Saobracajni fakultet
Pretraga
Home
 

Спецификација предмета на студијском програму докторских студија

Р.б

Шифра предмета

Назив предмета

1.

13ДСОПОИ

Одабрана поглавља из операционих истраживања: математичко програмирање и стохастички модели и њихова примена у саобраћају и транспорту

2.

13ДСДИМА

Дискретна математика (Логика, графови и алгоритми)

3.

13ДССПОС

Системи за подршку одлучивању у саобраћају и транспорту

4.

13ДСУУТХ

Увод у теорију хаоса

5.

13ДССТАН

Стохастичка анализа

6.

13ДСКТСР

Квалитет транспортних средстава

7.

13ДСУППО

Управљање подацима

8.

13ДСТРЕК

Транспортна економика

9.

13ДСМУСИ

Мултимедијални системи

10.

13ДССЈДТ

Системи јавног друмског транспорта

11.

13ДССФМК

Савремене физичке методе за контролу и детекцију загађења човекове околине за саобраћајне инжењере

12.

13ДСПДЈ

Парцијалне диференцијалне једначине

13.

13ДСУТТМ

Управљање токовима на транспортним мрежама

14.

13ДСФСПС

Фази системи са применама у саобраћају и транспорту

15.

13ДССИМО

Симулационо моделирање

16.

13ДСУЉФ

Улога људских фактора у саобраћају

17.

13ДСТУС

Теорија управљања системима

18.

13ДСБПБС

Базе података у безбедности саобраћаја

19.

13ДСМЕСК

Менаџмент у саобраћају и комуникацијама

20.

13ДСПМСИ

Пројектни менаџмент у саобраћајном инжењерству

21.

13ДСИРОТ

Информатизација рада и одржавања транспортних средстава

22.

13ДСПУРП

Планирање и управљање развојем у поштанском и телекомуникационом саобраћају

23.

13ДСДКСД

Динамичке карактеристике савремених друмских транспортних средстава

24.

13ДСИПС

Интернет програмирање у саобраћају

25.

13ДСИУТТ

Интегрисано управљање трошковима у транспорту и комуникацијама

26.

13ДСПЛОП

Пословна логистика одабрана поглавља

27.

13ДССМУБ

Савремене методе унапређења безбедности пута

28.

13ДСОТПС

Оптимизација транспортних процеса у системима друмског транспорта робе

29.

13ДСБВП

Безбедност ваздушне пловидбе

30.

13ДСУПВС

Управљање процесима у ваздушном саобраћају

31.

13ДСИММС

Изабране методе мултиваријационе статистике

32.

13ДСМПТК

Моделирање политике транспорта и комуникација

33.

13ДССККВ

Стабилност кретања копнених возила

34.

13ДСУСЈТ

Управљање системима јавног транспорта путника

35.

13ДСФОСТ

Физичке основе савремених технологија у саобраћајном инжењерству

36.

13ДСЕДМР

Ергономско дигитално моделовање радног процеса

37.

13ДССВОБ

Саобраћајно образовање и васпитање у безбедности саобраћаја

38.

13ДСКЛЕ4

Контрола летења 4

39.

13ДСВАП4

Ваздухопловна пристаништа 4

40.

13ДСППУК

Планирање и прогнозирање у комуникацијама

41.

13ДСХБМ

Хетерогене бежичне мреже

42.

13ДСТТЕС

Теорија телекомуникационог саобраћаја

43.

13ДСУЖСТ

Управљање железничким саобраћајем и транспортом

44.

13ДСЕФТВ

Ефективност транспортних ваздухоплова

45.

13ДСОПЛП

Одабрана поглавља логистике повратних токова

46.

13ДССИРМ

Системи руковања материјалом

47.

13ДСМБС

Маркетинг безбедности саобраћаја

48.

13ДСУБС

Управљање безбедношћу саобраћаја

49.

13ДСФСН

Форензика саобраћајних незгода

50.

13ДСУТСВ

Управљање техничким стањем возних паркова

51.

13ДСИСС

Интелигентни саобраћајни системи

52.

13ДСВАПС

Ваздухопловна превозна средства

53.

13ДСППЕК

Планирање процеса у е-комуникацијама

54.

13ДСПРИД

Политика развоја информационог друштва

55.

13ДСОПЛО

Одабрана поглавља из логистике опасних материја

56.

13ДСКБТС

Карактеристике безбедности транспортних средстава

57.

13ДСПЕТС

Перформансе транспортних средстава

58.

13ДСТСПО

Транспортна средства за превоз опасне робе

59.

13ДСМПСЛ

Моделирање перформанси city логистичких система

60.

13ДСИТЛЦ

Интермодални транспорт и логистички центри

61.

13ДСМПУР

Модели за пројектовање и управљање речном и морском флотом

62.

13ДСПСПЗ

Планирање, саобраћајно пројектовање и одржавање инфраструктурних постројења на железници

63.

13ДСПЛСА

Планирање саобраћаја

64.

13ДСППЕВ

Планирање превожења и екплоатација ваздухоплова 4

65.

13ДСМУКВ

Mодели управљања квалитетом у логистици

66.

13ДССПТУ

Специјална поглавља из технике управљања возила са електричном вучом

67.

13ДСИТМ

Интерконекција телекомуникационих мрежа

68.

13ДСУТЕТ

Управљање трошковном ефикасношћу транспортних пословних система

69.

13ДСРСКМ

Рутирање саобраћаја у комникационим мрежама

70.

13ДСТИТС

Телекомуникације у интелигентним транспортним системима

71.

13ДСУППС

Управљање процесима у поштанском саобраћају

72.

13ДСУППА

Управљање паркирањем

73.

13ДСТПОР

Транспортна политика у оквиру стратегије одрживог развоја

74.

13ДСКАБС

Квантитативне анализе безбедности саобраћаја - мерење безбедности

75.

13ДСИСУЛ

Информациони системи у логистици

76.

13ДСПЛОС

Перформансе логистичких система

77.

13ДСТУТМ

Тарифирање у телекомуникационим мрежама

78.

13ДСДИФО

Дигитална форензика

79.

13ДСТМНГ

Телекомуникационе мреже наредне генерације

80.

13ДСТСТ

Теорија саобраћајног тока - модели

81.

13ДСПСЕН

Примена система електронске навигације и комуникација у организацији водног саобраћаја

82.

13ДСУБВА

Управљање безбедношћу ваздухоплова

83.

13ДСУРТО

Управљање ризиком у транспорту опасне робе

84.

13ДСМЕПБ

Методе експлоатационих прорачуна пропулзионо-енергетских учинака бродова у експлоатацији флоте

85.

13ДСОПТВ

Оптимизација перформанси транспортних ваздухоплова

86.

13ДСМПУР

Модели за технолошко пројектовање и управљање речним и морским лукама

87.

13ДСОМБС

Основе и методологија безбедности саобраћаја

88.

13ДССМММ

Стратегије и методе маркетинг менаџмента одрживог транспорта

89.

13ДССАПР

Саобраћајно пројектовање - сложени градски системи

 
© Универзитет у Београду - Саобраћајни факултет 2006-2010.