Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Marijana Petrović

Doc.dr Marijana Petrović, (rođ. Davidović)  rođena je 9. maja 1979. godine u Užicu. Osnovnu i srednju školu (gimnaziju prirodno-matematičkog smera) završila je u Bajinoj Bašti. Saobraćajni fakultet, Univerziteta u Beogradu (smer Poštanski i telekomunikacioni saobraćaj) upisala je 1998. godine. Diplomirala je 2003. godine sa prosečnom ocenom 9,29  (9 i 29/100) i temom “Analiza pokazatelja strukturnih promena na evropskom tržištu telekomunikacionih usluga”. Iste godine je upisala poslediplomske studije na Saobraćajnom fakultetu (smer: Menadžment u saobraćaju i transportu). U toku studija je bila nosilac brojnih Univerzitetiskih nagrada i nagrada fondacija. Po završetku studija proglašena je za naboljeg diplomiranog studenta Saobraćajnog fakulteta u školskoj 2003/2004.god (Nagrada “Student generacije”). Magistrirala je u septembru 2007. godine sa temom „Benčmarking u sektoru telekomunikacionih servisa“. Doktorirala je u septembru 2011. godine sa temom "Modeliranje politike telekomunikacija kroz proces benčmarkinga". Od 2004. godine je angažovana kao asistent pripravnik na predmetima Uvod u saobraćaj i transport i Ekonomika saobraćaja, a od 2006. godine i na predmetima Saobraćajno ekonomska geografija i Osnovi saobraćajne politike. U decembru 2007. godine je izabrana u zvanje asistenta. Autor je i koautor više radova, objavljenih na naučnim skupovima i časopisima. Pored toga, član je autorskog tima nekoliko projekata. Oblasti interesovanja: Menadžment i marketing transporta i komunikacija; Saobraćajna politika i geografija. Piše i govori engleski jezik.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.