Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Tanja Parezanović

ParezanovicTanja Parezanović je rođena 24.juna 1987.godine u Ivanjici. Osnovnu školu i Gimnaziju je završila u Ivanjici sa odličnim uspehom, kao nosilac Vukove diplome. Na Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu upisala se 2006.godine, gde je na odseku za Drumski i gradski saobraćaj i transport (smer: transportni), diplomirala 2010.godine sa prosečnom ocenom 9,78 (9 i 78/100). Iste godine upisuje master studije na Saobraćajnom fakultetu (modul: Inženjerstvo gradskog i drumskog transporta). Master rad na temu „Primena TQM modela u transportu“ odbranila je 2012.godine sa ocenom 10 (deset). U novembru 2012.godine upisuje doktorske akademske studije na Saobraćajnom fakultetu, Univerziteta u Beogradu.

Tokom studiranja bila je stipendista Ministarstva prosvete Republike Srbije, fondacije „Profesor dr Nikola Oka“ i stipendista Fonda za mlade talente. Dobitnica je i nagrade za najbolje studente – talente sa područja Regionalne privredne komore Užice za 2009.godinu. Dodatno, za rad pod nazivom „TQM alati u funkciji menadžmenta kvalitetom u visokoobrazovnim institucijama“ dobila je 2012.godine nagradu za najbolji naučno-istraživački rad studenata Univerziteta u Beogradu iz oblasti menadžmenta i trgovine koju dodeljuje „Fondacija Milana Stefanovića-Smederevca i supruge Darinke“. Kao student doktorskih studija, 2014.godine dobija nagradu na konkursu „Planiranje održive urbane mobilnosti – mogućnost primene evropskih primera dobre prakse u gradovima Srbije“ koji je sufinansirala Evropska komisija kroz projekat CIVITAS CAPITAL, za rad pod nazivom „Analiza mogućnosti primene carpooling-a kao mere za postizanje održive urbane mobilnosti u gradu Beogradu“.

Od decembra 2011.godine zaposlena je na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na radnom mestu saradnika u nastavi, da bi decembra 2012.godine bila izabrana za asistenta na Združenoj katedri za organizaciju, menadžment i ekonomiju saobraćaja i transporta, društvene nauke i strane jezike. Angažovana je kao asistent na sledećim predmetima na osnovnim akademskim studijama: „Uvod u saobraćaj i transport“, „Osnovi saobraćajne politike“, „Politika i ekonomija održivog razvoja saobraćaja“, „TQM komunikacionih usluga“, kao i na master akademskim studijama na predmetima: „Sistemi kvaliteta i metode sistema kvaliteta“, „Menadžment kvaliteta u transportu i komunikacijama“, „Geografija transportnih sistema“, „Odnosi sa javnošću i integrisane marketing komunikacije u transportu“.

Učestvovala je, u ulozi supervizora, na međunarodnoj studentskoj radionici „City and Traffic 2014“ održanoj u Đeru (Mađarska). Autor je i koautor više radova saopštenih na domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Angažovana je na naučno-istraživačkom projektu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Govori engleski jezik.


 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.