Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

4.1. Орган пословођења

ДЕКАН  

Декан је руководилац и орган пословођења Факултета.
Надлежност декана

Декан:
 1. заступа и представља Факултет;
 2. организује и усклађује рад и руководи радом и пословањем Факултета;
 3. председава Наставно научним већем Факултета, припрема и предлаже дневни ред седница Наставно научног већа;
 4. предлаже односно доноси опште акте и своје надлежности у складу са овим Статутом;
 5. предлаже Научно наставном већу и Савету Факултета мере за унапређење рада Факултета;
 6. спроводи одлуке Наставно научног већа и Савета Факултета;
 7. председава Изборним већем Факултета, припрема и предлаже дневни ред, седница Изборног већа;
 8. доноси одлуку о расписивању конкурса за избор наставника и сарадника на предлог Изборног већа факултета;
 9. предлаже пословну политику и мере за њено спровођење;
 10. наредбодавац је за извршење финансијског плана;
 11. предлаже Савету Факултета Финансијски план Факултета;
 12. закључује уговоре у име Факултета;
 13. предузима све правне радње у име и за рачун Факултета у вредности до износа утврђеног у Закону о буџету за јавне набавке мале вредности, а у вредности преко тог износа уз сагласност Савета Факултета;
 14. обуставља од извршења опште акте Факултета уколико установи да су у супротности са Законом и овим Статутом или штетни по Факултет;
 15. именује и разрешава руководиоце организационих јединица у саставу Факултета;
 16. одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима наставника, сарадника и ненаставног особља;
 17. учествује у раду Савета Факултета без права гласа;
 18. потписује дипломе и додатак дипломи;
 19. обавља и друге послове утврђене Законом овим Статутом и другим општим актима Факултета.
Декан се бира из реда редовних професора који су у радном односу са пуним радним временом на Факултету на период од 3 школске године са могућношћу једног поновног избора.

Кандидата за декана предлаже Наставно научно веће Факултета а бира га Савет Факултета, на начин и по поступку утврђеним овим Статутом.
Декан је самосталан у обављању послова из свог делокруга а за свој рад одговара Савету Факултета.
Декан најмање једном годишње подноси Савету Факултета извештај о свом раду.


ПРОДЕКАНИ

Декану у раду помажу продекани у складу са одредбама овог Статута.
Факултет има продекане из реда наставника који су у радном односу на Факултету са пуним радним временом и то:

 • продекана за студије
 • продекана за научно истраживачки рад
 • продекана за финсијско материјалне послове
Факултет има једног студента продекана.
Продекане из реда наставника бира Савет Факултета на основу утврђеног предлога Наставно научног већа, а на предлог декана. Продекани се бирају већином гласова од укупног броја чланова Савета на период од 3 школске године са могућношћу једног поновног избора.


Надлежност продекана

Продекан:
 • организује и води послове у одређеним областима за које је овлашћен;
 • замењује декана у његовој одсутности по овлашћењу декана;
 • обавља и друге послове које му повери декан.
Продекан студент:
 1. предлаже мере за унапређење студентског стандарда и прати стање у тој области;
 2. координира рад студената на ван наставним активности;
 3. координира рад студентских организација на Факултету;
 4. обавља и друге послове који се односе на студентска питања.
Продекани за свој рад одговарају декану и Савету.


ДЕКАНСКИ КОЛЕГИЈУМ

Ради разматрања питања из делокруга Факултета и заузимања ставова о њима, декан образује декански колегијум.
Чланови деканског колегијума су: декан, продекани из реда наставника и продекан студент.
Ради разматрања питања значајних за рад Факултета, декан може сазвати проширени декански колегијум који поред лица и става 2. овог члана чине шефови одсека и катедри.
Декан по потреби може позвати да у раду колегијума учествују и друга лица.
Декан Факултета ради разматрања питања из делатности Факултета може образовати одговарајуће комисије чији састав, време и делокруг рада одређује својим решењем.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.