38/07 и 110/07),
27. Уредба о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама („Службени гласник РС“ бр. 44/01, 15/02 – др. уредба, 30/02, 32/02 – испр., 69/02, 78/02, 61/03, 121/03, 130/03, 67/04, 120/04, 5/05, 26/05, 81/05, 105/05, 109/05, 27/06, 32/06, 58/06, 82/06, 106/06, 10/07, 40/07, 60/07, 91/07, 106/07, 7/08, 9/08, 24/08, 26/08, 31/08, 44/08 и 54/08, 108/08, 113/08, 79/09, 25/10, 91/10, 20/11, 65/11, 100/11, 11/12),
28. Закон о забрани дискриминације („Службени гласник РС“ бр. 22/09)
29. Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“ бр. 54/07, 104/09, 36/10),
30. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12),
31. Закон о буџету Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 101/11, 93/12),
32. Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12),
33. Закон о јавној својини („Службени гласник РС“, бр. 72/11),
34. Уредба о буџетском рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 125/03 и 12/06),
35. Закон о фискалним касама („Службени гласник РС“ бр. 135/04, 93/12),
  - Уредба о одређивању делатности код чије обављања не постоји обавеза евидентирања промета преко фиксалне касе („Службени гласник РС“ бр. 61/10 101/10, 94/11),
36. Закон о Агенцији за борбу против корупције („Службени гласник РС“ бр. 97/08, 53/10, 66/11 – одлука Уставног суда),
37. Закон о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС“ бр. 18/10),
38. Закон о равноправности полова („Службени гласник РС“ бр. 104/09),
39. Посебни колективни уговор за високо образовање („Службени гласник РС“ бр. 12/09, 9/12 - споразум),
40. Правилник о садржају јавних исправа које издаје високошколска установа („Службени гласник РС“ бр. 40/09, 69/11),
41. Правилник о регистру високошколских установа, студијских програма, наставника, сарадника и осталих запослених („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
42. Правилник о садржају и начину вођења евиденције коју води високошколска установа („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
43. Правилник о садржају дозволе за рад („Службени гласник РС“ бр. 21/06),
44. Правилник о стандардима и поступку за спољашњу проверу квалитета високошколске установе („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 73/11),
45. Правилник о стандардима за самовредновање и оцењивање квалитета високошколских установа („Службени гласник РС“ бр.106/06),
46. Правилник о стандардима и поступку за акредитацију високошколских установа и студијских програма („Службени гласник РС“ бр. 106/06, 112/08, 70/11),
47. Препоруке Националног савета о ближим условима за избор у звања наставника, Национални савет за високо образовање, 4.мај 2007., („Службени гласник РС“ бр. 30/07),
48. Правилник о листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС“ бр. 30/07, 112/08, 72/09, 81/10, 39/11, 54/11 – испр.).
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.