Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Докторске дисертације

2014  2011  2007  2005

   
2014
 
АУТОР: БУГАРИНОВИЋ, Мирјана М.,
НАСЛОВ: Моделирање накнада за коришћење железничке инфраструктуре
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.

 
2011


АУТОР: ТИЦА, Славен М.,
НАСЛОВ: Прилог развоју метода за стратешко управљање системом јавног градског транспорта путника: докторска дисертација
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.


2007

АУТОР: ТРУБИНТ, Никола Б.,
НАСЛОВ: Прилог стратегији реинжењеринга малопродајног сегмента поштанског пословања: докторска дисертација
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.

АПСТРАКТ:
Управљање малопродајном мрезом постаје глобални феномен савременог друства.Строзији захтеви корисника, остра конкуренција, класицан асортиман сервиса, недовољно познавање и сегментација трзиста, оптималне локације малопродајних објеката су главни изазови у процесу реинзењеринга малопродајних мреза. Кљуцни фокус рада представља развој модел реинзењеринга урбаних малопродајних мреза који за циљ има побољсање квалитета прузене малопродајне и услуге додатне вредности, односно постизање бољег пословног резултата организације. Модел је мултидисциплинаран и проблему прилази са аналитицког, организационог и технолоског аспекта. Аналитицака фаза модела се заснива на примени релевантних светских искустава из примене метода за проналазење оптималне локације, односно висекритеријумског рангирања. Локацијски проблеми под којима подразумевамо одредивање броја и локација објеката на мрези улица, по својој природи имају стратегијски карактер. Доносење одлука о лоцирању објеката одредене намене је веома слозен и одговоран процес.Ове одлуке се могу односити на планирање изградње и експлоатације објекта у дузем временском периоду, сто неизоставно изискује и ангазовање знацајних финансијских средстава. Поред наведених параметара, у процесу реинзењеринга малопродајне мрезе знацајно место заузима и концепт франсизинга. Примена овог моцног мултидисциплинарног алата условљена је, како познавањем сустине истог, тако и прилагодењем одредених процедура локалним правним, привредним и информационим стандардима. Циљ докторске дисертације је израда новог модела реинзењеринга урбане малопродајне мрезе, узимајуци у обзир наведене факторе и тестира његову примену кроз урбану малопродајну мрезу Посте Србије.Полозај посте Србије на трзисту малопродајних сервиса драматицно се мења. У комерцијалном делу пословања постаје излозена конкуренцији (мултинационалне компаније, пословне банке), сто је посебно изразено у урбаним трзисно атрактивним зонама. Реинзењеринг малопродајне мрезе Посте Србије заузима знацајно место у процесу реструктурирања основне делтаности Националног оператера постанских услуга.


2005

АУТОР: БАУК, Сања И.,
НАСЛОВ: Интелигентни информациони системи у оптимизацији руте у поморском и лучком транспорту: докторска дисертација
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран З.

АПСТРАКТ:
У тези се разматрају могуцности рјесавања проблема оптимизације руте брода у прекоокеанској навигацији и руте АГВ-а на савременом луцком контејнерском терминалу, примјеном интелигентних метода одлуцивања базираних на фази логици и неуралним мрезама. Истакнута је потреба за инкорпорирањем ових метода у постојеце класицне и интелигентне информационе системе у поморству. У домену фази логике корисцени су следеци методи у избору преферентног правца пловљења: композиција фази скупа и фази релације, фази висекритеријумско и фази висеекспертно-висекритеријумско одлуцивање. Висок степен неизвјесности у поморском транспорту је главни разлог за корисцење фази логике. Наиме, навигатор обицно не располазе прецизним информацијама о будуцим вриједностима параметара релевантних за оптимизацију руте. Стога, мора да се слузи непрецизним вриједностима изразеним фази скуповима. У овом дијелу тезе, везаном за фази логику, корисцена је такоде техника фази разломљеног линеарног програмирања при рјесавању проблема оптимизације прихода у поморском транспорту. У домену неуралних мреза, Хопфиелд-ова рекурентна неурална мреза је корисцена у рјесавању проблема трговацког путника у прекоокенској навигацији. Основне разлике измеду класицног и овдје корисценог метода су те сто су цворови мрезе изразени у сферним координатама и сто су удаљености измеду њих нелинеарне, то јесте ортодроме. У оквиру ове секције, везане за неуралне мрезе, корисцена је и функцијска еквивалентност Такаги-Сугено-Канг система фази закљуцивања и радијално базне функцијске мрезе у процјењивању погодности правца пловљења. У слуцају оптимизације руте АГВ-а на луцком контејнерском складисту, прво је мреза стаза апроксимирана идеалном квадратном топологијом, па је потом рута АГВ-а оптимизирана примјеном Хопфиелд-ове неуралне мрезе. Проблем је ријесен за разлиците размјестаје бафера дуз стекова контејнерског блока. Интелигентне методе овдје презентиране требало би да надграде базу знања постојецих интелигентних информационих система у поморству, посебно у домену фамилијаризације оператера са рацунарском масином. Поред тога, ови интелигентни методи требало би да омогуце рацунарима да самостално доносе оперативне одлуке умјесто цовјека, овдје навигатора или менадзера у луци. 

 

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.