Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

10.3. Правни акти Факултета

-    Статут Саобраћајног факултета са изменама и допунама,
-    Правилник о организацији и систематизацији послова са изменама и допунама,
-    Методологија за обрачун зарада запослених на Саобраћајном факултету са изменама и допунама,
-    Правилник о организацији буџетског рачуноводства Саобраћајног факултета,
-    Правилник о безбедности и здрављу на раду,
-    Акт о процени ризика на свим радним местима и у радној околини,
-    Правила заштите од пожара Саобраћајног факултета,
-    Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
-    Листа категорија регистратурског материјаласа роковима чувања,
-    Правилник о уџбеницима и издавачкој делатности Саобраћајног факултета,
-    Правилник о основним академским и мастер академским студијам-пречишћен текст,
-    Правилник докторских академских студија,
-    Правилник о завршном раду,
-    Правилник о мастер раду,
-     Правилник о обезбеђењу квалитета на Саобраћајном факултету,
-    Стратегија обезбеђења квалитета,
-    Правиник о самовредновању,
-    Пословник о раду Саобраћајног факултета и
-    Пословник Студентског парламента Саобраћајног факултета.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.