Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

3.2. Катедре

Катедра је основна образовно научна јединица Факултета коју чине наставници и сарадници који су у радном односу на Факултету и обављају образовни и научни рад из једне или више сродних ужих научних области а која се организује са циљем координисања наставног и научног рада у оквиру тих области на Факултету.
Наставник или сарадник припада само једној катедри.

Катедре могу да функционишу ако имају најмање пет чланова у звању наставника и сарадника Универзитета, од чега најмање два у звању наставника Универзитета.

Катедре које не испуњавају услове из претходног става овог члана, у оквиру одсека и општеобразовних катедри, удружују се и функционишу као здружене катедре.

Због потребе унапређења научно истраживачке делатности, по правилу катедре сродних научних области могу се здруживати и раздруживати.
Одлуку о здруживању и раздруживању доноси Наставно научно веће.

Катедра, односно здружена катедра, има шефа.
Шефа катедре именује и разрешава декан Факултета по правилу из реда професора, на период од 3 године, на предлог Већа катедре.
Шеф катедре одговоран је за благовремено обављање послова из домена рада катедре.

Стручни орган катедре је Веће катедре.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.