Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Објављени радови

2011  2010  2009  2008  2007 2006


2011

Бошковић Б., Бугариновић М. (2011), Једноделна или дводелна накнада – за и против, III међународни научни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА 2009, pp. 512-518, Добој, Република Српска, Новембар 20 – 21, 2009., ISBN 978-99955-36-28-2, CD verzija

Бугариновић М. Стојадиновић Н., Миловић У. (2011),  Питање регулације железничке инфраструктуре и улога накнаде, III међународни научни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА 2009, pp. 518-524, Добој, Република Српска, Новембар 20 – 21, 2009., ISBN 978-99955-36-28-2, CD verzija

Бугариновић М., Ристић Н., Петковић А. (2011) Is the urban rail system sufficiently utilised in some parts of Belgrade, Proceedings of the 3rd International Conference 2011 "Towards a human city", pp. 91-96, Novi Sad, Serbia, October 27 – 28, 2011., ISBN 978-86-7892-349-4, CD verzija

Бошковић Б., Росић С., Бугариновић М., Нухоџић Р.,(2011) Железничко тржиште држава југоисточне европе (ЈИЕ)- параметри за хармонизацију развоја, Railway market in South east Europe – parametars for harmonization of development, Proceedings of the first  International B-H Congess on railways , pp. 5-13, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, September 29 – 30, 2011., ISSN 2233-0100 9772233910002, CD verzija

Јасмина Станишић, Мирјана Бугариновић (2011),
"Поглед у теорију и праксу различитих приступа либерализације тржишта железничког путничког саобраћаја",
Техника, No. 1, pp. 115-122., UDC: 656.22.011.1, Београд, 2011, ISSN 004-2176 – прегледни рад


2010

Наташа Бојковић, Драгана Мацура, Снежана Пејчић-Тарле, Небојша Бојовић
“A comparative assessment of transport-sustainability in central and Eastern European countries with a brief reference to the republic of Serbia”,
International Journal of Sustainable Transportation, DOI: 10.1080/15568318.2010.539664

Небојша Бојовић, Бранислав Бошковић, Милош Миленковић, Александар Шуњић,
“A tool-level approach for rail freight car fleet composition problem”,
Транспорт, 2010, Vol. 25, No. 2, pp. 186-192, ISSN: 1648-4142

Небојша Бојовић, Бранислав Бошковић, Драгана Мацура (2010)
„Значај дефинисања приоритетних деоница железничког Коридора 10 кроз Србију: Јачање конкурентности и одрживости услуга“,
Коридор 10 – одрживи пут интергација, Београд, октобар 2010., Зборник радова, стр. 25-31, ISBN: 978-86-7007-041-7

Павле Кецман, Предраг Јовановић, Мирјана Бугариновић (2010),
"Evaluating and Ranking infrastructure manager strategies using the combined AHP/DEA method",
Proceedings of 5th International Scientific Conference " Theoretical and Practical Issues in transport", pp. 319-325, Pardubice, Czech Republic, February 11 – 12, 2010., ISBN 978-80-7395-245-7, CD издање

Небојша Бојовић
„Ефекти интеграције Србије у Европску унију“,
Факултет за економију, финансије и администрацију Универзитет Сингидунум, поглавље у националној монографији, стр.40-47, Део: Саобраћај, ISSN: 978-86-86281-08-1

Мирјана Бугариновић, Бранислав Бошковић (2010),
"Избор принципа накнада за коришћење железничке инфраструктуре – Вишекритеријумски приступ",
Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ŽELKON'10", ISBN 987-86-6055-007-3, pp.271-275, CD издање, Ниш, 2010

Наташа Глишовић, Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2010)
„Decision support system for a project activity time forecasting based on Fuzzy Pert method“,
Information Technology Interfaces, 32nd International Conference, Дубровник, ISSN: 1330-1012, pp. 231-236

Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2010),
„Train driver rostering optimization“,
Intelligent Systems and Informatics (SISY), 8th International Symposium, Суботица, ISBN: 978-1-4244-7394-6, pp. 501-504

Никола Стојадиновић, Мирјана Бугариновић (2010),
"Structure of Access charges for use of railway infrastructure for passenger and freight trains",
Proceedings of 5th International Scientific Conference "Theoretical and Practical Issues in transport", pp. 484-490, Pardubice, Czech Republic, February 11 – 12, 2010., ISBN 978-80-7395-245-7, CD издање

Јасмина Станишић, Мирјана Бугариновић (2010),
"Оцена модела либерализације тржишта у даљинском железничком путничком саобраћају применом SWOT анализе",
Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ŽELKON'10", ISBN 987-86-6055-007-3, pp.243-246, CD издање, Ниш, 2010

Мирјана Бугариновић, Никола Стојадиновић (2009),
"Однос висина накнада за коришћење железничке инфраструктуре код путничких и теретних возова – Утицаји на развој тржишта",
II међународни научни симпозијум НОВИ ХОРИЗОНТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНИКАЦИЈА 2009, pp.209-213, CD, ISBN 978-99955-36-18-3, Добој, Република Српска, Новембар 20 – 21, 2009.

Драгана Мацура
„Ефекти интеграције Србије у Европску унију“,
Факултет за економију, финансије и администрацију Универзитет Сингидунум, поглавље у националној монографији, стр.40-47, Део: Саобраћај, ISSN: 978-86-86281-08-1

Небојша Бојовић, Момчило Кујачић, Драгана Мацура (2010)
„Organization Design of a Post Office Using Analytic Network Process“
Scientific Research and Essays, Vol 5(10), pp. 1194 – 1212, ISSN: 1992-2248

Решад Нухоџић, Драгана Мацура, Небојша Бојовић (2010)
„One Approach for Management Rail Marketing Strategies“
Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, Vol 44, No 1, pp. 237-256, ISSN: 0424 – 267 X

Решад Нухоџић, Драгана Мацура, Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2010)
„Organizational Design of a Rail Company Using Fuzzy ANP“
African Journal of Business Management, Vol 4, No 7, ISSN: 1993-8232

Никола Кнежевић, Небојша Бојовић, Драгана Мацура (2010)
„Управљање портфолиом пројекта применом FANP-a“,
YUPMA, Златибор, 14-16.05.2010, Proceedings of papers, pp. 116-120, ISSN: 978-86-86385-07-9


2009

Мирјана Бугариновић, Никола Ристић (2009),
"Утицај перформанси ЛШС-а на интегрисање у јавни превоз путника – пример Београда",
Зборник радова II саветовања са међународним учешћем "Савремене тенденције унапређења саобраћаја у градовима",  ISBN 978-86-7892-222-0, pp.127-135, CD издање, Нови Сад, 2009

Наташа Госпић, Драгана Мацура, Небојша Бојовић (2009)
„Процес хармонизације прописа у сектору комуникација Србије са ЕУ“
Техника, бр. 5, стр. 1-6, ISSN: 0040-2176, UDC: 351.816/817:061.1(100)

Небојша Бојовић, Милош Миленковић, Александар Шуњић (2009)
“Locomotive Scheduling Problem”,
Symopis 09, Зборник радова, Ивањица, стр. 671-674

Милош Миленковић, Предраг Станојевић, Мирослав Марић, Небојша Бојовић, Јозеф Кратица (2009),
“Tactical Train Scheduling”,
ETRAN 09, Врњачка Бања, Proceedings of papers, pp. 1-4

Милош Миленковић, Небојша Бојовић, Александар Шуњић (2009),
“A Fuzzy Multiobjective Approach for Determining the Best Rail Fleet Composition Problem”,
Airo 09, Sienna, Italy, Proceedings of papers, pp. 127-128

Никола Кнежевић, Драгана Мацура  (2009)
„Примена FANP-a у управљању ризиком имплементације постанских услуга“,
PosTel - рад по позиву, 15-16 децембар, Proceedings of papers, pp. 17-26

Наташа Глишовић, Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2009)
“Fuzzy reasoning approach for a postal company restructuring project“,
Sisy 09, Суботица, Proceedings of papers, pp.  141-144

Драгана Мачвански, Небојша Бојовић (2009)
„Управљање односима са клијентима“
Пословна Логистика, IV-4, str. 32-35, ISSN: 1452-4767

Наташа Глишовић, Небојша Бојовић, Милош Миленковић, Никола Кнежевић (2009),
”Decision support system for a project management application”,
CFE 09,  Limassol, Cyprus, Proceedings of abstracts, pp. 108

Наташа Госпић, Драгана Мачвански, Небојша Бојовић (2009)
„Модел за управљање пројектом интеграције сектора за комуникације у ЕУ базиран на фази теорији“,
SymOpis, Ивањица, 22-25.09.2009, Proceedings of papers, pp. 377/380, ISSN: 978-86-80593-43-2

Никола Кнежевић, Небојша Бојовић, Драгана Мачвански (2009)
„Критеријуми рангирања активности код хеуристичких процедура расподеле ресурса“,
YUPMA, Zlatibor, Proceedings of papers, pp. 116-120, ISSN: 978-86-86385-07-9


2008

Мирјана Бугариновић, Бранислав Бошковић (2008),
"Маргинални трошкови као принцип у одређивању накнада за коришћење железничке инфраструктуре",
Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ЖЕЛКОН'08", ISBN 987-86-80587-78-3, pp.243-246, CD издање, Ниш, 2008

Предраг Јовановић, Мирјана Бугариновић, Павле Кецман (2008),
"Утицај искоришћења капацитета на одређивање накнаде за железничку инфраструктуру",
Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ŽELKON'08", ISBN 987-86-80587-78-3, pp.121-124, CD издање, Ниш, 2008

Небојша Бојовић, Милош Миленковић (2008)
“The Best Rail Fleet Mix Problem“,
Operational Research: An International Journal, vol. 8, pp. 77-87, (Available at: http://www.springer.com)

Небојша Бојовић, Милица Шелмић (2008)
„Примена математичких модела и рачунарске технике у теорији организације”,
Техника, LXIII, бр. 5, стр. 1-6

Небојша Бојовић, Драгана Мачвански, Милош Миленковић (2008)
„Organizational Design of a Railway Company Using Fuzzy ANP“,
68th Meeting of the European Workingg Group MCDA, Chania, Crete, Proceedings of abstracts and papers, pp. 65-72

Мирјана Бугариновић, Катарина Вукадиновић (2008),
"Подешавање фази система за оцену привлачности стајалишта Карађорђев Парк",
Зборник радова XXXV Симпозијум о операционим истраживањима "SYMOPIS 2008", ISBN 978-86-7395-248-2, pp. 579-582, CD издање, Соко Бања, 2008

Небојша Бојовић, Драгана Мачвански (2008)
„Управљање маркетиншким стратегијама на железници коришћењем fuzzy вишекритеријумског одлучивања“,
Соко Бања, 14/17 септембар, Proceedings of papers, pp. 551-554


2007

Небојша Бојовић, Драгана Мачвански (2007)
„Управљање односима са клијентима на железници применом fuzzy логике“
Техника, бр. 4, стр.1-4, ISSN: 0040-2176, UDC: 656.2.072:681.325.6=861

Драгутин Костић, Небојша Бојовић, Вујо Дрндаревић (2007)
“Methods of Testing Main Characteristics that Determine Traction Capabilities of Railway Vehicles“,
EURNEX – Žel 2007, Slovak Republic, Proceedings, pp. 93-100

Мирјана Бугариновић, Катарина Вукадиновић (2007),
"Фази систем за оцену привлачности стајалишта Карађорђев Парк",
Зборник радова научно стручне конференције о рачунарским наукама и информационим технологијама "YUINFO'07", CD издање, ISBN 978-86-85525-02-5, Копаоник, 2007

Драгана Мачвански, Небојша Бојовић (2007)
„Reduction of Selling Prices of the Railway Transport Services Using Fuzzy Multi Criteria Decision Making“,
International Annual Scientific Conference of the German Operations Research Society (GOR), 5-7 Септембар, Proceedings of abstracts, pp. 149

Небојша Бојовић, Драгана Мачвански (2007)
„Customer segmentation based on profitability using fuzzy logic“,
Balcor, Златибор, 14-17 септембар, Proceedings of papers, pp. 237-243, ISSN: 978-86-7680-143-5


2006

Драгомир Мандић, Предраг Јовановић, Мирјана Бугариновић (2006),
"Прорачун пропусне моћи пруге Београд - Ниш применом методе УИЦ 406",
Зборник радова научно - стручне конференције о железници "ŽELKON'06", pp.157-160, ISBN 86-80587-59-1, Ниш, 2006

Никола Трубинт, Љубомир Остојић, Небојша Бојовић (2006)
“Determining an Optimal Retail Location by Using GIS“,
Yugoslav Journal of Operations Research, no. 16, pp. 253-264
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.