Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Nebojša J. Bojović

Dr Nebojša J. Bojović, redovni profesor Saobraćajnog fakulteta u Beogradu, rođen je u Beogradu. Osnovnu školu i Šestu Beogradsku Gimnaziju završio je sa odličnim uspehom. Kao gimnazijalac više puta je učestvovao na republičkim takmičenjima iz matematike i fizike. Za rezultate postignute u Osnovnoj školi i Gimnaziji dobio je diplome "Vuk Karadžić". Diplomirao je na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu sa prosečnom ocenom 9,4 u toku studija i ocenom 10 na diplomskom radu. Dobio je nagradu Univerziteta u Beogradu kao najbolji diplomac na Saobraćajnom fakultetu u toj školskoj godini, a tokom studija bio je stipendista Univerziteta u Beogradu. Za rezultate postignute tokom studija i na diplomskom radu od Odseka za železnički saobraćaj i transport dobio je nagradu iz fonda "Dipl.ing. Miodrag Selić". Poslediplomske studije završio je na istom fakultetu sa prosečnom ocenom 9,9 a magistarski rad odbranio je 1992. godine. Na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu 1997. godine odbranio je doktorsku disertaciju. Za postignute rezultate istraživanja u doktorskoj disertaciji Privredna komora Beograda 1997. godine dodelila mu je godišnju nagradu. Sredinom 1993. godine izabran je za asistenta na Saobraćajnom fakultetu. U tom periodu izvodio je vežbe iz predmeta "Organizacija rada u saobraćaju i transportu", "Ekonomika železničkog saobraćaja" i "Organizacija železničkog saobraćaja 1". Početkom 1998. godine izabran je za docenta na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu za predmete "Organizacija rada u saobraćaju i transportu" i "Upravljanje železničkim saobraćajem i transportom". Bio je mentor i član komisije na više doktorskih, magistarskih, diplomskih i specijalističkih radova. Na magistarskim studijama Saobraćajnom fakulteta učestvuje u izvođenju nastave na predmetima "Menadžment u saobraćaju i transportu", "Upravljanje železničkim saobraćajem i transportom", "Inženjerska ekonomija u železničkom saobraćaju i transportu" i "Projektovanje organizacije". Član je Društva operacionih istraživača, Jugoslovenskog udruženja za upravljanje projektima, kao i Euro Working Group on Tranportation. Bio je član Organizacionog odbora devete Mini Euro Konferencije  Fuzzy Sets in Traffic and Transport Systems. Radio je recenzije za nekoliko vodećih međunarodnih časopisa. Objavio je ili saopštio 93 rada od kojih 29 u stranim časopisima i na međunarodnim skupovima. Rukovodio je i bio saradnik na preko 36 naučno–istraživačkih studija i projekata.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.