Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.3.3. Веће катедре

Веће катедре чине сви наставници и сарадници који обављају образовно научни рад из наставних предмета за које је катедра основана.
Уколико је наставник или сарадник биран или ангажован за извођење наставе из предмета који припада другој катедри, онда он учествује у раду и одлучивању на Већу катедре у оном делу који се односи на тај предмет.

Веће катедре обавља следеће послове:
  • предлаже наставни план и програм наставних предмета катедре на основним, дипломским, специјалистичким и докторским студијама,
  • предлаже објављивање конкурса и комисију за избор наставника и сарадника катедре,
  • предлаже ангажовање истакнутог научника за учешће у остваривању дела наставе из наставних предмета катедре,
  • предлаже распоред ангажовања наставника и сарадника за извођење наставе,
  • разматра и решава питања обављања наставно научног рада из наставних предмета за који је основана,
  • утврђује уџбенике и литературу коју студент може да користи за савлађивање садржаја одређеног наставног предмета,
  • обавља и друге послове утврђене Статутом Факултета и општим актима Факултета.

Веће катедре сазива и њеним радом руководи шеф катедре.
Веће катедре пуноважно одлучује на седницама на којима присуствује више од половине укупног броја чланова катедре, а одлуке доноси већином гласова присутних чланова.

Већу катедре могу присуствовати и представници Студентског парламента, када су на дневном реду питања која су непосредно везана за наставу.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.