Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.2. Орган управљања

САВЕТ ФАКУЛТЕТА

Савет је орган управљања Факултета.
Савет Факултета има 23 члана од којих 15 чланова из реда редовних и ванредних професора Факултета који се бирају у складу са Статутом Факултета, 4 члана које именује Влада и 4 члана које бира студентски парламент Факултета.
Влада именује чланове Савета Факултета из реда истакнутих личности из научне, односно стручне области у којој је Факултет као и из просвете, културе, уметности или привреде који нису запослени нити на други начин радно ангажовани на Факултету.

Мандат чланова Савета Факултета траје 3 године, осим мандата чланова Савета представника студената који траје једну годину.

Савет Факултета:
 1. доноси Статут Факултета;
 2. бира и разрешава декана и продекане;
 3. доноси финансијски план Факултета;
 4. усваја Извештај о пословању и годишњи обрачун Факултета;
 5. усваја План коришћења средстава за инвестиције;
 6. даје сагласност на одлуке о управљању имовином факултета;
 7. даје сагласност на расподелу финансијских средстава;
 8. доноси одлуку о висини школарине за студије које организује Факултет;
 9. доноси одлуку о образовању организационих јединица на предлог Наставно научног већа Факултета;
 10. доноси одлуку о оснивању фондација и фондова;
 11. обавља и друге послове у складу са Законом и Статутом Факултета.
Рад Савета Факултета ближе се уређује Пословником.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.