Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Остале активности

Рад у међународним асоцијацијама, домаћим асоцијацијама, удружењима, похађање курсева


• С. Вукановић

- Шеф катедре за саобраћајно инжењерство
- Руководилац саобраћајног смера по НП од 2006 год.
- Генерални секретар SETREF-a
- Члан генералне скупштине ECTRI-a
- Дописни члан Академије Инжењерских Наука Србије
- Члан Програмског одбора ETC- група Traffic Menagement, Engineering and Safety
- Члан Научног комитета Конференције ISEP 2007-Љубљана,
- Члан Научног комитета Конференције MOBILITA 07, Mobilita  2010- Братислава
- Преседавајући секције Саобраћајног инжењерства у оквиру ETC-Холандија
- Члан жирија међународног конкурса Урбанистичко саобраћајно решење дела УМП-а од тунела до чвора Шумице у Београду
- Члан научног Комитета ETNITE- European Network on ITS Training and Education
- Члан Већа групација техничких факултета Универзитета у Београду од октобра 2006. год до 2009 год.
- Члан подкомисије за саобраћај града Београда
- Члан суда части Инжењерске Коморе Србије до 2009 год.
- Главни уредник сепарата часопис Саобраћај у оквиру часописа Техника
-Главни и одговорни уредник ТЕХНИКЕ од 2009 год.
-Председник Програмског одбора ТЕС 08,  ТЕС 2010
-Члан уређивачког одбора часописа Civil Engineering који издаје Универзитет у Братислави, Словачка


• Ј. Јовић

- Члан едиторског борда часописа „Inernational Journal of Transport Economocs and. European Transport,  Triseste Italy
- Community of practice in economic evaluation, ECTRI joint program of activities 2006-2008
- Учесник у припреми европског пројекта INCELLES
- CEI – активности везане за централно европску иницијативу
- Анонимни рецезент за више радова у часопису „Inernational Journal of Transport Economocs and....“ – European Transport
- Члан ETRAC групе (sustainable europen road transportation system)
- Члан уређивачког одбора часописа TRANSPORT, Литванија


• Б. Станић

- Члан комисије за планове града Београда
- Члан управног одбора Музеја аутомобила у Београду


• В. Тубић

- Члан Одбора за саобраћај, урбанизам и грађевинарство Министарства за науку и заштиту животне средине Републике Србије, Београд
- Члан Савета за техничко – технолошке науке Републичке фондације за развој научног и уметничког подмлатка, Београд,
- Члан Републичке Ревизионе Комисија – област саобраћаја, Република Србија – Министарство за капиталне инвестиције, Београд,
- Члан Покрајинске ревизионе комисије за област саобраћаја из Новог Сада
- Председник Савета саобраћајног факултета (од децембра 2006 до 2010г.)
- Члан програмског одбора Научно-стручног скупа "Рехабилитација и реконструкција путева", Златибор, 20-22 јун 2007.
- Члан програмског одбора Научно-стручног скупа "Безбедност саобраћаја у планирању и пројектовању путева ", Палић, 12-14 новембар 2007.
- Председник комисије ѕа организацију пријемног испита из Математике и Физике, Саобраћајни факултет, Београд, 2007.
- Члан комисије за акредитацију Саобрћајног факултета


• Д. Главић

- Главни и одговорни уредник часописа „Пут и Саобраћај“
- Члан главног одбора Друштва за путеве Србије
- Одржавање и едитовање WЕБ издања PIARC-AIPCR речника на српском
- Индивидуални члан PIARC-AIPCR
- Рецензент у часопису „Пут и Саобраћај“
- Главни и одговорни уредник сајта Српско друштво за путеве ''VIA-VITA''


• Н. Челар

- Члан организационог одбора 3 скупа за едукацију - иновације из техника регулисања саобраћаја
- Члан комисије за израду распореда часова друмског одсека


• А. Трпковић

- 4. семинар о Зонама радова на путу - Путеви Србије, ЈП
- Члан организационог одбора 3 скупа  за едукацију - иновације из техника регулисања саобраћаја• П. Здравковић

- Председник комисије за вертикалну и хоризонталну сигнализацију и пиктограме Завода за стандардизацију


• Т. Ђукић

- 4. семинар о Зонама радова на путу - Путеви Србије, ЈП
- Члан организационог одбора 3 скупа  за едукацију - иновације из техника регулисања саобраћаја
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.