Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

6. Правила у вези са јавношћу рада

Рад Факултета је јаван.

Органи Факултета треба редовно да обавештавају запослене о свом раду и пословању Факултета о питањима од интереса за остваривање права запослених и о другим питањима од интереса пословања Факултета.

Обавештење запослених и студената врши се:
 • на Web сајту,
 • на огласној табли,
 • достављањем писаних материјала и у електронској форми,
 • поступањем у складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 • другим расположивим начинима.

Факултет ће ускратити давање података јавности уколико су ти подаци пословна тајна.
Пословном тајном сматрају се подаци због чијег би саопштавања или давања на увид неовлашћеном лицу могле наступити штетне последице за пословни интерес и углед Факултета, односно интерес и углед запослених и студената.

Формулар Захтева за приступ информацији од јавног значаја

Пословном тајном сматрају се подаци:
 1. које декан прогласи пословном тајном;
 2. који се односе на начин и мере поступања у случају ванредних околности;
 3. које као пословну тајну Факултет сазна од других правних лица или предузетни-ка;
 4. који се односе на послове које Факултет обавља за потребе других правних лица или предузетника, ако су заштићени одговарајућим степеном тајности;
 5. документа и подаци из рада Факултета и Института Факултета који предста-вљају нова, техничка технолошка и организациона решења;
 6. стање жиро рачуна и фондова Факултета;
 7. план физичког обезбеђења објеката Факултета;
 8. које садрже понуде за јавни конкурс, до објављивања резултата конкурса;
 9. задаци за испите и колоквијуме до завршетка испита или колоквијума.
Податке који представљају пословну тајну другим особама могу саопштити декан или особа коју он овласти.
Податке који представљају пословну тајну Факултета декан може саопштити или дати на увид особама које за то имају правни интерес.
Документа која представљају пословну тајну означавају се као таква и посебно се чувају.

Настава на Факултету одвија се од 08,00 до 20,00 часова према утврђеном распореду часова који је објављен на интернет страници Факултета.
Радно време Заједничких служби Факултета је од 07,00 до 15,00 часова, а Рачунарског центра и Библиотеке је од 08,00 до 20,00 часова.


Подаци од значаја за јавност рада:

Декан Факултета
Проф. др Бранимир Станић, дипл.инж.саобраћаја
Телефон:3091-394
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Продекан за студије
Проф. др Валентина Радојичић
Телефон:3091-394
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Продекан за научно истраживачки рад
Доц. др Славен Тица, дипл.инж.саобраћаја
Телефон: 3091-362
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Продекан за материјално-финасијске послове
Проф. др Милош Ивић, дипл.инж. саобраћаја
Телефон: 3091-318
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Секретар Факултета
Јелица Анђелковић, дипл. правник
Телефон:3091-256
ј This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Продекан студент
Иван Петкоски
Телефон: 3091-372
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Особље Факултета чине наставно и ненаставно особље.

Наставно особље чине наставници и сарадници и њихов списак се може видети овде
Списак ненаставног особља се може видети овде
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.