Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Snežana Kaplanović

Dr Snežana Kaplanović je rođena u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu diplomirala je 1998. godine, na smeru Spoljna i unutrašnja trgovina. Na istom fakultetu je 2005. godine stekla akademski naziv magistra ekonomskih nauka odbranivši magistarsku tezu pod nazivom „Eksterni efekti u javnom sektoru i metode njihove procene sa posebnim osvrtom na saobraćaj“. Pored toga, školske 2000/2001. godine završila je program za postdiplomce na Alternativnoj akademskoj obrazovnoj mreži u Beogradu, pod nazivom „Tranzicija i rekonstrukcija – Izazovi i mogućnosti na putu za Evropu“. Od 1998. do 1999. godine radila je na Institutu ekonomskih nauka kao analitičar društveno-ekonomskih odnosa. Od 1999. godine zaposlena je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, prvo kao asistent-pripravnik, a od 2006. godine kao asistent za užu naučnu oblast Ekonomija i marketing u saobraćaju i transportu. Angažovana je na sledećim predmetima: Osnovi ekonomije, Inženjerska ekonomija, Ekonomika poslovanja sa elementima upravljanja finansijama i Elementi telekomunikacione ekonomike na osnovnim studijama i Transportna ekonomika i politika, Inženjerska ekonomija u transportu i komunikacijama, Finansijski menadžment u transportu i komunikacijama i Telekomunikaciona ekonomika na diplomskim akademskim studijama. Autor i koautor je više radova objavljenih u stručnim časopisima i izloženih na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Pored toga, član je autorskog tima više studija i projekata. Oblasti njenog naučnog interesovanja su ekonomija transporta i komunikacija i inženjerska ekonomija.

 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.