Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.3.4. Остала помоћна стручна и саветодавна тела

Наставно научно веће и Савет Факултета могу образовати сталне и ad hoc комисије као стручна и саветодавна тела ради разматрања и припремања за дневни ред питања из своје надлежности.

У стручном телу из става 1. овог члана које је образовало Наставно научно веће Факултета при расправљању о питањима која се односе на осигурање квалитета наставе, реформу студијских програма, анализу ефикасности студирања и утврђивање броја ЕСПБ бодова, студенти чине 20% чланова.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.