Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Svetlana, J. Čičević

Dr Svetlana, J. Čičević  (devojačko prezime – Davidović)  rođena je 15. 03. 1962. godine u Beogradu. Osnovnu školu i gimnaziju   završila je u Zemunu. Filozofski fakultet, grupu za Psihologiju upisala je 1980/81 godine. U toku studija učestvovala je u radu Laboratorije za Eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Za vreme studija kao član ekipe učestvovala je u dva istraživačka projekta. Diplomirala je na grupi za Psihologiju, 1985 godine sa temom Diplomskog rada iz oblasti saobraćajne psihologije. Neposredno posle završetka studija sarađivala je na realizaciji projekta "Poboljšanje bezbednosti u saobraćaju primenom sigurnosnih pojaseva". Poslediplomske studije upisala je 1986. god. na Centru za Multidisciplinarne studije Univerziteta u Beogradu, smer Neuronauke. Magistarski rad pod naslovom "Akustički korelati umora vozača" odbranila je 1991 godine. U periodu  1992-93 god. bila je na porodiljskom odsustvu. Doktorsku disertaciju pod naslovom  "Vokalni indikatori radnog opterećenja radarista" odbranila je na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Nišu, 2004 godine. U radni odnos na mesto asistenta-pripravnika, za rad na određeno vreme, na četiri godine, za predmet Saobraćajna psihologija stupila je 1987 godine. Od tada radi na izvođenju vežbi (praktičnih, laboratorijskih i računarskih) iz ovog predmeta, za studente Drumskog odseka, a od školske 1989/90. god. i za studente Vazdušnog, Vodnog i odseka za Poštanski i Telekomunikacioni saobraćaj. Mnogo je doprinela uvođenju, razvijanju i razradi praktičnih, eksperimentalnih vežbi iz ovog predmeta. Oktobra 1992 god. izabrana je u zvanje asistenta za ovaj predmet, a reizabrana 1998, i 2002 godine. Takođe od početka aktivno učestvuje u osnivanju i radu Laboratorrije za Saobraćajnu psihologiju i ergonomiju na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. U proteklom periodu kao referent i autor radova učestvovala na domaćim i međunarodnim skupovima, kao i u realizaciji više naučno-istraživačkih projekata. Iz okvira preduzetih istraživanja do sada objavila veći broj  radova u našim i inostranim časopisima. Povremeni je saradnik Laboratorije za Eksperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Član je Društva psihologa Srbije, Ergonomskog društva Jugoslavije, Međunarodnog udruženja primenjene psihologije i Međunarodnog društva primenjene psiholingvistike. Profesionalne aktivnosti i oblasti interesovanja: Saobraćajna psihologija, ergonomija, ljudski faktori i bezbednost saobraćaja, percepcija saobraćajnih znakova, kognitivna obrada informacija, analiza akustičke strukture govora operatora u realnim radnim kao i laboratorijskim situacijama, kao i procenjivanje mentalnog radnog opterećenja operatora na različitim radnim mestima.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.