Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

20. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИЈА КОЈИМА ФАКУЛТЕТ ОМОГУЋАВА ПРИСТУП

Информације којима Факултет располаже, а које су настале у раду или у вези са радом, Факултет  ће  саопштити  тражиоцу  информације,  ставити  на  увид  документ  који  садржи тражену  информацију  или  му  издати  копију  документа,    у  складу  са  Законом  о  слободном приступу  информацијама  од  јавног  значаја  („Службени  гласник  РС“  број:  120/04,  54/07, 104/09  и  36/10  ),  осим  када  су  се,  према  овом  закону,  према  Закону  о  заштити  података  о личности  („Службени  гласник  РС“  број:  97/08)  и  Закону  о  тајности  података  („Службени гласник РС“ број:  104/09), стекли  услови за искључење или  ограничење слободног приступа информацијама од јавног значаја.

Приступ  информацијама  може  бити  ускраћен  ако  су  информације  објављене  на  веб презентацији  Факултета  и  то  на  основу  члана  10.  став  1.  Закона  о  слободном  приступу информацијама  од  јавног  значаја  који  прописује  да  „орган  власти  не  мора  тражиоцу омогућити  остваривање  права  на  приступ  информацијама  од  јавног  значаја,  ако  се  ради  о информацији која је већ објављена и доступна у земљи или на интернету“. Такође,  приступ  информацијама  биће  ускраћен  ако  се  тражи  приступ  подацима  о бројевима  текућих  рачуна  запослених  и  то  на  основу  члана  14.  наведеног  закона  који прописује:  „орган  власти  неће  тражиоцу  омогућити  остваривање  права  на  приступ информацијама од јавног значаја ако би тиме повредио право на приватност, право на углед или које друго право лица на које се тражена информација лично односи“.

Факултет  ће  ускратити  давање  података  који  су  пословна  тајна,  због  чијег  би саопштења  или  давања  на  увид  неовлашћеном  лицу  могле  наступити  штетне  последице  по интерес и углед Факултета. У  обавештењу  и  у  решењу  о  одбијању  захтева  тражиоцу  информације  биће образложени разлози за евентуално ускраћивање приступа информацијама.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.