Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Студирање

Студијски програм Водни саобраћај и транспорт основних академских студија Саобраћајног факултета будућим дипломираним инжењерима саобраћаја даје потребна знања и вештине за планирање, пројектовање, управљање и контролисање процеса и система у саобраћају и транспорту на унутрашњим водним путевима и поморству. Будући инжењери водног саобраћаја стичу примењена знања и вештине које им омогућавају укључивање у реализацију саобраћајних активности и услуга, али и фундаментална знања која им представљају добру основу за наставак школовања на мастер и докторским студијама.

Компетенције инжењера модула „Водни саобраћај и транспорт” огледају се кроз познавање технологије водног саобраћаја, теоријских и практичних метода за саобраћајно-технолошко планирање и пројектовање лука и пристаништа и технолошко пројектовање процеса експлоатације речне и морске флоте. Студенти се оспособљавају да планирају, моделирају и врше оптимизацију свих система у оквиру водног саобраћаја.

Здружена катедра за бродове и бродску енергетику, организацију рада бродова и пристаништа и пловне путеве обједињује три катедре и организује наставу и научна истраживања у области технологије водног саобраћаја, експлоатације лука, флоте, навигације и безбедности пловидбе.

Настава обухвата предавања ex-катедра и вежбе у рачунарским учионицама и лабораторијама. У оквиру практичне наставе врше се обиласци речних лука, бродарстава, бродоградилишта, преводница, оператера интермодалних терминала, дирекције за водни саобраћај, капетанија, бродарских агенција. Да би студенти завршили студије одговарајућег нивоа обавезна је израда завршног рада (ниво основних академских студија) и дипломског рада (ниво мастер академских студија). Постојећа пракса је да студенти добијају теме радова у заинтересованим предузећима како би практично применили стечена знања.

Наставни план и програм прилагођен је савременим технологијама и потребама привреде. Будући студенти студијског програма Водни саобраћај и транспорт моћи ће да се специјализују за одређене области водног саобраћаја тако што ће слушати велики број обавезних и изборних предмета. Области обухватају пловна превозна средства, луке и пристаништа, управљање процесима у водном саобраћају, технологију транспортних процеса у водном саобраћају и безбедност и навигацију у водном саобраћају. Наставно особље посвећено је праћену рада студената у малим групама, савременим рачунарским учионицама и лабораторијама.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.