Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

2.2. Подаци о факултету

Факултет је основан Уредбом Владе ФНРЈ ("Службени лист ФНРЈ", бр. 54 од 13. септембра 1950. године) као Висока саобраћајна школа.

Факултет делује самостално на принципима академских слобода и академске аутономије, а послове у оквиру својих делатности обавља под називом Универзитет у Београду – Саобраћајни факултет", скраћени назив Факултета је "Саобраћајни факултет"
Седиште Факултета је у Београду, Војводе Степе бр. 305.

Факултет је високошколска јединица у саставу Универзитета у Београду са статусом правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним Законом и овим Статутом.
Факултет припада групацији техничко технолошких наука.

Оснивач Факултета је Република Србија. Факултет има Дозволу за рад Министарства просвете Републике Србије (бр. 612-00-02045/2010-04 од 29.06.2010. године).
Факултет је регистрован код Трговинског суда у Београду под бројем регистарског улошка 5 58 00.
Матични број под којим се Факултет води у јединственом регистру је 07032587. ПИБ: 100376470
У правном промету са трећим лицима Факултет иступа самостално, а за преузете обавезе одговара свим својим средствима којима располаже (потпуна одговорност)
Назив факултета на енглеском језику је: University of Belgrade – The Faculty of Transport and Traffic engi-neering.

Факултет је образовно научна установа која организује и изводи високошколске студијске програме и истраживања у складу са својом матичношћу у складу са Законом.
Саобраћајни факултет је матичан за научну област саобраћај и транспорт и то за: технологију, управљање, менаџмент, планирање, пројектовање, организацију, експлоатацију, безбедност, одржавање, економију, информационе технологије, логистику, заштиту животне средине, маркетинг, операциона истраживања, експертизе, ергономију, моделирање у железничком, друмском и градском, водном, ва-здушном саобраћају и транспорту, поштанском и телекомуникационом саобраћају и логистици.

Начело матичности Факултета спроводи се у оквиру високошколских студијских програма и научно истраживачког рада, при менторству на докторским студијама и у поступку избора наставника и сарадника.

У оквиру делатности високог образовања, Факултет обавља научно истраживачку, експертско консултантску и издавачку делатност, а може обављати и друге послове којима се комерцијализују ре-зултати научно истраживачког рада, под условом да се тим пословима не угрожава квалитет наставе.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.