Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Магистарски радови

2011   2010   2009   2008   2007   2006   2005   2003   2001   2000   1998


2011


АУТОР: ТОМОВИЋ, Нена ,
НАСЛОВ: Прилог истраживању потребног броја вучних возила на железницама Србије: (на примеру међународног и регионалног путничког саобраћаја на Коридору 10): магистарски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир Ј.


2010


АУТОР: ЈОВАНОВИЋ, Предраг Р.,
НАСЛОВ: Истраживање могућности повећања технолошких интервала с обзиром на искоришћење капацитета и стабилност реда вожње: магистарски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир Ј.

АПСТРАКТ:
Циљеви израде овог рада су дефинисање нацина имплементације временских резерви у ред возње у циљу повецања његове стабилности и димензионисање велицине временских резерви за могуцу примену на Зелезницама Србије, с обзиром на препоруцену вредност искорисцења пропусне моци пруга. У овом магистарском раду је анализиран проблем могуцег повецања стабилности реда возње, уз задовољење оптималног нивоа искорисцења пропусне моци посматране деонице пруге, посматрајуци све трасе возова у реду возње. Сам модел узима у обзир разна ограницења настала из саме технологије одвијања зелезницког саобрацаја. Модел је алгоритамског типа корак-по-корак, на основу ког се мозе доци до велицине и места примене временских резерви на посматраној деоници пруге у циљу повецања стабилности реда возње, с обзиром на оптимални ниво искорисцења пропусне моци те деонице. Предлозени модел је примењен на деоници пруге Београд-Нис и његовом применом би се повецала стабилност примењеног реда возње у посматраним условима. Са друге стране, примењени модел је доказао да се за прорацун капацитета, а посебно за могуцност повецања стабилности реда возње, не треба ослањати на препоруцене вредности искорисцења пропусне моци дефинисане Објавом УИЦ-406, вец на вредности које се егзактно одредјују дефинисањем функција релативне осетљивости времена касњења возова и транспортне енергије. При формирању допунских времена за повецање стабилности, корисцена су правила која су дефинисана у раду. Медјутим, са реструктурирањем зелезницког сектора, ово це сасвим сигурно дозивети извесне измене, јер це доци до појаве висе оператера који це користити исту зелезницку инфраструктуру. Са те стране, предлозена правила преместања траса могу претрпети извесне измене, али не у својој сустини.


АУТОР: ЉУБОЈЕВИЋ, Срђан,
НАСЛОВ: Модел процеса одлучивања органа саобраћајне подршке система одбране: магистарски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.

АПСТРАКТ:
Процес одлуцивања је сустинска карактеристика процеса менадзмента. Његов знацај је тим веци сто је веци хијерархијски ниво на коме се одлуке доносе. Стога, процес мора бити заснован на савременим достигнуцима и теорије и праксе одлуцивања. У раду је, на основу релевантних теоријских приступа и реализованог истразивања процеса одлуцивања у изабраним системима одбране и њиховој саобрацајној подрсци, пројектован модел процеса одлуцивања органа саобрацајне подрске система одбране Републике Србије, који се базира на перципираним захтевима теорије и савремене праксе и претпостављеним трендовима у окрузењу. Развијени модел је аналитицки оријентисан, иако допуста употребу интуиције у одлуцивању. Тестирање модела реализовано је на примеру проблема стратегијског карактера, уз употребу фуззy приступа у методама и техникама стратегијског менадзмента и висекритеријумског одлуцивања.


АУТОР: ЂОКИЋ, Славица З.,
НАСЛОВ: Примена стратегије управљања ризиком у развоју електронског пословања поште: магистарски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.

АПСТРАКТ:
Електронско пословање као глобална тенденција налази вец извесно време практицну примену у многим областима пословања па и у домену постанских сервиса. Знацај развоја електронског пословања у Пости Србије огледа се у користима које настају његовим уводјењем, као сто су веца продуктивност и смањење троскова пословања. Медјутим, пројекат електонског пословања као и вецина пројеката садрзи многе неизвесне параметре: трајање задатака, поцетна и заврсна времена, неизвесност у тросковима и ресурсима итд. За сваки пројекат је веома битно да се утврде све врсте могуцих ризика и ризицних догадјаја, без обзира на велицину утицаја, да би се знало ста све мозе утицати на смањење оцекиваних пројектних резултата у погледу квалитета, времена и троскова. Планирани пројектни циљеви се не могу остварири, ако се унапред не знају сви ризицни догадјаји који оцекују пројекат у току његовог зивотног циклуса и уколико се у тим ризицима не управља на адекватан нацин. Зато управљање ризиком представља кљуцни фактор успеха пројекта електронског пословања у Пости јер се на тај нацин губици који се јављају у неколико основних облика (смањење квалитета пројекта, повецање троскова, прекорацење рокова) могу свести на прихватљив ниво. Искуства развијених постанских управа указују да се и ЈП ПТТ саобрацаја "Србија" мора на прави нацин укљуцити у остру трзисну утакмицу кроз правовремени развој нових постанских сервиса обухвацених електронским пословањем, а то це моци ако на време спозна све ризике које нове области пословања доносе и науци да управља ризицима на прави нацин. Полазеци од тих цињеница овај рад це покусати да допринесе успесној реализацји пројекта електронског пословања у Пости Србије правовременом идентификацијом ризика и развојем система за управљање ризицима, Као резултат истразивања оцекује се потврда основне хипотезе да це се применом менадзмента ризика пројекат електронског пословања у Пости Србије реализовати уз прихватљиве троскове и у толерантном року. У раду се даје приказ управљања ризицима по разлицитим методологијама, а посебно се елаборира и имплементира МСФ методологија за управљање ризицима у електронском пословању која представља скуп систематизованих процеса и активности које омогуцавају ефикасан развој апликација електронског пословања. Рад такодје презентује и примену софтвера РискyПројецт на једну од компоненти постанског електронског пословања. Софтвер РискyПројецт анализира ток пројекта са ризицима и неизвесносцу, рацунајуци вероватноцу да це пројекат бити заврсен у датом временском року и са планираним будзетом и презентује кориснику резултате у формату који је лако цитљив и разумљив. То је унапредјен софтвер за управљање пројектом са интегрисаном анализом ризика и омогуцава менадзерима да брзо и једноставно анализирају комплексни пројекат са висеструким задацима и зависностима.


АУТОР: МИЛЕНКОВИЋ, Милош М.,
НАСЛОВ: Примена целобројног програмирања за решавање проблема распоређивања возова: магистарски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.


АУТОР: ВУКОВИЋ, Дубравка Р.,
НАСЛОВ: Железница на електромоторни погон у савременом граду: магистарски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир Ј.

АПСТРАКТ:
Актуелни проблеми зелезнице отварају питање њеног оптималног корисцења, у разним подруцјима. Све веци број становника зиви у градовима, а градови дозивљавају промене, сто проблем зелезнице усмерава на градско подруцје. Предмет истразивања у овој тези је Зелезница на електромоторни погон у савременом граду, која се истразује у циљу њеног оптималног корисцења, и то:
1) Уградјивања у градско подруцје;
2) Уводјења у систем ЈГТП.
Корисцење градске зелезнице је, према савременом схватању, висекритеријумски проблем, те захтева анализу висе критеријума, који су сврстани у сест опстих група: техницки, технолоско-саобрацајни, енергетски, економски, еколоски и урбанистицки. Поред опстих метода науцног истразивања, у истразивању су корисцене и сопствене (хеуристицке) методе засноване на методи висекритеријумске оптимизације. Да би корисцење зелезнице било оптимално и тиме се унапредио градски саобрацај, град и друство у целини, у раду је изврсено следеце: Дата су основна сазнања о зелезници на електромоторни погон; Дате су основне карактеристике савременог града;Описан је систем ЈГТП, као знацајна карактеристика савременог града; Дефинисани су критеријуми подсистема ЈГТП, према савременом схватању;- Предлозен је алгоритам избора оптималне локације зелезницког депоа;- Предлозен је алгоритам избора оптималног подсистема ЈГТП; - Алгоритми су тестирани на примеру зелезнице на електромоторни погон у граду Београду, под називом "Беовоз", циме је показана практицна примена алгоритама.2009

АУТОР: ХЕСЛЕЊИ, Тибор,
НАСЛОВ: Иновације, ризик и предузетничке стратегије у поштанском пословању: магистарски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.

АПСТРАКТ:
Постанско пословање се данас одвија под утицајем бурних и турбулентних промена на светском нивоу. Неке од најуспеснијих постанских управа преместају своје активности у иностранство, док друге, како би просириле област за продају својих услуга, повецале приходе и унапредиле сервисе формирају савезе са приватним глобалним операторима. Њихово пословање не разликује се много од успесних компанија у другим областима. За опстанак и успех у савременим условима пословања, неопходно је стално иновирање; услуга, процеса, дистрибуције, метода рада, менадзмента и односа са другим организацијама. С друге стране, нису све постанске управе у могуцности да буду конкурентне на светском трзисту. Оне морају прихватити глобалну перспективу, делујуци локално или регионално, како би задовољили комуникационе потребе својих корисника. Мисија сваке постанске управе је да у својој земљи прузи квалитетну услугу по прихватљивој цени. У данасњим условима то захтева стално иновирање и прилагодавање условима који владају на трзисту, дакле предузетницко размисљање и понасање. Предузетниство подразумева препознавање, суоцавање и превазилазење ризика. Постанске управе морају мењати  свест о безбедности коју пруза дрзавни монопол и развијати предузетниство. Класицне структуре и организација, морају се сагледати на други нацин. Ред превоза постанских посиљака  повезује посте и постанске центре, а организује се на нацин који обезбедује прузање постанских услуга прописаног квалитета. Традиционалне постанске услуге обухватају новцане трансакције, писмоносне и пакетске услуге, док се у новије време под утицајем конкуренције, сназно развијају комерцијалне услуге, меду којима је, услуга ,Пост Експрес". Новцане услуге, захваљујуци измени Закона о платном промету и сназном развоју информатицке инфраструктуре, немају знацајан утицај на организацију Реда превоза постанских посиљака као некада. Изменом Закона о постанским услугама, прузена је могуцност јавном постанском оператору да доставна подруцја организује флесибилније, уз обавезу испуњења услова достуности универзалне постанске услуге. Комерцијалне услуге, као ,Пост Експрес", које су излозене конкуренцији, морају се стално развијати да би опстале, при цему је организација Реда превоза постанских посиљака изузетно битна подрска. Корисцењем погодне географске конфигурације терена, организовањем куриских слузби у постама које се налазе у цворовима саобрацајној мрези, уз релативно мало повецање троскова, могу се знацајно повецати квалитет и капацитети за прузање ,Пост Експрес" услуга.


АУТОР: ПАМУЧАР, Драган,
НАСЛОВ: Дизајнирање организационе структуре коришћењем фуззy приступа: магистарски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.

АПСТРАКТ:
Организациона структура пословних система нузно је да буде конципирана и димензионисана тако да испуни основне компанијске циљеве и задатке. Готово сваки задатак који се поставља пред менадзмент система захтева од њега да га квалитетно и поуздано изврси у разлицитим условима окрузења. Да би слозени пословни системи са оваквим динамицким и стохастицким контролабилним и неконтролабилним променљивим били ефикасни и могли да одговоре трзисним изазовима морају непрестано да адаптирају своју организациону структуру У раду је полазеци од релевантних теоријских приступа и основних поставки опсте теорије система изврсено истразивање проблема димензионисања организационих структура и развијен модел за избор оптималне варијанте организације који је заснован на фуззy логици. Избор модела организације врси се примено Фуззy висекритеријумског одлуцивања и стандарних техника висекритеријумског одлуцивања.


АУТОР: МИЛУТИНОВИЋ, Светлана,
НАСЛОВ: Сигурносни аспекти примене мобилног комуникационог система у железничком саобраћају : магистарски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран Ж.


2008

АУТОР: НУХОЏИЋ, Ресад,
НАСЛОВ: Развој модела реструктурирања "Жељезнице Црне Горе": магистарски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.

АПСТРАКТ:
Магистарски рад је написан на 100 страница уз прилог и пописе слика и табела. У оквиру текста магистарског рада налази се 37 слика и 7 табела, прилог се састоји од 24 слике и табеле. Списак литературе обухвата 128 јединица. Магистарски рад је излозен у 7 поглавља и прилог. У развоју модела реструктурирања "Зељезнице Црне Горе" посло се од сустинских разлога за реструктурирање и смјерница ЕУ у овом процесу, а затим је дат преглед директива ЕУ у овој области са препорукама од знацаја за рјесавање развоја организационог модела.  Анализирана је релевантна тренутна регулатива у Црној Гори на цијим основама је вец запоцет процес реструктурирања зељезницког система Црне Горе. Посебан дио рада представља анализа досадасњих искустава у одабраним европским земљама са моделима организације зељезницких компанија. На основу анализе изврсено је сагледавање постојања корелације измедју модела организације и фактора из релевантног окрузења зељезнице у појединим земљама (велицине земље, ниво децентрализације дрзаве, досегнути економски ниво, национално-историјске карактеристике, национално-културне особености), као и карактеристика самог зељезницког система у истим. Сагледавајуци оквире за реструктурирање кроз регулативу ЕУ и постојецу ситуацију у Црној Гори дефинисане су институционалне претпоставке за реструктурирање и промјену модела организације "Зељезнице Црне Горе" а.д. са посебним освртом на капацитете и позицију регулаторног тијела. У складу са претходним смјерницама и претпоствкама развијена су 3 модела организације "Зељезнице Црне Горе" који задовољавају захтјеве окрузења постављених од стране дрзаве Црне Горе и регулативе ЕУ. Посебно је, за потребе развоја модела, обрадјен теоријски преглед модела, предвидјање организационих промјена, дефинисање циљева и критеријума пројектовања организационих структура. Избор најбољег од предлозених организационих модела изврсен је на основу висекритеријумског одлуцивања и овдје одабране методе Аналитицких Хијерахијских Процеса (АНР). За примјену ове методе су посебно истразени и дефинисани критеријуми и њихове мјере на основу којих су доносиоци одлуке вредновали понудјене алтернативе. Дефинисани су релеватни доносиоци одлуке и изврсена анкета истих, који су одредили релативну вазност предлозених критеријума, као и вредновање алтернатива према истим.


АУТОР: МИТРОВИЋ, Светлана
НАСЛОВ: Финансирање друмске инфраструктуре у Србији и могућности за њено унапређење: магистарски рад
МЕНТОР(и): Бојовић, Небојша Ј.

АПСТРАКТ:
Слабо развијена инфраструктура представља велику препреку за привредни напредак, продуктивност, трговину, конкуретност, као и зивотни стандард код нас и у вецини земаља у транзицији. Финансирање одрзавања, рехабилитације и изградње путне инфраструктуре је наслозенији задатак код развоја друмског саобрацаја. Због тога земље у тразицији покусавају да формирају одговарајуцу стратегију финансирања, комбинујуци сопствена изворе финансирања, кредите и сарадњу јавно-приватног партнерства ради остварења ових циљева. Реализација инфраструктурних пројеката, корисцењем ових и осталих извора финансирања, са собом доносе и одредене непредвидене околности, с обзиром на врсту објекта, нацина финансирања, дузину трајања изградње, итд. Због тога је потребно сто детаљније анализирати искуства земаља при реализацији слицних пројеката.


2007

АУТОР: ЈАНИЋИЈЕВИЋ, Предраг Р.,
НАСЛОВ: Примена информационо комуникационих технологија у курирским службама : магистарски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран Ж.

АПСТРАКТ:
У овој магистарској тези представљена су истразивања мултидисциплинарног карактера применом савремене информационо комуникационе технологије са циљем да омогуце имплементацију система курирских сервиса који би функционисали на принципима динамицких система Диал-а-Риде. У складу са потребом ефикасног управљања овако слозеним системом у раду су обрадене следеце тематске целине: ГИС И РАД У МРЕЗНОМ ОКРУЗЕЊУ У оквиру ове целине размотрени су могуци нацини примене ГИС и ЦАД техника у оквиру софтвера за примену у курирским слузбама у функцији приказа позиционирања и працења на електронској мапи урбаног подруцја. Такоде, представљени су и нацини застите од приступа неовласцених корисника изван мрезе (слозеност оваквог софтвера захтева рад у мрезном окрузењу) при преузимању података о позицијама возила од стране локацијског сервисног центра ГСМ мрезе. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ Овде су размотрене могуцности примене позиционирања возила курирске слузбе као и њихова комуникација са диспецерском слузбом уз примену ГСМ технологије. Описан је принцип рада и врсте позиционирања у овом систему, као и поредење са другим позиционим системима. РЕСАВАЊЕ РУТИНГА У оквиру ове целине описан је динамицки систем Диал-а-Риде и представљен је један од нацина зонирања као и алгоритам рутинга по овом принципу. За зонирање и дефинисање алгоритма рутинга корисцен је симулациони модел ураден у ГПСС-у. МОДЕЛОВАЊЕ СОФТВЕРА Ова целина подразумева употребу метода и техника претходне три и у њој је представљено моделовање софтвера курирске слузбе по ООМ принципима помоцу алата Ратионал Росе и језика УМЛ. Моделовањем су обухвацене све фазе поцевси од дефинисања пројектних захтева до фазе имплементације. Добијени резултати јасно указују на могуцност да презентована материја побуди интересовања за даљим истразивањима и доведе до иницијатива везаних за примену и унапредење софтверских апликација у овој области.


2006

АУТОР: ПАУНОВИЋ, Горан С.,
НАСЛОВ: Примена "Процесс Манагемент"-а у пословању поштанских оператора: магистарски рад
МЕНТОР(и) и комисија: Бојовић, Небојша Ј.

АПСТРАКТ:
У раду се указује на знацај процеса, њихове контроле и унапредјења, као и процесно оријентисане организације која омогуцава повецање ефикасности процеса и задовољење потреба корисника. Рад има за циљ да указе на неопходност примене савремених менадзерских алата и едукације кадрова у Пости Србије, а све у циљу унапредјења пословања и опстанка на трзисту постанских услуга. Као предлог нацина, како да се постојеца организација у Пости Србије уцини ефикаснијом, процеси једноставнији, а корисници задовољнији, детаљно је презентована, и на примеру једног процеса у Пости Србије птактицно имплементирана, једна од најцесце корисцених квалитативних методологија - "Процесс Манагемент".


2005

АУТОР: ГРАОВАЦ, Драгана Ц.,
НАСЛОВ: Примена информационо-комуникационих технологија у пројектима Центра за електронско пословање Поште: магистарски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран Ж.

АПСТРАКТ:
Стратегија инвестирања у технолоске иновације, у савременом пословном окрузењу, показала се као веома успесна. Имајуци у виду ту цињеницу ЈП ПТТ саобрацаја "Србија" формирало је Центар за електронско пословање Посте - ЦеПП и у оквиру њега инвестирало у развој нових услуга. У раду су описани принципи пословања нове организационе целине која делује на пољу прузања услуга нетипицних за класицну посту. Рад има за циљ да указе на неопходност примене савремених информационо-комуникационих технологија у појединацним пројектима реализованим у ЦеПП-у. Посебно је нагласена улога релационих система за управљање базама података. Моделима мобилног плацања, као најактуелнијим технологијама за обављање финансијских трансакција, такоде је посвецена пазња у раду. Дат је предлог за формирање базе података која се односи на услуге мобилног плацања и описани механизми он лине увида у податке који су од знацаја за одвијање пословних процеса и управљање њима.


АУТОР: МИТРОВИЋ, Данијела М.,
НАСЛОВ: Примена информационо-комуникационих технологија у управљању људским ресурсима цалл центер-а: магистарски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран Ж.

АПСТРАКТ:
Доступност информација је предуслов модерног и успесног пословања сваке фирме. Информације се морају презентовати свим заинтересованим лицима, било да су то запослени у фирми или странке - физицка и правна лица, у најпогоднијем облику, на сигуран нацин и у било које време. Успостављање квалитетног корисницког сервиса, који представља централно место за размену информација било које врсте, од виталног је интереса за сваку фирму. У том циљу је у оквиру ЦеПП-а, новоформираног организационог дела ЈП ПТТ саобрацаја "Србије", формиран цалл центер. Основни елементи цалл центер-а су: телефонски ресурси, рацунарски ресурси и особље - људски ресурси. Овај рад има за циљ да предоци знацај одабира квалитетног особља - људских ресурса приликом формирања цалл центер-а. У том циљу дат је предлог формирања базе података запослених у цалл центер-у која треба да најпре олакса нацин избора најадекватнијих особа за одредену врсту услуге која се од стране цалл центер-а пруза корисницима, као и да омогуци упоредивање како њихових радних активности тако и њихове заинтересованости приликом обуцавања за нове услуге.


АУТОР: ЗАБОРСКИ, Дамир М.,
НАСЛОВ: Савремено ресење рацунарско-телекомуникационе мрезе зелезница Србије са прорацуном капацитета мрезе за пренос говора и података : магистарски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран Ж.


АУТОР: ЦЕЈОВИЋ, Марија Д.,
НАСЛОВ: Савремена информациона подршка управљању системом поштанског саобраћаја : магистарски рад
МЕНТОР(и) и комисија: Аврамовић, Зоран Ж.


2003

АУТОР: КАСАЛИЦА, Сандра И.,
НАСЛОВ: Нов приступ оптимизацији турнуса вучних возила узимајуцћи у обзир и кашсњења возова: магистарска теза
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир Ј.

АПСТРАКТ:
С обзиром на велику вредност вуцних возила, као и утицај реда возње на њихово корисцење, актуелан науцни изизов јесте побољсање њиховог корисцења, које се мора сагледати у реалном времену, на основу турнусног типа организације вуце возова. Турнус је специфицан вид организације рада и корисцења вуцних возила и, у сустини, своди се на затворен ланац радних задатака (возова) који се периодицно понавља. Сама концепција турнусног типа организације вуце у пракси показала се као најбоља, медјутим како се ради за унапред дефинисан ред возње и без увазавања стохастицке природе процеса реализације реда возње, доводи до неускладјености у корисцењу вуцних возила. Методологија оптимизације турнуса вуцних возила дефинисана у овом раду и постављени модел омогуцују оптимизацију турнуса вуцних возила током саме израде реда возње укљуцујуци и касњења возова, сто до сада није био слуцај. На тај нацин омогуцује се сагледавање и минимизација неускладјности у корисцењу вуцних возила. Методологија дефинисана у овој магистарској тези садрзи:1. истразивање касњења даљинских путницких возова на ЈЗ, 2. анализу реалног система организације рада вуцних возила у условима касњења возова, 3. теоријску поставку ресавања проблема оптималних турнуса у условима касњења возова, 4. креирање модела с алгоритмима, 5. израду програмског пакета, 6. тестирање модела и програма с резултатима, 7. закљуцке који су произасли из целокупног истразивања.


2001

АУТОР: БАУК, Сања И.,
НАСЛОВ: Информационо-комуникационе технологије у оптимизацији вођења брода: магистарски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран Ж.


2000

АУТОР: СТЕВАНОВИЋ, Мирјана М.,
НАСЛОВ: Дефинисање новог поступка избора железничког вучног возила: магистарски рад
МЕНТОР(и): Мандић, Драгомир Ј.

АПСТРАКТ:
Обзиром на стање парка зелезницких возила ЈЗ, као и десетогодисње изолације насе земље, проблем избора нових возила, а тиме и вуцних је изузетно актуелан. Савремених и егзактних метода и поступака овог избора на ЈЗ и у Југославији нема. Цак и код најразвијенијих зелезницких управа нема комплексног, мултидисциплинарног приступа и поступка. У овом магистарском раду је дефинисан нови поступак избора вуцног возила који се заснива на системском приступу и врси се у три хронолоска, узајамно повезана дела. У првом делу се дефинисе потребно вуцно возило. У другом делу, из базе могуцих вуцних возила, која садрзи 305 возила са свим експлоатационо-техницким карактеристикама, се издвајају адекватна возила. У трецем делу на бази груписаних критеријума и висекритеријумског оцењивања вуцних возила се бира и врси избор одговарајуцег. Дефинисање потребног вуцног возила је засновано на захтевима који су одредјени стањем инфраструктуре, нацином организације саобрацаја, применом технике смањења времена путовања воза, висином финансијских средстава која су на располагању и временским периодом уводјења изабраних вуцних возила у саобрацај. Дефинисање и груписање критеријума је у складу са захтевима прузаоца услуге - зелезнице. Обзиром да у експлоатацији на трзисту постоји велики број вуцних возила, на основу дефинисаних захтева је потребно претразити базу података располозивих возила и установити  која све возила задовољавају ове захтеве. Тако изабрана возила се на основу дефинисаних група критеријума вреднују, оцењују, и на крају бирају. На данасњем нивоу развоја технике, овако комплексан задатак је могуце ресити једино применом рацунара. За цео поступак избора зелезницког вуцног возила је формиран одговарајуци алгоритам и написан програм уз примену програмских језика и савремених апликативних пакета програма. Цео дефинисан нови поступак избора зелезницког вуцног возила је тестиран на примеру избора вуцног возила за велике брзине. Резултати овог тестирања и анализа добијених резултата су посебно приказани.


АУТОР: УСЕВ, Тони А.,
НАСЛОВ: Концепција и ефекти увођења савременог информационог система на МЗ [Македонским железницама]: магистарски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран Ж.

АПСТРАКТ:
У раду је истразивана и дефинисана концепција дугороцног развоја информационог система на Македонским зелезницама. Одредјен је приступ, изабрана методологија, дефинисана архитектура и утврдјени приоритети у његовом планирању и реализацији. Предмет истразивања је идентификовање и анализа пословних процеса, информационих захтева и располозивих извора информација. У изради рада и дефинисању информационог система примењен је модел процеса, који пруза прилику познаваоцима зелезнице да на најбољи нацин приказу знања у пројектовању зелезницког информационог система. Дефинисани су његови задаци, елементи и оријентација. Методолоска платформа планирања развоја дистрибуираног зелезницког информационог система излозена је у виду концепције његовог дугороцног развоја. Посебно су приказане специфицности пројектовања информационог система за ранзирне станице. Примењен методолоски поступак планирања развоја зелезницког информационог система и модел технолоског развоја омогуцице не само контролу и працење, вец планирање и управљање процесима рада и развоја. Тиме це се прузити одговарајуци допринос унапредјењу зелезницког система у условима постојеце структурне реформе. Предлозени информациони систем у пресудној мери мозе допринети побољсању пословних перформанси и стварању предуслова за дугороцно успесно пословање и развој зелезницког предузеца.


1998

АУТОР: ЦЕПЕРКОВИЋ, Милан Ц.,
НАСЛОВ: Концепција дугорочног развоја поштанског информационог система: магистарски рад
МЕНТОР(и): Аврамовић, Зоран Ж.

АПСТРАКТ:
Структурна реформа постанског система је повод да се на дугороцној основи редефинисе и имплементира нова пословна и развојна оријентација предузеца. У том процесу пресудну улогу има одлуцивање, кљуцни сегмент управљања, менадзмента, на свим нивоима, поготову стратегијским. Ослањање на класицни управљацки информациони систем, заснован искљуциво на базама података, не пруза адекватан одговор на постављене нове захтеве у погледу квалитета одлуцивања. У том смислу, нузно је да се уградњом одговарајуце базе модела, улога информационог система усмери и ка подрсци одлуцивању. У томе је један од пресудних фактора успеха пословног система и основа примене савремених концепата развоја. У раду је дата концепција дугороцног развоја постанског информационог система за подрску одлуцивању.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.