Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Др Драгутин Костић, редовни професор

I Биографски подаци
Драгутин Костић рођен је 23.11.1953 у Ужицу, где је завршио Основну школу и Гимназију. У току школовања успешно је учествовао на регионалним, републичким и савезним такмичењима из математике. Електротехнички факултет у Београду - Енергетски одсек завршио је 1981. Као студент награђиван је од стране Наставно научног већа за публикован научни рад из математике. Након завршетка факултета запошљава се најпре у средњој техничкој школи, а од 1982. године ради на пословима одржавања електровучних возила у ЖТП Београд.
Од децембра 1986. ради на Саобраћајном факултету као асистент на Kатедри за вучу и возна средства. Последипломске студије завршио је на Електротехничком факултету у Београду,  где је 1991. одбранио магистарски рад под називом: "Анализа хармоника струја енергетских чопера".
Докторску дисертацију под насловом: "Нови метод оптимизације рада енергетских напонских инвертора са ширинско импулсном модулацијом" одбранио је 2001. на Електротехничком факултету у Београду.
Драгутин Костић је 2001. године добио годишњу награду Привредне Коморе града Београда за најбољу докторску дисертацију из области техничких наука.
У октобру 2001. изабран је за доцента, у октобру 2006. је изабран за ванредног професора.За редовног професора је изабран у септембру 2011.
Обављао је дужности руководица Рачунског центра од 2001.до 2003.,дужност продекана за материјална и финансијска питања од 2003 до 2013 године. Тренутно обавља дужност шефа катедре.
Према актуелном наставном плану професор Костић  држи наставу из следећих предмета: "Електровучна возила" и  "Железничка електро енергетска постројења" при Здруженој катедри за управљање на железници, "Возила са електричном вучом" при Здруженој катедри за друмски и градски транспорт и "Електротехника" при катедри Опште техничких наука. У оквиру докторских студија формирао је предмет: "Специјална поглавља из технике управљања возила са електричном вучом".


ПРЕГЛЕД НАУЧНОГ И СТРУЧНОГ РАДА
Досадашњи научни и стручни рад професора Костића може се приказати кроз следеће целине:

a)  научни радови публиковани у међународним часописима;
б)  научни радови публиковани у домаћим часописима;
в) научни радови саопштени на међународним научним скуповима и   штампани у зборницима;
г) научни радови саопштени на националним научним скуповима и штампани у зборницима;
д) пројекти, студије и техничка решења у којима учествује као аутор, коаутор или сарадник.
е)  уџбеници и књиге;a) Радови публиковани у часописима  од међународног значаја

 1. Dragutin J. Kostic, Member, IEEE, Zoran Z. Avramovic, and Ninoslav T. Ciric;"A New Approach to Theoretical Analysis of Harmonic Content of PWM Waveforms of Single- and Multiple-Frequency Modulators".IEEE Trans. Power Electr., vol. 28, no. 10, pp. 4557–4567, Оct.2013. SCI IF 2012: 4.65
 2. N.Ciric D.Kostic : On the boundedness of Lagrange multipliers of the Kuhn Tucker theorem applied to the problem of Tikhonov function minimization. Mathematical Notes, 2011, Vol.89, No 3-4, pp 408-420 DOI: 10.1134/S0001434611030126.  SCI IF 2009: 0.337.
 3. Н.Чирич Д.Костич : "Об ограниченности множителей Лагранжа в теореме Куна-Такера в применении к задаче минимизации функций Тихонова"  Матем. Заметки, 2011,том 89, выпуск 3,страницы 424-439 SCI IF 2011: 0.385
 4. Dragutin Kostic, Vujo Drndarevic, Petar Markovic, Nenad Jevtic "Development of Methods for Acquisition and Transfer of Measurement Data in Testing the Electric Locomotives", Transport, Manuscript ID STRA-2010-0001. Accepted for publishing 17.12.2010 . SCI IF 2009 2.552.;
 5. Kostic. D, Sinik.V: Approximate Algorithm for Determining Pulse Edges    of a PWM Inverter Based on Natural Sampling; Mathematical Problems in Engineering Volume 2009 (2009), Article ID 495360, 23 pages, doi:10.1155/2009/495360 SCI IF 2007-2009:  0.611.
 6. D. Kostic, Z. Bojkovic, Z. Stojiljkovic: "A Polynomial Sampling Algorithm for PWM Inverters with a Modulating Function", International Journal of Power and Energy System, Vol 22, No1, 2002, pp.1-6; Acta Press, Canada . SRJ-equ SCI IF 2001: 0.324
 7. R. Selmic, P. Cvetkovic, D. Kostic: "Poprečnije Kolebanie truboprovoda Pri Protekanii v Nem Židkosti", Stroitelstvo, Izvestija Visših Učebnih Zavedenii, No 10, oktobar 1996, pp 27-34.;
 8. Samcovic, D. Kostic, Z Bojkovic:  One Practical Solution of an antena interface, AMSE Periodicals-Modeling Measurment and Control, Vol 59, No 4, 1995, pp 1-7;
 9. Z. Z. Avramovic, R. R. Selmic, D. J. Kostic, N. J. Bojovic: "Electronic Measurment of Moving Railway Vehicles Masses", Bulletins for Applied Mahematics, BAM-1045/94 pp 27-34, Budapest Hungary, 1994.;
 10. D. J. Kostic, Z. Z. Avramovic, N. J. Bojovic: "An Approach to Determination Chopper ripple Current", Bulletins for Applied Mathematics, Bam-900/93 pp 403-410, Budapest Hungary, 1993.;
 11. D. J. Kostic, Z.Z. Avramovic, N. J. Bojovic: "Advanced Method for Evaluating of  Input Current in Chopper Circuit", Bulletins for Applied Mathematics, BAM-720/91 pp 31-42, Budapesy, Hungary, 1991.;
 12. Z. Z. Avramovic, N. J. Bojovic, D. J. Kostic: "An Approach to Time table Design According to The Passenger Demands", Bulletins of Applied Mathematics, BAM-639/89 pp 96 -101,Budapest, Hungary, 1989.;


б) Радови публиковани у часописима  од националног значаја

 1. Dragutin Kostić, Petar Marković "Primena Kalmanovog filtra u postupku detekcije proklizavanja pogonskih osovina lokomotive merenjem ugaonog ubrzanja, Tehnika, Saobraćaj  4/2011.;
 2. Dragutin Kostic, Nenad Jevtic, Petar Markovic " Testing Methods and Analysis of the Мain Electrical Properties of Modernized Locomotives" IJTTE Vol 1, No2 Jun 2011.
 3. D. J. Kostic: "On an logarithmic inequality", Publikacije Elektrotehničkog fakulteta, Serija matematika i fizika, pp 529-531. Beograd 1975. Први рад објавио као студент прве године ЕТФа

в) Радови саопштени на међународним конференцијама и публиковани у зборницима у целини

 1. Dragutin Kostic, Nenad Jevtic Faculty of Transport and Traffic Eng."The Acceleration Measurement in the Slip Control for Traction Vehicle", CD Proceedings of 16th International Symposium on Power Electronics (Eе2011), 2011, Power Electronics Society, Novi Sad;
 2. Petar Marković, Dragutin Kostić Faculty of Transport and Traffic Eng. "Simulation Model of Adhesion Force Test Unit for Slip Control",   CD Proceedings of 16th International Symposium on Power Electronics (Eе2011) ,2011,  Power Electronics Society, Novi Sad;
 3. Kostic Dragutin, BojovicNebojsa, Markovic Petar, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Eng., RS "An indirect method of measuring angular velocity and acceleration of a driven wheel on a traction vehicle" Proceeding  of the 20th International Conference. "CURRENT PROBLEMS IN RAIL VEHICLES - PRORAIL 2011",  2011, ZILINA, SLOVAKIA. , pp 78-81.;
 4. Petar Markovic, Dragutin Kostic, ''Fuzzy Logic Slip Controller of an Electric Locomotive'', CD Zbornik radova 15. Simpozijuma Energetska elektronika, EE 2009, Novi Sad, 28-30. oktobar 2009.;
 5. D. Kostic, Z. Avramovic "Onе New Sampling Algorithm for PWM Voltage Inverter . Proceeding  of the Third International Conference:Safety Systems in the Transport Pshibram, Czech Republic 2007., pp 3-10;
 6. D. Kostic, N. Bojovic, V. Drndarevic; "Method of testing main characteristics that determine traction capability of railway vehicle", Conference Proceeding -EURNEX-ZEL-2007, Zilina, Slovakia.pp 93-97;
 7. R Selmic,  Cvetkovic,  D Kostic: "Transversal Oscilations Of Pipe With Flowing Liquid", XIV International Conference on Material Handling and Warehousing, Beograd 1994, pp 4.57-4.61, decembar 1996, Beograd;
 8. R. Selmic, D. Kostic, P. Aleksandrovic: "Investigations of Different Systems for Binding and Tightening Means by The Railroad Transport", XIII International Conference on Material Handling and Warehousing, Beograd 1994, pp 406-411;
 9. D. J. Kostic, Z. S. Bojkovic: "An Analitic Solution Of The Chopper Ripple Currents", Proceedings of 1993 IEEE-ASME Joint Railroad Conference, April 6-8, Pittsburgh, PA, USA, pp 103-107,1993;
 10. Z. Z. Avramovic, D. J. Kostic: "Simultaneous Multichanel Measurments of  Electrical and Nonelectrical Quantities on Traction Vechicles", ATS90, ANIPLA Associazione Nazionale Italiana per la Automatizione net Sistemi di Transporto, Trieste, pp 7-19,1990.;
 11. Z. Avramović, D. Kostić: "Predlog novog rešenja preciznog merenja težine kola u pokretu na spuštalicama ranžirnih stanica", XI Simpozijum Elektronika u Saobraćaju, Ljubljana, oktobar 1989.,  str. 41-45.;
 12. Z. Avramović, D. Kostić: "Ispitivanje kvaliteta regulacije brzine kretanja kola niz spuštalicu ranžirne stanice", VI Simpozijum Jurema, septembar 1989, Šibenik, str. 21-23.;
 13. Z.Avramović, D. Kostić: "Simultana višekanalna merenja električnih i neelektričnih veličina na vučnim vozilima", JUREMA, april 1988, Zagreb, sveska 2, str. 79-82.


г) Радови саопштени на националним научним скуповима и публиковани у целини

 1. Petar Marković, Dragutin Kostić, Nenad Jevtić,  "Primena algoritama protivklizne zaštite na simulacionom modelu električne lokomotive'', XIV Konferencija o železnici ŽELKON, Niš, 07. i 08. oktobra 2010, str. 83-86.
 2. Petar Marković, Dragutin Kostić, ''Modelovanje pojave proklizavanja kod električnih lokomotiva Železnica Srbije'', CD Zbornik radova 53. Konferencije ETRAN, Etran 2009, Vrnjačka Banja, 15-18. jun 2009.
 3. Petar Marković, Dragutin Kostić, ''Analiza dejstva protivklizne zaštite na lokomotivama Železnica Srbije'', CD Zbornik radova 52. Konferencije ETRAN, Etran 2008, Palić, 8-12. jun 2008.
 4. Petar Marković, Vujo Drndarević, Nenad Jevtić, Dragutin Kostić, ''Vektorska analiza telekomunikacionih signala na bazi PC računara'', CD Zbornik radova 41. Telekomunikacionog foruma TELFOR 2008, Beograd, 25-27. novembra 2008.;
 5. Dragutin Kostić, Petar Marković, Nikola Milošević, ''Jedan indirektni metod merenja ugaone brzine i ubrzanja pogonskih osovina vučnog vozila'', XIII Konferencija o železnici ŽELKON, Niš,  9-10. oktobar 2008. pp 167 -171;
 6. Dragutin Kostić, Vujo Drndarević, Nenad Jevtić, Petar Marković, "Metode ispitivanja i analize glavnih električnih veličina koje određuju eksploatacione karakteristike lokomotive nakon modernizacije'', XII Konferencija o železnici ŽELKON, Niš, 19. i 20. oktobra 2006, str. 225-228.;
 7. Petar Marković, Dragutin Kostić, Vujo Drndarević, Nenad Jevtić, ''Metode ispitivanja glavnih mehaničkih veličina koje određuju eksploatacione karakteristike vučnog vozila'', XII Konferencija o železnici ŽELKON, Niš, 19. i 20. oktobra 2006, str. 221-225.;  
 8. V. Drndarević, D. Kostić, N. Jevtić: "Analiza telekomunikacionih signala i sistema pomoću personalnih računara", PosTel 2005., Beograd, decembar 2005.;
 9. D. Kostić, Z. Stojiljković, Z Bojković: "Novi algoritam za određivanje ivica impulsa naponskog PWM invertora”, XXXII ETRAN, jun 1998., Vrnjačka Banja, str. 545-547;
 10. D. Simović, M. Lazić, D. Kostić, D. Mihajlović, "Elektropneumatski kočnik (EPK-1) – Iskustva u eksploataciji prototipa", Južel, oktobar 1996., Niš,  str. 265-266.;
 11. D. Kostić, Z. Avramović: "Analitičko i eksperimentalno određivanje struje reaktora ulaznog filtra Čopera”, XXIX ETRAN, Zlatibor, maj 1995.,sveska 1,  str. 56-59.;
 12. А. Samčović,  D. Kostić,  Z. Bojković: "Digitalni sistem za upravljanje antenskim pozicionerom", JY INFO 95, Brezovica,  april 1995.,  str. 94-100.;
 13. Z. Avramović, D. Dinić, D. Kostić: "Računarski podržana višekanalna merenja vučnih karakteristika železničkih vozila", JUŽEL 1995., oktobar, Niš,   str. 338-345.;
 14. Z. Avramović, R. Šelmić, D.  Kostić: "Merenje mase kola u pokretu na spuštalici ranžirne stanice”, XXVIII ETRAN, Niš, jun 1994., str. 78-81.;
 15. D. Vojinović, Z. Milenković, Z. Avramović, D. Kostić: "Informacioni sistem održavanja železničkih voznih sredstava", Južel 1994., Vrnjačka Banja,  oktobar 1994., str. 184-190.;
 16. Z. Avramović, R. Šelmić,  D,  Kostić: "Merenje mase kola u pokretu na spuštalici ranžirne stanice", XXVIII ETRAN, Niš, jun 1994.,  str. 78-81.;
 17. D. Vojinović, Z. Milenković, Z. Avramović, D. Kostić: "Informacioni sistem održavanja  železničkih voznih sredstava", Južel 1994., Vrnjačka Banja,  oktobar 1994., str 184-190.;


д) Техничка решења, пројекти и студије

 1. Истраживање утицаја и развој метода оперативног управљања саобраћајем возила са електичном вучом по енергетском критеријуму оптималности. Трогодишњи  истраживачки пројекат у области технолошког развоја за период 2011-2014.TР-36047 Институт Саобраћајног факултета. Пројекат  финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;
 2. “Истраживање и развој нових метода за оптимално коришћење адхезионих могућности вучног возила” евиденциони број ТР – 15020А   Трогодишњи  истраживачки пројекат у области технолошког развоја за период 2008-2010. Институт Саобраћајног факултета. Пројекат  финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;
 3. Analysis of current conditions of electric equipment, designed option of modernization, calculation of investments and analyze of technical and technological effect of different options. For WYG International on behalf of European Commission, Institut Saobracajnog fakulteta 2009-2010.;
 4. Лаборторијски модел за мерење и анализу електричних и механичких величина вучног мотора са интегрисаним апликативним софтвером за аквизицију и обраду сигнала" (М83) . Београд 2009.;
 5. Пројекат идејног решења  и техничких карактеристика за погонски систем новог тролејбуса за град Београд. Дирекција за Јавне Набавке Града Београда. Институт Саобраћајног факултета Београд 2009.
 6. В. Чолић, Д. Костић, В. Шкиљаица, Н. Ћирић, Нови технолошки поступци у експерименталном испитивању пловидбених, превозних и пропулзивно потисних особености дунавских бродова потискивача, Експериментално решење развијено у оквиру реализације пројекта технолошког развоја – ТР-15004, Институт Саобраћајног факултета, Београд, 2009.
 7. Примена резултата експерименталних истраживања у дефинисању нових аналитичких метода за одређивање превозних учинака потискивачке флоте на Дунавској пловној мрежи. Трогодишњи истраживачки пројекат, ТРТД 2008-2010. Институт Саобраћајног факултета. Пројекат  финансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије;
 8. Драгутин Костић, Ненад Јевтић, Петар Марковић, Зоран Аврамовић Лабораторијски прототип за мерење снаге која се преноси ротацијом погонске осовине транспортног средства, Београд, 2008.;
 9. Драгутин Костић, Вујо Дрндаревић, Петар Марковић, Ненад Јевтић, Зоран Аврамовић, Нинослав Ћирић, "Ново експериментално постројење за симултана вишеканална мерења и испитивања експлоатационих карактеристика возила са електричном вучом" (2007);
 10. Preparation of Conceptual Design for Traffic Management System in Belgrade- Public Transport Systems. Conceptual design of the traction power plant control , Conceptual Design of the switch control Poyry Infra, Germany Hannover- Belgrad 2007.;
 11. Испитивање дејства противклизне заштите и мерење релевантних електричних и механичких величина на модернизованој електричној локомотиви    444-002, 2006. РН-903 Ж;
 12. Испитивање дејства противклизне заштите и мерење релевантних електричних и механичких величина на електричној локомотиви    441-753, децембар  2006.РН-962Ж;
 13. Испитивање главних електричних и неелектричних карактеристика вучног погона модернизоване електричне локомотиве 444-002, Институт Саобраћајног факултет. Наручилац студије: Саобраћајни институт ЦИП, Београд,  Београд 2006.;
 14. Нове методе за одређивање чинилаца оптималног функционисања технолошких подсистема речног саобраћаја. Трогодишњи истарживачки пројекат, ТРТД 2005-2007. Институт Саобраћајног факултета. Пројекат  финансиран од Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије;
 15. Развој метода и опреме за прикупљање и пренос мерних података при испитивању вучних возила. Трогодишњи  истраживачки пројекат у области технолошког развоја за период 2005-2007. Институт Саобраћајног факултета. Пројекат  финансиран од Министарства науке и заштите животне средине Републике Србије;
 16. Студија о техничко експлоатационим особеностима  самоходног моторног теретњака  "Делиград",  Институт Саобраћајног факултета, Наручилац студије: Југословенско речно бродарство А.Д. Београд, Београд 2004.;
 17. Испитивање торзионих вибрација самоходног моторног теретњака "Делиград", Институт Саобраћајног факултета, Наручилац студије: Југословенско речно бродарство А.Д. Београд, Београд 2004.;
 18. Студија о техничко експлоатационим енергетским особеностима моторног потискивача "Златибор". Институт Саобраћајног факултета, Наручилац студије: Југословенско речно бродарство А.Д. Београд, Београд 2001.;
 19. Дефинисање основних експлоатационих техничких перформанси нових дизел моторних возова. Трогодишњи развојни пројекат број 6009. Наручилац пројекта: Министарство за науку и заштиту животне средине Републике Србије,  2001- 2004.;
 20. Експериментална истраживања и анализа поузданости рада погона главног компресора на ЕМВ 412-416 са предлогом мера за побољшање”, РН 146 Ж., Институт Саобраћајног факултета. 2002;
 21. Студија о техничко експлоатационим енергетским особеностима моторног потискивача  "Златибор", Институт Саобраћајног факултета.  Наручилац студије: Југословенско речно бродарство А.Д. Београд, Београд 2001.;
 22. Operational Characteristics and Appraisal of Railway Corridor X Athena-Thessaloniki – Skopje – Belgrade – Ljubljana – Central Europe, Institut Saobraćajnog fakulteta i Laboratorija za saobraćaj Aristotel Univerziteta Solun, 1998.;
 23. Испитивање и мерења  уређаја   за  координацију    електропнеуматске    и   електроотпорничке   кочнице   на  електромоторном возу 412/416-101/102. Решење је   тестирано и испитано за потребе  ЖТП Београд на основу уговора бр, 400-Ж/1996. закљученог између ЖТП Београд и Института Саобраћајног   факуллтета у Београду .
 24. Стратешки пројекат "Истраживање метода, технологија и производа за унапређење система саобраћаја и веза и коришћење природних потенцијала у Републици Србији", Подпројекат "Истраживање метода и методологија  планирања, дефинисања и пројектовања железничких вучних возила", Институт Саобраћајног факултета, Београд, 1996-2000.;
 25. Испитивање утицаја управљања вучом електричне локомотиве 461 на потрошњу електричне енегије  345-Ж/1995. закљученог између ЖТП Београд и Института Саобраћајног  факуллтета у Београду.  
 26. Иновациони пројекат    "Развој  домаћег  возила за приградско-градски  путнички саобраћај  на мрежи  електрифицираних пруга -  Истраживање и дефинисање експлоатационо - техничких  перформанси",  Институт  Саобраћајног  факултета - Катедра  за  вучу и возна  средства, Београд 1995. Пројекат финансиран од стране Министарства за науку и технологију Србије;
 27. Иновациони пројекат    "Развој  домаћег  возила за приградско-градски  путнички  саобраћај  на мрежи  електрифицираних пруга  -  Истраживање и дефинисање експлоатационо - техничких  перформанси",  Институт  Саобраћајног  факултета - Катедра  за  вучу и возна средства,  Београд 1995.;
 28. ''Нова метода рачунарски подржаних испитивања помоћних погона електричних локомотива 461 и 441 приликом  главне оправке локомотиве", Институт  Саобраћајног  факултета у Београду 1995. Решење  развијено за потребе ДД Локомотива, МИН Ниш. Прихваћено од стане наручиоца септамбра 1995., на основу практичне реализације у Испитној станици наручиоца и усаглашеног елабората по протоколу П394/95.,  Ниш;
 29. Пројекат  "Решења за типско испитивање линијског прекидача SL11А 620В/1200А". Пројекат је реализован од стране Института  Саобраћајног  факултета за потребе  предузећа Минел-Елво, Београд. Корисник решења ГСП Београд-Лабораторија. Решење рађено 1995. и 1996. Решење прихваћено 21.03.1996. од стране наручилаца, Протокол 3/96;
 30. Прототип електронске ваге за прецизно мерење масе кола у покрету на спушталици ранжирне станице", Институт  Саобраћајног  факултета у Београду, 1993. Решење је рађено за потребе ЖТП Београд и финансирано од стране Савезног министарства за науку, технологију и развој;
 31. Домаће решење  отпорника типа ОS-XIV/А за електро отпорничку кочницу   електричне  локомотиве 461. Решење је  рађено на  основу  уговора бр.  20-017  од  13.10.1993.   закљученог између Института Саобраћајног Факултета и Минел-Елво, Београд и ЖТП Београд. Решење је испитано и уграђено на електричној локомотиви 461-109,  власништво ЖТП Београд. Решење је прихваћено 04.11.1994. године од стране  ЖТП Београд, који је   и корисник решења;
 32. ''Прототип електронске ваге за прецизно мерење масе кола у покрету на спушталици ранжирне станице", Институт  Саобраћајног  факултета у Београду, 1993. Решење је  рађено за потребе  ЖТП Београд и финансирано од стране Савезног министарства за науку, технологију и развој;
 33. Испитивање штетних енергетских утицаја на напојну мрежу рачунарског система у  РО Челик-Београд. Нова метода испитивања развијена и реализована за потребе РО Челик, ради поузданог одређивања систематских отказа у Рачунском центру. Реализација испитивања извршена преко Института Саобраћајног  факултета у Београду, септембар 1990.;
 34. Глобални пројекат система за јавни путнички превоз са електричном вучом у Београду (укључујући и метро) Београд 1989.Студију финансирала Републичка заједница науке СР Србије
 35. ''Анализа лутајућих струја на мрежи трамвајских линија у Београду и истраживање  услова за ефикасну заштиту подземних металних објеката", Институт  Саобраћајног факултета, 1987. Решење је   рађено за ГСП Београд, Енергогас Београд, Електродистрибуцију Београд, ПТТ Србије и Градски водовод Београд. Један део решења се користи од стране ГСП Београд у процесу изградње, ремонта и  реконструције трамвајских шина. Енергогас, Градски водовод, Телеком и Електродистрибуција користе део решења код полагања и заштите цеви и каблова у земљи;
 36. Студијски пројект савременог домаћег тролејбуса, Институт Саобраћајног факултета у   Београду, 1987.;
 37. Испитивање прототипа тролејбуса СЕАЛ 100,  Институт Саобраћајног факултета у  Београду, 1987.
 38. Студијски пројекат  система електричне вуче трамваја и тролејбуса у Београду за период развоја 1985-1990., Институт Саобраћајног факултета у   Београду, 1986.;    
 39. ''Развој антитоксичних мотора и савремених система саобраћаја'', Подпројекат Електровучни мотори Машински факултет Београд и Институт Саобраћајног факултета у Београду, 1985 Пројекат финансиран од стране Републичке Заједнице Науке.;
 40. ''Анализа енергетско вучног система Београдског железничког чвора у нормалним и хаваријским условима'', Институт Саобраћајног факултета у   Београду, 1984.


е) Уџбеници и књиге

 1. D. Kostić, Z. Bojković "Zbirka zadataka iz Elektrotehnike",Saobraćajni Fakultet ,Beograd 2008;
 2. D. Kostić, Z. Bojković "ELEKTROTEHNIKA", Univerzitetski udžbenik,  Saobraćajni Fakultet ,Beograd 2009.  godine;
 3. M. Ivić, T. Stojanović, D. Kostić, N. Vučinić "ŽELEZNIČKI UREĐAJI i SREDSTVA", udžbenik za srednje železničke škole, Zavod za izdavanje udžbenika, Beograd, 2007.;
 4. Z. Z. Bojković, D. Kostić "ELEKTROTEHNIKA II", Univerzitetski udžbenik,  Saobraćajni Fakultet, Beograd 2002. godine;
 5. Z. Avramović, "Katalog mernih uređaja Saobraćajnog fakulteta" (sa odabranim referencama), (saradnik Dragutin Kostić), Saobraćajni fakultet, Beograd, 1995.
 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.