Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

18. ЧУВАЊЕ НОСАЧА ИНФОРМАЦИЈА

Информације настале у раду и у вези са радом Факултета се чувају у папирној форми и налазе се у архиви Факултета. Начин  примања,  евидентирања  и  распоређивања  аката  за  рад,  класификацију  и архивирање,  смештај,  чување  и  одржавање,  евидентирање  у  архивску  књигу  и  излучивање регистраторског материјала уређено је Правилником  о  канцеларијском и књишком пословању (792/1  од  06.10.2006.  године),  а  у  складу  са  Законом  о  културним  добрима  („Службени  гласник РС” бр. 71/94, 52/11, 99/11). Рокови чувања носача информација у архиви Факултета утврђују се на основу Листе категорија  регистатурског  материјала  са  роковима  чувања  (862/1 од 05.11.2008. године), за коју постоји сагласност Архива Србије (02 бр. 774/2 од 31.08.2008. године)

На интернет презентацији објављују се информације које су настале у раду, или су у вези са радом и активностима Факултета, а чија садржина има или би могла имати значај за јавни интерес.  Ове  информације остају на сајту све док  траје  њихова  примена  или  актуелност.  Сајт  се  редовно одржава. Рачунари на којима се налазе информације у електронској форми се чувају уз примену одговарајућих мера заштите.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.