Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Дипломски и завршни радови

2015

Николић Срђан, Анализа обраде терета на речном нафтном терминалу, 12.септембар, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Јокић М. Милош, Утицај плитке воде на водни транспорт кроз примере моделских испитивања речних бродова, 29. октобар, ментор Александар Радоњић - ЗАВРШНИ РАД

2014

Гавриловић Л. Богдан, Утицај хидрометеоролошких и саобраћајних услова на организацију пловидбе потискиваних састава ЈРБ-а на релацији лука Панчево - лука Констанца - лука Смедерево, 4. фебруар, ментор Радован Зобеница - ЗАВРШНИ РАД

Јовановић Р. Урош, Моделирање обраде житарица у речном пристаништу, 11. фебруар, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Ђорђевић М. Лазар, Симулациони модел рада споне брод - оперативна обала вишенаменског терминала Луке "Дунав" Панчево, 14. јул, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Лукић Р. Љиљана, Маргинални и екстерни трошкови пловидбених незгода на Средњем Дунаву од км 1164 до км 1176, 13. октобар, ментор Владислав Мараш - ЗАВРШНИ РАД

Смиљковић Г. Милош, Пропусна способност и промет хидроскопних терета дунавских лука, 20. Октобар, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Бранковић С, Стефан, Одређивање величине и облика састава потискиваних теретњака на основу прорачуном утврђене најповољније брзине пловидбе брода потискивача "Винодол", 13. Октобар,  ментор Хрле Златко - ЗАВРШНИ РАД

Обрадовић, Бранка, Додељивање задатака аутоматски вођеним возилима у лучком терминалу, 12. новембар, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

2013

Ђокић В. Бошко, Поређење различитих варијанти транспорта терета на релацији САД - Србија са становишта бродарства унутрашње пловидбе, 29. новембар, ментор Радован Зобеница - ЗАВРШНИ РАД

Луковић Р. Живана, Прилагођавање речне флоте еколошким стандардима Европске Уније на примеру "Југословенског речног бродарства", 10. децембар, ментор Радован Зобеница - ЗАВРШНИ РАД

Мандић З. Бојан, Анализа стратегије управљања системом пловидбе на унутрашњим пловим путевима Републике Србије, 4. март, ментор Радован Зобеница - ЗАВРШНИ РАД

Поледица Д. Филип, Анализа пропусне способности вишенаменског терминала луке Дунав Панчево при обради вештачког ђубрива, 27. јун, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Манчић Б. Кристина, Анализа увођења мерне ваге при обради кукуруза у Луци Нови Сад, 10 октобар, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Милић Д. Александар, Технолошко решење пристаништа за обраду кречњака, 10 октобар, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Радичевић В. Милош, Саобраћајно технолошко решење превоза житарица од луке Дунав Панчево до луке Новоросијск са становишта највеће превозне способности пловила, 21 октобар, ментор Радован Зобеница - ЗАВРШНИ РАД

Божић Д. Марко, Упоредна анализа контејнерског превоза на линијама Хонг – Конг – Ријека- Београд, и Хонг- Конг – Констанца-Бегорад са становишта бродара, 31 октобар, ментор Радован Зобеница - ЗАВРШНИ РАД

Милојевић Д. Маја,  Анализа могућности повећања пропусне спсобости луке Томи Траде, 9 јул, ментор Катарина Вукадиновић - ДИПЛОМСКИ РАД 

2012
Поповић Н. Марко, Анализа речног путничког саобраћаја у Београду, 17. мај, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Ђорђевић Д. Миљан, Организација пријема и отпреме контејнера у лучким контејнерским терминалима, 30. новембар, ментор Катарина Вукадиновић - ЗАВРШНИ РАД

Њагул Д. Милутин, Анализа утицаја емисије штетних издувних гасова при претовару топло ваљанаог лима у луци Београд, 11. децембар, ментор Златко Хрле - ЗАВРШНИ РАД


2011

Милан С. Стошић, Избор најповиљније варијанте снабдевања грађевинским материјалом од места ископа на Дунаву (км 1068) до места истовара на Сави (км 10), 4. март, ментор Владета Чолић

Душан Н. Видаковић, Анализа токова контејнера и преглед технологија аутоматских лучких контејнерских терминала,11. март, ментор Катарина Вукадиновић

Иван Р. Јовановић, Техничко-технолошка анализа могућности повећања пропусне способности луке Нови Сад, 30. јун, ментор Катарина Вукадиновић


2010
Радослав С. Рајковић, Одређивање аналитичке методе за прорачун отпора брода у зависности од носивости теретњака, 26. фебруар, ментор Владета Чолић-ЗАВРШНИ РАД
 
Ненад Д. Митровић, Идејни пројекат моторног теретњака израђен на основу саобраћајно-технолошке анализе превоза сировог фосфата Дунавом од Луке "Прахово" до Луке "Констанца", 02. март  ментор Владета Чолић

Горан М. Антовић, Моделирање наилазака и задржавања бродова у путничкој Луци "Котор", 01. јун , ментор Катарина Вукадиновић

Мирела А. Пилавџић, Анализа лучких управних и организационих  структура и развој модела обраде контенера у лукама, 24. јун, ментор Катарина Вукадиновић 

Жељко Д. Радић, Предлог модела за распоређивање извршилаца на радне задатке у лучким контенерским терминалима, 29. јун, ментор Катарина Вукадиновић

Александар М. Сеферовић, Идејни пројекат брода за превоз генералног терета са методологијом укрцаја и искрцаја челичних калема на задатој рути пловидбе, 06. јул, ментор Владета Чолић

Милан С. Љубинковић, Саобраћајно-технолошки пројекат превоза контенера на релацији Лука "Београд"- Лука "Констанца"- Лука "Београд", 09. јул, ментор Радован Зобеница

Александар С. Јовић, Упоређење резултата величина укупног отпора добијених експерименталним испитивањима и на основу код нас искоришћених рачунарских метода, 14. октобар, ментор Владета Чолић-ЗАВРШНИ РАД

Свјетлана М. Марић, Предвиђање промета контенера кроз аутоматске лучке терминале, 24. децембaр, ментор Катарина Вукадиновић 


2009

Марија Р. Крстонијевић, Саобраћајно-технолошки пројекат пре-вожења каменог агрегата Дунавом од места утовара код Голубца до места истовара, км 1230, 25 мај, ментор Зоран Радмиловић

Жарко М. Марковић, Одређивање најповољније варијанте превоза пиритне изгоретине на Дунаву од Луке "Прахово" до Луке "Констанца", 26. мај, ментор Зоран Радмиловић 

Сања М. Барош, Саобраћајно-технолошки пројекат превожења расутог терета између места ископа на Дунаву (км 1055 и км 1056) до Новог Бечеја и Сенте на Тиси, 19. јун, ментор Зоран Радмиловић 

Драган Ј. Љеваја, Одрживи транспорт грађевинског материјала на рекама Дунав и Сава од Велиог Градишта до Београда (Макиш) и до Новог Сада, 2. јул, ментор Зоран Радмиловић-ЗАВРШНИ РАД

Милица З. Ђукић, Саобраћајно-технолошки пројекат превоза грађевинског материјала од места утовара Дунав км 1075 до места истовара Београд, км 1165, 05. октобaр, ментор Зоран Радмиловић 

Ђорђе Р. Петровић, Саобраћајно-технолошки пројекат превожења природног сепарисаног шљунка на Дунаву км 1055 до Смедерева, км 1112, и Београда, км 12 Сава, 12. новембaр, ментор Зоран Радмиловић 

Душан М. Јоловић, Одређивање величине и облика састава потискиваних теретњака на основу прорачуном утврђене најповољније брзине пловидбе брода потискивача, 29. децембар, ментор Владета Чолић-ЗАВРШНИ РАД


2008
Марија М. Лазић, Одређивање екстерних трошкова загађења животне средине емисијом издувних гасова из бродских мотора на унутражњим пловним путевима, 19. фебруар, ментор Зоран Радмиловић

Ивона С. Трипковић, Саобраћајно-технолошки пројект превоже-ња кухињске соли у врећама Дунавом на релацији Измаил-Београд, 01. април,  ментор Зоран Радмиловић

Милорад С. Радмановић, Саобраћајно-технолошки пројект прево-за кокса Дунавом од Луке "Рени" и  Луке "Измаил" до Луке "Смедерево", 12. мај, ментор Зоран Радмиловић 

Петар Н. Мацура, Саобраћајно-технолошки пројект превоза кон-тенера на релацији Лука "Беч"- Лука "Констанца"- Лука "Беч", 30. мај, ментор Зоран Радмиловић 

Љубомир П. Боровчанин, Саобраћајно-технолошки пројект пре-вожења клинкера Дунавом од Луке "Нови Сад" до  Луке "Беч" (Аустрија),  03. јул, ментор Зоран Радмиловић

Јовица Т. Голубовић, Анализа поступка за испитивање узрока удеса (хаварија) бродова на унутрашњим пловним путевима, 08. јул, ментор Владета Чолић

Бранко А. Бонџић, Саобраћајно-технолошки пројект превожења цеви и каблова Дунавом на релацији Рени-Београд, 15. јул, ментор Зоран Радмиловић 

Миљан Р. Ћировић, Саобраћајно-технолошки пројекат морско-речног превоза сировог бензина од Лука "Одеса" на Црном Мору до индустријског терминала "ХИП-Петролхемија" у Панчеву на Дунаву, 18. јул, ментор Зоран Радмиловић 

Светлана Д. Иванковић, Анализа квалитета путничког саобраћаја на реци Сави у Београду, 09. октобaр, ментор Катарина Вукадиновић


2007
Никола М. Нешовић, Саобраћајно-технолошки пројекат превоже-ња течног терета између Луке "Констанца" и  Луке "Рени" до индустријске луке "Рафинерија нафте" у Панчеву, 27. април, ментор Зоран Радмиловић 

Бојан М. Манић, Саобраћајно-технолошки пројекат превожења сирове нафте од морске Луке "Новоросиск" до индустријског терминала "Рафинерија нафте" у Панчеву, 25. јун, ментор Зоран Радмиловић 

Лозица С. Лукић, Избор најповољније варијанте снабдевања гра-ђевинским материјалом од места ископа на Дунаву до места истовара на Сави у подручју Београда, 23. октобaр, ментор Зоран Радмиловић 

Петар Д. Стефановић, Саобраћајно-технолошки пројекат превожења вештачког ђубрива од фабрике у Белореченску (Русија) до Луке "Нови Сад" , 05. новембaр, ментор Зоран Радмиловић 

Ненад Т. Младеновић, Технолошки пројекат превоза житарица од Луке "Београд" до Луке "Констанца" на Црном мору и Луке "Рени" на Дунаву применом моторних теретњака-потискивача, 06. новембaр, ментор Зоран Радмиловић 

Владимир Ј. Бидин, Идејни пројект моторног танкера израђен на основу саобраћајно-технолошке анализе превоза дизел горива Д2 Дунавом  од Рафинерије у Панчеву до Новог Сада, 13. новембaр, ментор Владета Чолић

Предраг Р. Момировић, Избор најповољније варијанте снабдевања рудом гвожђа од Полтавске области у Украјини  до Жељезаре "Смедерево", 26. децембaр, ментор Зоран Радмиловић 


2006
Горан Г. Поповић, Пројектовање базе података у функцији експлоатационих показатеља рада Луке "Дунав"- Панчево, 23. фебруар, ментор Катарина Вукадиновић
 
Миљана Д. Сладојевић, Упоредна анализа експлоатације флоте предузећа Југословенско речно бродарство-Београд за месеце април и август 2005. године, 07. март, ментор Зоран Радмиловић

Виолета Б. Васић, Одређивање просторне организације за безбед-ност на рекама  граничне полиције Републике Србије на реци Дунав, 23. март, ментор Радован Зобеница

Милица Љ. Мачковић, Линијски контенерски сервис Лука "Констанца" - Лука "Београд" са саставима потисница, 18. април, ментор Зоран Радмиловић

Катарина Ж. Иванковић, Линијски контенерски сервис Лука "Београд" - Лука "Констанца" са моторним теретњаком-потискивачем и потисницама,  18. април, ментор Зоран Радмиловић 

Ивана Н. Иванчевић, Идејни пројекат моторног теретњака одређеног на основу саобраћајно-технолошке анализе превоза шљунка од места ископа, км 1100  реке Дунав до Новог Сада, 20. април, ментор Владета Чолић

Ранко М. Марчетић, Технолошки пројекат превоза шљунка Дуна-вом од места ископа, км 1080, до Београда системом састава потискиваних теретњака при најповољнијој брзини пловидбе одређене на основу експерименталних испитивања и одговарају-ћих рачунских метода, 22. мај, ментор Владета Чолић

Владимир М. Манић, Избор најповољније варијанте превоза евро дизела од Луке "Рени" и Луке "Констанца" до индустријског терминала "Рафинерија нафте" у Панчеву, 23 мај, ментор Зоран Радмиловић.

Данијела В. Бановић, Идејни пројекат заштите мора и морског амбијента црногорског приморја и акваторије АД "Лука Бар", 06. септембaр, ментор Зоран Радмиловић

 
2005
Слађана Б. Живковић, Саобраћајно-технолошки модел терминала за расуте терете у Луци "Дунав"- Панчево, 21 април, ментор Зоран Радмиловић

Дејан Б. Ћетковић, Саобраћајно-технолошки пројекат превоза гранулата полиетилен терефталата на унутрашњем пловном путу од Луке "Ротердам" до Луке "Београд", 25 април, ментор Зоран Радмиловић

Дејан Р. Јовановић, Пропусна способност вишенаменског терминала у Луци "Дунав"- Панчево, 18. јул, ментор Катарина Вукадиновић

Мирјана М. Ранковић, Саобраћајно-технолошки пројекат превожења кокса на Доњем И Средњем Дунаву између лука "Измаил" и "Смедерево", 07. децембaр, ментор Зоран Радмиловић


2004
Јасмина Т. Перишић, Идејно технолошко решење терминала за расуте и генералне терете у новој Луци "Смедерево", 19. март, ментор Зоран Радмиловић 

Сандра М. Дашић, Идејно технолошко решење вишенаменског терминала у новој Луци "Смедерево", 19. март, ментор Зоран Радмиловић

Бранкица С. Адић, Саобраћајно-технолошки пројекат развоза деривата са рефинерије Панчево и Нови Сад до лучких терминала на Дунаву, 10. мај, ментор Зоран Радмиловић 

Милан И. Орач, Истраживање и побољшање безбедности пловид-бе реке Дунав, на делу пловног пута од км  1164  до км 1176 реке Дунав, 13. мај, ментор Радован Зобеница

Ненад М. Миловановић, Примена речног информационог сервиса на унутрашњим пловним путевима Републике Србије, 21. јул, ментор Златко Хрле

Ивана Д. Владисављевић, Симулациони модел вишенаменског терминала у Луци "Дунав"-Панчево, 23 септембaр, ментор Катарина Вукадиновић

Наташа Ђ. Милановић, Саобраћајно-технолошки пројекат обнове контенерског терминала Луке "Београд", 13 децембaр, ментор Зоран Радмиловић 

Наташа М. Узелац, Симулациони модел споне сидриште-оператив-на обала у Луци "Београд", 24 децембaр, ментор Катарина Вукадиновић 


2003
Мирослав М. Машић, Саобраћајно-технолошки пројект трајек-тног саобраћаја између Каменара и Лепетана у заливу Бока Которска, 30. јун, ментор Зоран Радмиловић

Дејан Д. Бешенски, Технолошки пројекат аутоматског лучког ко-нтенерског терминала, 04. јул, ментор Катарина Вукадиновић

Јовко Р. Јаћимовић, Анализа исплативости улагања у нававку нове погонске опреме за дунавски моторни потискивач "Топола "снаге 882 кW, који ради на превозу шљунка од Великог Градишта до Београда, 23. јул, ментор Владета Чолић

Габријела А. Мајсторовић, Саобраћајно-технолошки пројект терминала за металне производе у Луци "Београд", 31. јул, ментор Зоран Радмиловић
 
Милош М. Косанић, Графички програм "Нодус"у мултимодалним робно-транспортним мрежама на примеру Дунавског коридора, 31. октобaр, ментор Зоран Радмиловић 


2002
Далибор И. Елез, Идејни технолошки пројекат фриго контејнер-ског терминала у Луци "Београд" са анализом вредновања инвестиционих улагања, 08. фебруар,  ментор Зоран Радмиловић

Небојша Р. Павловић, Идејни технолошки пројекат терминала за расуте терете у Луци "Брчко", 27. мај,  ментор Зоран Радмиловић

Владимир Т. Сеничић, Саобраћајни пројекат Сателитског система за вођење лучког брода у Луци "Београд", 30 мај,  ментор Зоран Радмиловић

Александар Н. Радоњић, Саобраћајни пројекат географског информационог система (ГИС-а) лучке споне сидриште-оперативна обала Луке "Београд", 30. мај, ментор Зоран Радмиловић

Светлана С. Стевановић, Анализа техничко-технолошких карак-теристика лука на југословенском делу Дунава, 19. новембaр, ментор Катарина Вукадиновић

Ана М. Радмиловић, Мултимодални робни превоз са упоредном анализом коришћења Дунавске пловне мреже пловног пута Рајна-Мајна-Дунав и поморских пловних путева, 24. децембaр, ментор Владета Чолић


2001
Милан В. Симић, Идејни саобраћајно-технолошки пројект претовара и унутрашњег транспорта расутих терета у Луци "Смедерево" и отпреме до концерна црне металургије Сартид, 27. март, ментор Зоран Радмиловић

Игор С. Жежељ, Сагледавање положаја унутрашњег водног саобраћаја Југославије у европском саобраћајном систему, 16. јул, ментор Владета Чолић

Александар С. Ћеклић, Саобраћајно-технолошки пројект организације превоза алуминијум-хидроксида у комбинованом друмско-речном превозу, 12. децембaр,  ментор Зоран Радмиловић

Данијела Б. Илић, Избор најповољније локације Ро-Ро терминала на југословенском делу Дунава, 13. децембaр,  ментор Зоран Радмиловић

Предраг Д. Пјевчевић, Анализа робних токова погодних за Ро-Ро саобраћај као основа за одређивање локације Ро-Ро терминала, 13. децембaр, ментор Зоран Радмиловић

Зоран М. Шушњар, Идејни пројекат Ро-Ро терминала у оквиру Луке "Београд" са анализом вредновања инвестиционих улагања, 28. децембaр,  ментор Зоран Радмиловић
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.