Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

21.1. Подношење захтева

Захтев за приступ информацијама од јавног значаја (у даљем тексту: захтев) Факултета организационих наука, може да поднесе свако физичко или правно лице, у складу са чланом 15. Закона о слободном приступу информација од јавног значаја. Захтев се подноси  у писаној форми  преко  поште или предајом захтева на Писарници Факултета.

Факултет  је  дужан  да  омогући  приступ  информацијама  и  на  основу  усменог  захтева тражиоца који се саопштава у записник, при чему се на такав захтев примењују рокови као да је поднет писмено.

Захтев  мора  да садржи: назив и адресу Факултета, податке о тражиоцу информације (име,  презиме,  адреса  и  евентуално  други  подаци  за  контакт),  што  прецизнији  опис информације која се тражи и начин достављања инфорамције. Захтев може да садржи и друге податке који олакшавају проналажење тражене информације.

Ако  захтев  не  садржи  наведене  податке,  односно  ако  захтев  није  уредан,  овлашћено лице Факултета дужно је да, без надокнаде, поучи тражиоца како да те недостатке отклони, односно да достави тражиоцу упутство о допуни. Уколико тражилац не отклони недостатке у одређеном року, односно у року од 15 дана од дана пријема упутства о допуни, а недостатци су  такви  да  се  по  захтеву  не  може  поступити  Факултет  ће  донети  закључак  о  одбацивању захтева као неуредног.

У прилогу је дат образац за подношење захтева. Факултет ће размотрити и захтев који није сачињен на том образцу.

 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.