Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Gordana Dimković Telebaković

Dr Gordana Dimković-Telebaković, redovni profesor Saobraćajnog fakulteta Univerziteta u Beogradu, rođena je u Beogradu. Osnovnu školu, gimnaziju i srednju muzičku školu (klavirski odsek) završila je u Novom Sadu. Diplomirala je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, na Grupi za engleski jezik i književnost. Akademski naziv magistra filoloških nauka i naučni stepen doktora lingvističkih nauka stekla je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Usavršavala se u Velikoj Britaniji. Na Univerzitetu u Bradfordu, u Centru za moderne jezike, okončala je specijalni kurs savremenog engleskog jezika. Na Univerzitetu u Redingu, u Centru za istraživanja u primenjenoj lingvistici, sudelovala je u programu za oblast nastave engleskog jezika za posebne namene. Tokom studijskog boravka na Univerzitetu u Londonu istraživala je sintaksu, semantiku i pragmatiku engleskih adverba.

Od 1979. godine radi na Univerzitetu u Beogradu. Takođe je predavala engleski jezik u Centru za strane jezike Zadužbine „Ilija M. Kolarac“. Od 1993. godine razvijala je i držala četvorogodišnju nastavu engleskog jezika studentima svih smerova na osnovnim studijama na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, kraće vreme sedmosemestralnu nastavu, a od 2000. izvodi dvogodišnju dodiplomsku nastavu engleskog jezika. Primenom Bolonjske deklaracije, počevši od 2006. godine, nastava stranih jezika se ostvaruje kroz više jednosemestralnih predmeta na prve dve godine studija. Gordana Dimković-Telebaković je takođe od 1999. godine na ovom fakultetu predavala poslediplomcima engleski jezik za akademske potrebe na engleskom jeziku kao jednosemestralni predmet. Sada predaje Engleski jezik 1, Engleski jezik 2, Engleski jezik 3 i Engleski jezik 4 dodiplomcima i Engleski jezik nauke i struke u oblasti transportnog i saobraćajnog inženjerstva master studentima na modulu „Menadžment i ekonomija u transportu i komunikacijama“. Birana je na Univerzitetu u Beogradu u zvanja predavač (1993), viši predavač (1998), docent (2004), vanredni profesor (2009) i redovni profesor (2014).

Dimković-Telebaković je član Uređivačkog odbora časopisa ESP Today, čiji je suosnivač i suizdavač Saobraćajni fakultet u Beogradu, i član ESSE-a (The European Society for the Study of English), IATEFL-a (The International Association of Teachers of English as a Foreign Language), ELTA (The English Language Teachers’ Association), Društva za primenjenu lingvistiku Srbije, Društva za strane jezike i književnosti Srbije i UG Philologia. Takođe je i član the Global Anglicism Database (GLAD) mreže kao istraživač koji se bavi uticajem engleskog na srpski jezik i problemima prevođenja i standardizovanja naučne i specijalizovane terminologije u oblastima telekomunikacionog, poštanskog i vazdušnog saobraćaja, drumskog, železničkog i vodnog transportnog i saobraćajnog inženjerstva, i logistike. (https://www.nhh.no/en/research-centres/global-anglicism-database-network/publications/)

Od 2013. godine učestvuje u projektu Opis i standardizacija savremenog srpskog jezika, koji finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i koji se realizuje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.  (www.isj.sanu.ac.rs/ru/2017/08/10/prof-dr-gordana-dimkovic-telebakovic/)

Oblasti njenih naučnih interesovanja su: Engleski jezik za posebne namene (ESP) i Engleski jezik za akademske potrebe (EAP), naročito u oblasti transportnog i saobraćajnog inženjerstva, nastava i učenje ovih vidova engleskog jezika na univerzitetskom nivou, analiza diskursa, analiza žanra, semantika i sintaksa, posebno rasplinuta (fuzzy) semantika i sintaksa i semantika engleskih i srpskih priloga, kao i semantika i pragmatika glagola u engleskom jeziku. Bavi se i morfološkom strukturom i semantikom engleskih terminoloških složenih leksema, njihovim srpskim ekvivalentima i prevodnim obrascima, i anglicizmima u srpskom jeziku.

Dr Gordana Dimković-Telebaković izložila je rezultate svojih naučnih istraživanja na preko 50 međunarodnih i domaćih konferencija, na kojima je često i predsedavala. Držala je predavanja i seminare po pozivu (u organizaciji Britanskog saveta i Ministarstva prosvete). Do sada je objavila 7 naučnih monografija (dve su štampane u inostranstvu a pet u zemlji), 5 udžbenika i veliki broj članaka i radova (neke su štampale prestižne izdavačke kuće John Benjamins, De Gruyter Open, Cambridge Scholars Publishing). Bila je urednik jednog tematskog zbornika radova i napisala je priručnik za poslediplomce / master studente Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. U svim objavljenim radovima je jedini autor.

 

 

Monografije

 

 • Dimković Telebaković, G. 1993. Jezik i vaspitanje. Beograd: Nauka.
 • Dimković Telebaković, G. 2003. Savremeni engleski jezik struke i nauke. Novi Sad / Moskva: Naše slovo.
 • Dimković Telebaković, G. 2007. Some Explorations in Fuzzy Semantics. Timişoara: Editura Universitǎţii de Vest.
 • Dimković Telebaković, G. 2013. English Adverbs in Theory and Practice. Timişoara: Editura Mirton.
 • Dimković Telebaković, G. 2013. Studies on English and Serbian Language. Belgrade: Svet knjige.
 • Dimković Telebaković, G. 2017. English and Serbian Language in Contact. Belgrade: Svet knjige.
 • Dimković Telebaković, G. 2018. Engleski jezik nauke i struke: analiza primene u saobraćaju. Beograd: Svet knjige.
         
          

Uređivanje monografija

 

 • Dimković Telebaković, G. (ed.) 2013:  Foreign  Language  in  Transport and  Traffic  Engineering  Profession  and  Science – Strani  jezik  u  saobraćajnoj struci i nauci. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering. Dostupno na sledećoj straniciUdžbenici

 

 • Dimković-Telebaković, G. 2000 (1995): English II for Students of the Faculty of Transport and Traffic Engineering. II izdanje. Beograd: Saobraćajni fakultet.
 • Dimković-Telebaković, G. 2015 (1997): Testovi, zadaci i teme iz engleskog jezika. VI izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet.
 • Dimković-Telebaković, G. 2015 (2004): English in Transport and Traffic Engineering. VI izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet.
 • Dimković-Telebaković, G. 2012 (2010): Some  Elements  of  English  Grammar. II izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet.
 • Dimković-Telebaković, G. 2018: English Grammar for transport and traffic engineers. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet.

 

 

LINK: Bibliografija

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.