Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.3.6. Студентски парламент

Са­став, из­бор и над­ле­жност сту­дент­ског пар­ла­мен­та утвр­ђе­ни су Ста­ту­том Уни­вер­зи­те­та и оп­штим ак­том Фа­кул­те­та.

Пред­став­ни­ци сту­дент­ског пар­ла­мен­та има­ју пра­во да при­су­ству­ју сед­ни­ца­ма На­став­но‑на­уч­ног ве­ћа Фа­кул­те­та.

Фа­кул­тет је ду­жан да обез­бе­ди од­го­ва­ра­ју­ће про­сто­ри­је и дру­ге нео­п­ход­не усло­ве за рад Сту­дент­ског пар­ла­мен­та.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.