Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Објављене књиге, уџбеници, писана предавања, електронска издања

  1. Станић Б., Здравковић П., Милосављевић С., Вукановић С., ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА - ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, Саобраћајни факултет, 1993. и 1997.
  2. Тубић В., КАПАЦИТЕТ И НИВО УСЛУГЕ ДЕНИВЕЛИСАНИХ РАСКРСНИЦА, помоћни уџбеник, Саобраћајни факултет, (ЦД), 2006.
  3. Здравковић П., Станић Б., Милосављевић С., Вукановић С., ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА - ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА, Саобраћајни факултет, 1997.
  4. Тубић В., ЗБИРКА РЕШЕНИХ ЗАДАТАКА ИЗ КАПАЦИТЕТА И НИВОА УСЛУГЕ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА, помоћни уџбеник, Саобраћајни факултет, 2000.
  5. Особа М., Вукановић С., Станић Б., УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ СВЕТЛОСНИМ СИГНАЛИМА - I  ДЕО, Издавач: Саобраћајни факултет, Београд, YU ISBN 86-7395-034-1, Друго допуњено издање - 1999.
  6. Станић Б., Особа М., Вукановић С., ЕЛЕМЕНТИ САОБРАЋАЈНОГ ПРОЈЕКТОВАЊА - ЗОНЕ 30, (ЦД), 2006.
  7. Главић Д. и остали, РЕЧНИК ИЗРАЗА И ТЕРМИНА ПУТНОГ ИНЖЕЊЕРСТВА (ауторизован PIARC-AIPCR dictionary), ISBN: 86-82583-31-3 UDC: 625.7/.8 (аутор поглавља 3-Traffic и поглавља 14-Terms of the economic and finance committe), Друштво за путеве Србије, 2005.
  8. Тубић В., ВРЕДНОВАЊЕ У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ - писана предавања (ЦД), Саобраћајни факултет, Београд, 2005 – 2012.
 
© Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade 2006-2010.