Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Dr Snežana Pejčić Tarle

TarleDr Snežana Pejčić Tarle, vanredni profesor, rođena u Nišu, osnovnu školu i gimnaziju završila u Prištini, diplomirala na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu na Odseku za vazdušni saobraćaj i transport, a zatim magistrirala i doktorirala takođe na Saobraćajnom fakultetu iz oblasti planiranja, ekonomije i menadžmenta kvaliteta u saobraćaju.  Od 1977. godine zaposlena je na Saobraćajnom fakultetu gde je do danas birana u saradnička i nastavnička zvanja  za predmete Osnovi saobraćajne politike, Saobraćajno-ekonomska geografija, Uvod u saobraćaj i transport, Saobraćajna ekonomika i politika, Upravljanje marketingom i kvalitetom u saobraćaju, Odnosi sa javnišću i poslovne komunikacije, na osnovnim i poslediplomskim studijama  Kao rukovodilac Katedre za menadžment, ekonomiju i humanističke nauke u saobraćaju i transportu od decembra 2005. godine, odgovorna je za organizaciju i realizaciju poslediplomskih studija na smeru „Menadžment u saobraćaju i transportu”. Rukovodilac je izdavačke delatnosti Saobraćajnog fakulteta u periodu od 2001. godine – uredila je preko 150 naslova udžbenika, monografija i ostale stručne literature. U periodu od 2002-2007. godine, kao Prodekan za osnovne studije Saobraćajnog fakulteta bila je aktivno uključena u procese modernizacije nastavnih planova i programa u skladu sa principima Bolonjske deklaracije, a kao član radnih grupa Beogradskog univerziteta za unapređenje kvaliteta nastave i promociju Bolonjskog procesa, učestvovala je na brojnim tematskim seminarima i konferencijama u zemlji i inostranstvu. Od 1994. godine drži kompletnu nastavu na redovnim, poslediplomskim i specijalističkim studijama iz predmeta "Ekonomika saobraćaja i transporta" na Vojnoj akademiji u Beogradu, saobraćajni smer. Na multidisciplinarnim poslediplomskim studijama na Beogradskom Univerzitetu, na smeru Upravljanje zaštitom životne sredine bila je angažovana na predmetu Održiv razvoj od 2003. do 2005 godine. U toku studijskih  boravaka (1986. i 1990.) na Univerzitetu MADI u Moskvi, izučavala je postupke normiranja i standardizacije kvaliteta saobraćajnih usluga. U toku 2001. godine bila je na usavršavanju u SAD, Državni Univerzitet u Arizoni u Flagstafu gde je proučavala iskustva održivog razvoja lokalnih multietničkih zajednica. Osnivač je Grupe za kvalitet i marketing na Saobraćajnom fakultetu, kao i posebne sekcije za kvalitet usluga u saobraćaju i obrazovanju JUSK-a, nacionalne asocijacije za kvalitet i standardizaciju. U periodu do 2000. godine bila je aktivni član EURO Working Group on Environmental planning i European Organization for Quality (EOQ). Objavila je i saopštila, kao autor ili koautor, oko 100 radova u naučnim i stručnim časopisima i zbornicima radova sa skupova u zemlji i inostranstvu. Radovi su iz problematike marketinga, kvaliteta i standardizacije saobraćajnih usluga, unapređenja kvaliteta obrazovnog procesa, implementacije elektronskog učenja, saobraćajne ekonomike i politike, primene koncepta “održivog razvoja” u saobraćaju i transportu i TQM koncepta u saobraćaju i obrazovanju. Kao koautor ili autor, učestvovala je u izradi oko 30 projekata i studija, rađenih preko Instituta Saobraćajnog fakulteta, a vezano za analizu opravdanosti uvođenja varijantnih rešenja u saobraćaju, analizu tarifnih sistema u saobraćaju, taksi prevoz, analizu mogućnosti finansiranja gradskog prevoza putnika, uvođenje sistema kvaliteta, inovaciju znanja obrazovnih kadrova u saobraćaju. Bila je član stručnih timova za izradu projekata Ministarstva za nauku, tehnologiju i razvoj Republike Srbije  i Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Aktivno promoviše evropske vrednosti u oblasti saobraćaja  - mentor je više magistarskih i doktorskih radova  vezano za saobraćajnu politiku EU, i u oblasti obrazovanja – član je Nacionalne komisije za monitoring koja se bavi stvaranjem uslova da se visokoobrazovne institucije iz Srbije i njihovi programi uključe u FEANI INDEX, te da inženjeri koje školuju mogu postati nosioci titule EUR ING. Poseduje aktivno znanje engleskog i ruskog jezika.
 
© Univerzitet u Beogradu - Saobracajni fakultet 2006-2010.