Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Настава

Катедра је данас потпуно профилисана у научно истраживачком и наставном процесу.

Додипломска настава по НП 2000

У оквиру катедре за саобраћајни инжењеринг на додипломској настави по НП 2000 изучавају се предмети:

- регулисање саобраћајних токова,
- интелигентни транспортни системи,
- саобраћајно пројектовање,
- управљање квалитетом путне мреже и опреме,
- планирање саобраћаја,
- стратегије и тактике у планирању саобраћаја,
- основе планирања саобраћаја,
- теорија саобраћајног тока,
- вредновање у саобраћају и транспорту,
- вредновање у саобраћају и транспорту пројеката специфичне намене,
- путеви,
- основи грађевинарства.


Лабораторијске вежбе из предмета:

- регулисање саобраћајних токова,
- саобраћајно пројектовање,
- планирање саобраћаја
Основне академске студије по НП 2006

У 2006 години прва и друга година студија кренула је са радом по новим наставним плановима и програмима.

План и програм основних академских студија базиран на систему кредита. Основне студије трају VIII семестра (четири године), сваки семестар носи 30 кредита распоређених по предметима. Дипломски рад у VIII семестру носи 14 кредита, лабораторијски рад 6 и потребно је од понуђених (сви су изборни) одабрати два и положити, односно сакупити још 10 кредита.

За полагање испита на предметима из ужих матичних области неопходно је уредно похађање вежби и предавања, полагање колоквијума, завршавање домађих задатака, годишњих задатака и евентуално усмени испит. Од прве ка последњој години студија број изборних предмета се повећава. Предвиђен лабораторијски рад носи од 1 до 5 кредита (у зависности од семестра). У V и VIII семестру постоји могућност избора предмета са других студијских програма са одговарајућим бројем кредита.

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.