Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Институт Саобраћајног факултета

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - САОБРАЋАЈНИ ФАКУЛТЕТ

ИНСТИТУТ САОБРАЋАЈНОГ ФАКУЛТЕТА

 

Војводе Степе 305
Београд

 

 

Телефон: 011 309 1 362
Факс: 011 246 81 20
 

 


 

ОПИС НАУЧНО ИСТРАЖИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ

Институт Саобраћајног факултета је интердисциплинарна истраживачка организација у склопу Саобраћајног факултета Универзитета у Београду првенствено оријентисана на решавање проблема из свих видова саобраћаја, транспорта и комуникација. Основни циљеви Института су да промовише примењена истраживања, нове методологије и технологије и да уз учешће еминентних експерата дође до супериорних решења за потребе својих клијената. Институт са својим окружењем, људским и техничким ресурсима, дугогодишњим искуством и референцама обезбеђује својим клијентима врхунска интердисциплинарна експертна решења из области саобраћаја, транспорта и комуникација. Институт има највиши ниво образованог професионалног кадра који се афирмисао у решавању проблема из матичних области у земљи и иностранству, како за потребе владиних институција тако и фирми у друштвеном и приватном власништу. Карактер истраживачких и менаџерских активности Института захтева често интердисциплинарни прилаз што је довело до развијања снажних професионалних веза са бројним експертима и истраживачким организацијама у земљи и иностранству. Преглед основних области рада даје оквирну слику истраживачких и менаџерских активности Института. Имајући у виду и специфичне захтеве појединих клијената практикују се и специфични истраживачки пројекти.

Статус Института обезбеђује пуну независност у формирању тимова експерата у решавању појединих проблема. За сваки конкретни проблем формира се интердисциплинаран тим састављен од експерата (из специфичне области) Института и уједно се утврђује руководилац пројекта. Флексибилност Института имајући у виду сложеност проблема у области саобраћаја и транспорта омогућава укључивање, по потреби, експерата из других истраживачких организација из земље и иностранства.

 

ИСТРАЖИВАЊА У САОБРАЋАЈУ И ТРАНСПОРТУ

Институт је специјализован у истраживањима у свим областима саобраћаја и транспорта. Ово обухвата истраживања и дефинисање захтева за транспортом, карактеристика саобраћајног тока, истраживања путничких и робних токова, истраживање карактеристика понашања корисника, развој симулационих модела у саобраћају и транспорту, студије пре и после, развој експертних система, примена информационих технологија у саобраћају, транспорту и комуникацијама.

 

 

ПЛАНИРАЊЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И ТРАНСПОРТА

Примена различитих методологија и техника у транспортном и саобраћајном планирању у свим областима. Путнички и робни транспорт, расподеле по видовима, прогнозе, путнички и робни терминали, студије организације у свим видовима саобраћаја и транспорта, транспортна и саобраћајна политика, анализа транспортних и саобраћајних мрежа, студије утицаја и др.

 

САОБРАЋАЈНО ИНЖЕЊЕРСТВО И УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ

Примена различитих методологија и техника у управљању саобраћајем. Управљање саобраћајем на градској и ванградској мрежи, управљање потребама за паркирањем. Студије безбедности и експертизе саобраћајних незгода. Даљинско оперативно управљање транспортним средствима, комуницирање са возачима, примена нових технологија.

 

ТРАНСПОРТНА СРЕДСТВА И ОПРЕМА

Развој методологије избора одговарајућих транспортних средстава у функцији тражње, капацитета, техничких параметара средстава и пратеће инфраструктуре. Дефинисање транспортних параметара нових транспортних средстава. Избор и техно-економско вредновање транспортних средстава и опреме.

 

КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ

Планирање, пројектовање, управљање, експлоатација и одржавање јавних и функционалних - посебне намене - комуникационих мрежа. Технологија поштанског и телекомуникационог саобраћаја. Контрола и управљање квалитетом сервиса. Системи веза у саобраћају и транспорту. Логистичко инжењерство.

 

ТРАНСПОРТНА ЕКОНОМИЈА

Примена техника вредновања на проблеме саобраћаја и транспорта. Функционално вредновање, анализе трошкова и користи, финансирање транспортних активности и инфраструктуре, уштеде у енергији, робни транспорт. Трансформација власничке структуре у саобраћају и транспорту. Моделирање и вредновање комплексних система у саобраћају, транспорту и комуникацијама.

 

ОПЕРАЦИОНА ИСТРАЖИВАЊА

Примена операционих истраживања у решавању проблема из области саобраћаја, транспорта и комуникација. Примена стандардних техника као што су математичко програмирање, статистика, теорија редова, симулација, теорија графова, теорија локација, рутирање, фази скупови, неуронске мреже и др.

 

РАЗВОЈ СОФТВЕРА И ПРИМЕНА РАЧУНАРСКИХ ПРОГРАМА

Примена рачунарске технике у решавању проблема из области саобраћаја, транспорта и комуникација, развој рачунарских програма, развој база података, избор рачунарских конфигурација за потребе клијената и др.

 

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Студије утицаја транспортне инфраструктуре и саобраћаја на животну средину. Студије безбедности. Утицај различитих типова возила - бука, вибрације, загађење. Дефинисање стратегија у области заштите животне средине.

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА И ЛАБОРАТОРИЈСКА ИСПИТИВАЊА

Мерења и испитивања статичких и динамичких појава код свих видова саобраћаја. Мерења и испитивања буке, вибрација, загађења и другог у саобраћају. Испитивања различитих врста материјала у примени у саобраћају. Стандардизација. Експериментална и лабораторијска испитивања електричних возила, испитивања лифтова. Мерења и испитивања саобраћајне опреме и транспортних средстава. Атестирање.

МЕНАЏМЕНТ И МАРКЕТИНГ

Организација и менаџмент у транспорту. Маркетинг. Истраживање транспортног тржишта.

 

 

КРАТАК ИСТОРИЈАТ

 

Завод за проучавање и унапређење саобраћаја (1961.- 1972.)

Завод је основан одлуком Савета Саобраћајног факултета од 6. априла 1961.године. После доношења и усвајања новог Статута Саобраћајног факултета од 16. марта 1967. године и Правилника о задацима,  устројству и раду Завода, од 23. јануара 1969. године, тачно је одређен задатак Завода: обављање научноистражвачке делатности у области саобраћаја, како у оквиру Факултета, тако и за потребе других правних и физичких лица.

 

Институт Саобраћајног факултета (1972. - )

Од 1972. године овој јединици Факултета измењен је назив у данашњи Институт Саобраћајног факултета.

Од свог оснивања, Институт Саобраћајног факултета дао је значајан допринос развоју науке и струке у области саобраћаја и транспорта, при чему је обрађено преко 1.700 студија и пројеката, експертиза, вештачења и др. Међу њима налазе се и студије стратешког карактера значајне за развој саобраћајног система земље и за поједине видове саобраћаја као и студије саобраћајно-економске оправданости за највеће инфраструктурне пројекте у области железнице и путева које су кредитиране од Светске банке из Вашингтона и Европске инвестиционе банке на простору претходне Југославије. Институт је носилац стратешког научног пројекта из области саобраћаја, технолошких и иновационих пројеката које финансира Министарство за науку и технологију Републике Србије.

 

 

СТРУКТУРА ИСТРАЖИВАЧА

Ред.бр.

Титула/наставна - научна звања

Број

  1

Редовни професор

36

  2

Ванредни професор

20

  3

Доцент

34

  4

Наставник страног језика

2

  5

Асистенти

57

  6

Асистенти приправници

2

  7

Сарадник у настави

5

  8

Виши стручни сарадник

2

  9

Стручни сарадник

4

УКУПНО

167

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.